Διόρθωση τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης κ.λπ.

 

α. Πιστοποιητικό, όπως το υπόδειγμα 15 κατάλληλα προσαρμοζόμενο, που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, περί της εγγραφής στα μητρώα αρρένων αυτού που έχει εσφαλμένα στοιχεία.

β. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως, στην οποία να έχει καταχωριστεί το προς διόρθωση στοιχείο. Για πρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ισχύουν ανάλογα και εδώ τα εις το κεφάλαιο (Γ') της παραγράφου 8 της υποπαραγράφου β', περιπτώσεις αα και ββ'.

Τελ. ενημέρωση 06/05/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)