Δήλωση Διαζυγίου

Το διαζύγιο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

 

Προθεσμία Δήλωσης: ''Ενας μήνας από την ημερομηνία που η δικαστική απόφαση για τη λύση του γάμου, έγινε αμετάκλητη

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 • Δικαστική απόφαση
 • Παραίτηση από τα ένδικα μέσα ή έκθεση επίδοσης
 • Πιστοποιητικό πρωτοδικείου για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων &
 • Διαζευκτήριο της αρμόδιας Μητρόπολης (εφόσον ο γάμος είναι θρησκευτικός)
 • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ πρώην συζύγων
 • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντα

 

Εκπρόθεσμη δήλωση: που θα συμβεί μετά την ισχύ του νόμου 4144/2013 (8-5-2013).

Με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιβάλλεται πρόστιμο:

       α) ύψους 100 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση της μηνιαίας προθεσμίας &

       β) ύψους 300 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση 90 ημερών από την λήξη της μηνιαίας προθεσμίας

 

Όσον αφορά στην επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση, πριν την ισχύ του ν. 4144/2013 (8-5-2013), ισχύουν οι προγενέστερες διατάξεις, δηλαδή το άρθρο 49 του ν.344/1976, όπως ίσχυε δηλ. 4,5 € και 13,5 € αντίστοιχα

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι σύζυγοι (ένας από τους δύο) ή άλλο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

 

 


 

Τελ. ενημέρωση 08/10/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)