Δήλωση Θανάτου

Που γίνεται η δήλωση θανάτου

Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής. 

 

Πότε γίνεται η δήλωση θανάτου

Ο θάνατος δηλώνεται εντός 24 ωρών από το γεγονός. Μετά το πέρας του 24 ώρου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος το θάνατο στην οποία αναφέρεται ότι «Ο θανών δεν ενταφιάστηκε έως την δήλωση του γεγονότος στο Ληξιαρχείο». Aν ο νεκρός έχει ενταφιασθεί, δηλώνεται μόνο με δικαστική απόφαση (έως ότου διευκρινιστεί νομικά). 

 

Από ποιόν δηλώνεται ο θάνατος
Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος ή κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο ή το Γραφείο Τελετών που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού, ή ο υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).

 

Για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου απαιτούνται:

 • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και όλα τα πεδία του θεωρούνται προαπαιτούμενα.
 • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος το γεγονός.
 • Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης (σε περίπτωση κατοίκου 3ης χώρας , διαβατήριο) ή δήλωση απώλειας υπογραμμένη από το δηλούντα.

Τελ. ενημέρωση 08/10/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)