Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων

Ποια είδη αντιγράφων Ληξιαρχικών πράξεων εκδίδονται.

Από τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων, Γάμων και Θανάτων εκδίδονται και χορηγούνται αντίγραφα ή αποσπάσματα, για κάθε νόμιμη χρήση. 

 

Με ποιο τρόπο εκδίδονται αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων

 • Από το Ληξιαρχείο με αυτοπρόσωπη παρουσία
 • Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ.

 

Ποιοι δικαιούνται να παραλάβουν αντίγραφο Ληξ. Πράξης ανά περίπτωση
Αντίγραφα ή αποσπάσματα των ως άνω Ληξιαρχικών Πράξεων δικαιούνται να ζητήσουν οι εξής:

 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
  Ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως, οι γονείς του.
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ
  Οι αναφερόμενοι στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
  Οι συγγενείς Α’ βαθμού ή (ο/η) σύζυγος. 

 

Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων μπορούν να χορηγηθούν και σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος όμως πρέπει να αποδείξει ότι:

 • Έχει έννομο συμφέρον
 • Ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις. 

 

Τι δικαιολογητικά* απαιτούνται για την έκδοση αντιγράφου είναι:

 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας
 • Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο).
 • Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου

 

*Σύμφωνα με το νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα και τα οποία έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Τελ. ενημέρωση 09/10/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)