Στην ενότητα αυτή υπάρχει το αρχείο Προκηρύξεων - Διαγωνισμών του Δήμου Πλατανιά εώς και τις 31/12/2014. Για κάθε χρονιά επιλέξτε τον ανάλογο σύνδεσμο. Οι Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί της τρέχουσας χρονιάς βρίσκονται στην κατηγορία Επίκαιρα, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Στην ενότητα αυτή υπάρχει το αρχείο Προκηρύξεις Προσλήψεων του Δήμου Πλατανιά εώς και τις 31/12/2014.

Για κάθε χρονιά επιλέξτε τον ανάλογο σύνδεσμο.

Οι Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί της τρέχουσας χρονιάς βρίσκονται στην κατηγορία Επίκαιρα, Προκηρύξεις Προσλήψεων

Τελ. ενημέρωση 19/10/2015

Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει  ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : <<ΔΙΑΜΟΡΦΏΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ – ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΏΝ ΣΕ ΚΟΙΝΌΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙΑΘΛΗΤΙΚΟΎΣ ΧΏΡΟΥΣ, ΥΠΟΈΡΓΟ:   ΕΠΙΣΚΕΥΈΣ – ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΔΉΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΆ>> προϋπολογισμoύ 75.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%)...

Τελ. ενημέρωση 30/12/2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Προκήρυξη ∆ημοσίου ∆ιεθνή ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια  καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων του ∆ήμου Πλατανιά και των νομικών του προσώπων...

Τελ. ενημέρωση 14/11/2014

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Πλατανιά ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.040,00 € με τον Φ.Π.Α. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης θα καθορίσει και θα εγκρίνει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή...

Τελ. ενημέρωση 07/10/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΌΤΕΡΗ ΤΙΜΉ

Διακήρυξη Πρόχειρου Δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων απορριματοφόρων με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή...

Τελ. ενημέρωση 07/10/2014

Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός «ειδών καθαριότητας, υγιεινής & ευπρεπισµού των υπηρεσιών του ∆ήµου

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού «ειδών καθαριότητας, υγιεινής & ευπρεπισµού των υπηρεσιών του ∆ήµου Πλατανιά, της ∆.Ε.Υ.Α.Β.Α, του Ν.Π.∆.∆., της Κ.Ε.∆.Η.Π., της α΄ βάθµιας & β΄βάθµιας σχολικής επιτροπής του ∆ήµου Πλατανιά. Προϋπολογισµός: 23.614,11€ ευρώ µε ΦΠΑ...

Τελ. ενημέρωση 12/08/2014

Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια τροφίµων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δ. Πλατανιά

Πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Πλατανιά , σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθµών του Ν.Π.∆.∆ . ∆ήµου Πλατανιά , και γάλατος για τους εργαζοµένους του ∆ήµου ,τους εργαζοµένους του  Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου και των εργαζοµένων της ∆.Ε.Υ.Α.Β.Α. Προϋπολογισµός: 55.826,85 ευρώ µε ΦΠΑ...

Τελ. ενημέρωση 12/08/2014

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει  ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ- ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ -  ΜΑΛΕΜΕ » προϋπολογισμoύ 3.810.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%)...

Τελ. ενημέρωση 31/07/2014

Aνοιχτός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: 'Κατασκευή έργων αποκατάστασης οδικού δικτύου & αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Πλατανιά'

Aνοιχτός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: "Κατασκευή έργων αποκατάστασης οδικού δικτύου & αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Πλατανιά...

Τελ. ενημέρωση 09/05/2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση του Κυλικείου Δημoτικού Σχολείου Μάλεμε

Η  Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Πλατανιά,  έχοντας  υπόψη  τις διατάξεις της  Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεύχος Β), όπως ισχύει σήμερα,  το γεγονός  ότι  η  υπάρχει  πρόωρη  λήξη σύμβασης εκμετάλλευσης  κυλικείου  του Δημοτικού  Σχολείου  Μάλεμε,  προκηρύσσει  διαγωνισμό  για  την  εκμίσθωση  του  Σχολικού Κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Μάλεμε...

Τελ. ενημέρωση 27/03/2014

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΛΙΑΣ ΒΟΥΒΩΝ »

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΛΙΑΣ ΒΟΥΒΩΝ »...

Τελ. ενημέρωση 29/01/2014

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΑΚΚΩΝ »

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΑΚΚΩΝ »...

Τελ. ενημέρωση 29/01/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 'ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ'

Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ...

Τελ. ενημέρωση 05/12/2013

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ» προϋπολογισμoύ 1.740.000,00 ΕΥΡΩ

Aναλυτικά η Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας - Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ» προϋπολογισμoύ 1.740.000,00 ΕΥΡΩ...

Τελ. ενημέρωση 03/12/2013

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Aνοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Διακήρυξη Δημοπρασίας Aνοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...

Τελ. ενημέρωση 08/11/2013

'Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για το έργο 'Ανάδειξη του ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Νομού Χανίων'

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για το έργο 'Ανάδειξη του ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Νομού Χανίων"...

Τελ. ενημέρωση 04/10/2013

'ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος με σκοπό την εκμίσθωση για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων - θαλάσσιων μέσων αναψυχής'

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ: δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος με σκοπό την εκμίσθωση για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων - θαλάσσιων μέσων αναψυχής που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης...

Τελ. ενημέρωση 27/08/2013

'Διακήρυξη για την εκμίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου-Λυκείου Βουκολιών'

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου και Λυκείου ΒουκολιώνΟ διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Πλατανιά (Γεράνι) στις 9 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. (η οποία ορίζεται και ως ώρα λήξης παραλαβής προσφορών)...

Τελ. ενημέρωση 06/08/2013

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης super , βενζίνης αμόλυβδης , ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ,

Ο Δήμαρχος ΠΛΑΤΑΝΙΑ διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης super , βενζίνης αμόλυβδης , ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ, με κριτήριο κατακύρωσης για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για δε τα ελαιολιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή μονάδος , συνολικού προϋπολογισμού 221.600,00€ συμπ. Φ.Π.Α. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 13-8-2013 και ώρα. 11 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ στο Γεράνι Χανίων Κρήτης ,ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού των προσφερόμενων ειδών του κάθε προμηθευτή , κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ , στο Γεράνι τηλέφωνο 2821083585...

Τελ. ενημέρωση 10/08/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά , σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ . Δήμου Πλατανιά , και γάλατος για τους εργαζομένους του Δήμου ,τους εργαζομένους του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου και των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά , σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ . Δήμου Πλατανιά , και γάλατος για τους εργαζομένους του Δήμου ,τους εργαζομένους του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου και των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Προϋπολογισμός: 49.617,11 ευρώ με ΦΠΑ...

Τελ. ενημέρωση 24/07/2013

'ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος με σκοπό την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής', Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 01 / 07 / 2013, ώρα 10:00 στο Δημαρχείο του Πλατανιά στο Γεράνι. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 28210-83985

Διακύρηξη Δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος με σκοπό την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής", Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 01 / 07 / 2013, ώρα 10:00 στο Δημαρχείο του Πλατανιά στο Γεράνι. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 28210-83985...

Τελ. ενημέρωση 20/06/2013

19-06-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ “ΚΥΔΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”

Ο Δήμος Πλατανιά, στα πλαίσια της πράξης "Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες - ΚΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ", προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με εμπειρία σε δράσεις διοργάνωσης εκθέσεων, ημερίδων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και λοιπών σχετικών δράσεων, να υποβάλουν προσφορές, μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013, για την ανάληψη, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, της περιγραφόμενης στην επισυναπτόμενη Τεχνική Έκθεση, υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ “ΚΥΔΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”»...

 

Τελ. ενημέρωση 12/11/2013

'Ναυαγοσωστική προστασία παραλιών δήμου Πλατανιά 2013'

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς δια συμπληρώσεως συνοπτικού τιμολογίου εκ μέρους του μειοδότη συνταχθέντως από τον εργοδότη (παράγραφος 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 28/80) για την ανάδειξη, κατόπιν αξιολογήσεως της πλέον συμφέρουσας από τεχνικοοικονομικής άποψης προσφοράς (παράγραφος 2 του άρθρου 19 του Π. Δ 28/80 ) εργολάβου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο <<Ναυαγοσωστική προστασία παραλιών Δήμου Πλατανιά 2013>> προϋπολογισμού 105.452,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 23%)...

Τελ. ενημέρωση 20/05/2013

'Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία ΣΑΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013 - 2014'

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία ΣΑΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013 - 2014...

Τελ. ενημέρωση 17/05/2013

'ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου'

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου και Λυκείου Βουκολιών. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του Λυκείου Βουκολιών στις 23 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. (η οποία ορίζεται και ως ώρα λήξης παραλαβής προσφορών)...

Τελ. ενημέρωση 22/03/2013

Πλήρωση μίας (1) θέσης Νηπιαγωγού ΠΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για τον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ: Πλήρωση μίας (1) θέσης Νηπιαγωγού ΠΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαρκείας δύο (2) μηνών για τον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.ΔΗ.Π.). Έχοντας υπόψη: Την υπ' αριθμόν 57/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά...

Τελ. ενημέρωση 25/11/2012

26-09-2012 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Πλατανιά στα πλαίσια του έργου "Διασυνοριακή Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013", προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο "Συμβουλευτική Υποστήριξη για το Επικοινωνιακό Σχέδιο/Προβολή έργου ΔΙΑ.ΠΕΡ.ΕΚ.". Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετικές οικονομοτεχνικές προσφορές, αφού ενημερωθούν από το παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο... 

Τελ. ενημέρωση 04/03/2013

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, δύο (2) ατόμων,στο ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος <<ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2011-2013>> του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά...

Τελ. ενημέρωση 03/11/2012

'ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013'

Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει με ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχων για τη: Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά για το σχολικό έτος 2012-2013...

Τελ. ενημέρωση 06/07/2012

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ –ΜΕΣΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Δ.ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν.ΧΑΝΙΩΝ»

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά για την <<Προμήθεια Υλικών-Μέσων Εξοπλισμού Για Την Πρόληψη Και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών Δήμου Πλατανιά Νομού Χανίων>>...

Τελ. ενημέρωση 01/02/2012

Προμήθεια των υλικών των Πακέτων Γ΄ και Δ΄ της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

Προμήθεια των υλικών των Πακέτων Γ΄ και Δ΄ της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης...

Τελ. ενημέρωση 23/12/2011

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ: Διακηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για τη μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων, από τον τόπο κατοικίας τους στην έδρα του σχολείου τους και αντίστροφα για το σχολικό έτος 2011-2012...

Τελ. ενημέρωση 03/09/2011

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ: Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την προμήθεια λαμπτήρων, που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 19.999,86 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α...

Τελ. ενημέρωση 08/07/2011

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια κάδων» απορριμμάτων (πλαστικών)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων, που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 32.656,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Τελ. ενημέρωση 08/07/2011

Προκήρυξη δημοπρασίας για την εργασία 'Ναυαγοσωστική προστασία παραλιών Δήμου Πλατανιά 2011', προϋπολογισμού 145.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 23%)

Προκήρυξη δημοπρασίας για την εργασία "Ναυαγοσωστική προστασία παραλιών Δήμου Πλατανιά 2011", προϋπολογισμού 145.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 23%)...

Τελ. ενημέρωση 18/05/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)