Διαδικασία γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων

Με τις διατάξεις του Ν.4442/16 θεσπίστηκε νέο γενικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με το Ν.4442/16, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4442/16 (άρθρα 27-38), πλην των κέντρων διασκέδασης, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 28, καθώς και των άρθρων 29 και 30. (άρθρο 27 και 28 παρ.1 Ν.4442/16)

Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι υπάγονται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 και στις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ’ του Ν.4442/16 (άρθρα 27-38). (άρθρο 32 Ν.4442/16)

Στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ δεν εμπίπτουν τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών αμιγώς ίντερνετ και οι παιδότοποι.

 

 


Διαδικασία για τη χορήγηση Βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 4442/2016 (άρθρο 2 ΚΥΕ 16228/ΦΕΚ 1723/τ.Β18-05-2017)

 1. Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α σχετικό έγγραφο)
 2. Διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης (συντεταγμένες).
 3. Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για την λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Ελλείψει κανονισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου (σχετικό έγγραφο)

 

Η βεβαίωση χορηγείται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από το Δήμο και ισχύει για πέντε (5) μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση του άρθρου 3 της ΚΥΕ 16228.

 Διαδικασία γνωστοποίησης (άρθρο 3 της ΚΥΕ 16228/ΦΕΚ 1723/τ.Β18-05-2017)

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης Φ15/οικ.62588/754/02.06.2017Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που διέπονται από το καθεστώς της γνωστοποίησης του Ν. 4442/2016” σας γνωρίζουμε ότι από 06/06/2017, η γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr.

Ο φορέας που επιθυμεί να υποβάλει γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητάς του, εγγράφεται στο σύστημα μέσω των κωδικών που χρησιμοποιεί για την εισαγωγή στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisNet). Η γνωστοποίηση που υποβάλλεται στο σύστημα φέρει μοναδικό αριθμό που παράγεται από το σύστημα.

Το αρχείο µε τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.

Δείτε τον σχετικό αναλυτικό Οδηγό.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο.


Τελ. ενημέρωση 24/05/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)