Δήλωση Γάμου - Ιερολόγησης - Συμφώνου Συμβίωσης

 

Που γίνεται η δήλωση του γάμου

Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά 

 

Πότε γίνεται η δήλωση γάμου: 

Εμπρόθεσμη δήλωση: Εντός 40 (σαράντα) ημερολογιακών ημερών από την τέλεσή του.
Εκπρόθεσμη δήλωση:

 • Από την 41η ημέρα, μέχρι και την 130η ο γάμος δηλώνεται με καταβολή προστίμου 100 €.
 • Μετά την 130η ημέρα, ο γάμος δηλώνεται με καταβολή προστίμου 300 €.

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Από ποιόν δηλώνεται ο γάμος

Υπόχρεοι για τη δήλωση του γάμου είναι και οι δύο  ή ο ένας εκ των δύο ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση του γάμου

 • Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν και τους δύο συζύγους.
 • Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).
 • Πιστοποιητικά Γεννήσεων τελευταίου τριμήνου  (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας επίσημα μεταφρασμένο*).
 • Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων από την Εκκλησία ή το Δήμο

 


 

ΙΕΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Η Ιερολόγηση του πολιτικού γάμου δηλώνεται:
1. Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε και δηλώθηκε ο πολιτικός γάμος.
2. Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε ο Θρησκευτικός Γάμος ( Σ’ αυτή τη περίπτωση συντάσσεται Έκθεση Ιερολόγησης που αποστέλλεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο Πολιτικός γάμος. Απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η προσκόμιση της Ληξιαρχικής πράξης του Πολιτικού Γάμου). 

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την Ιερολόγηση του γάμου.

 • Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο.
 • Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).


 

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου διαμονής των δύο συμβαλλομένων ή στο τόπο κατοικίας του ενός από τους δύο (όταν κατοικούν σε διαφορετικούς Δήμους). 

Από ποιόν δηλώνεται το σύμφωνο συμβίωσης.

Υπόχρεοι για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης είναι ο ένας εκ των δύο συμβαλλομένων  ή οποιοσδήποτε τρίτος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Τι δικαιολογητικά* απαιτούνται για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης.

 • Σύμφωνο Συμβίωσης (πρωτότυπο).
 • Ταυτότητες και των δύο συμβαλλομένων.
 • Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
 • Πιστοποιητικά Γεννήσεων τελευταίου τριμήνου (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας επίσημα μεταφρασμένο**).

 


 

*Σύμφωνα με το νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα και τα οποία έχουν εκδοθεί από τις Δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

 

** Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

 

Τελ. ενημέρωση 08/10/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)