Διακήρυξη Για Την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας

 

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας» συνολικού προϋπολογισμού 720,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 16907/30-07-2015 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

 

Τελ. ενημέρωση 24/12/2015

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Δήμου Πλατανιά για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με πρόχειρο διαγωνισμό , με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για όσες προσφορές πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης για την προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Πλατανιά.

Η συνολικά προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών που αναφέρονται στη σχετική μελέτη, ενδεικτικά προϋπολογίζεται στο ποσό των 49.887,25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδια έσοδα του Δήμου Πλατανιά

Τελ. ενημέρωση 08/12/2015

Διακήρυξη Για Την Προμήθεια Υπόβασης

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια υπόβασης» συνολικού προϋπολογισμού 5.009,18€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 23935/10-11-2015 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.

Τελ. ενημέρωση 08/12/2015

Πρόσκληση Για Την Απευθείας Διαπραγμάτευση Ανάθεσης Προμήθειας

Πρόσκληση

Για Την Απευθείας Διαπραγμάτευση Ανάθεσης  Tης Προμήθειας

«Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων, αυτοκινήτων  του Δήμου Πλατανιά και των νομικών του προσώπων για 14 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης» προυπολογισμου  328.693,55€ (συμπ. ΦΠΑ)  βάσει  του άρθροΥ  25 παρ.1  του ΠΔ 60/2007

Τελ. ενημέρωση 04/12/2015

Διακήρυξη για τις «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες σε υποδομές Δ.Ε. Πλατανιά (Καθαρισμός φρεατίων, αγωγών, επενδεδυμένων τάφρων, οχετών, πλακοσκεπών, κοινοχρήστων χώρων) για την απορροή των ομβρίων προς αποφυγή πλημμυρών»

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την διενέργεια διαδικασίας συλλογής προσφορών για τις   «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες σε υποδομές Δ.Ε. Πλατανιά (Καθαρισμός φρεατίων, αγωγών, επενδεδυμένων τάφρων, οχετών, πλακοσκεπών, κοινοχρήστων χώρων) για την απορροή των ομβρίων προς αποφυγή πλημμυρών»

Τελ. ενημέρωση 18/11/2015

Διακήρυξη για τις «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες σε υποδομές Δ.Ε. Βουκολιών (Καθαρισμός φρεατίων, αγωγών, επενδεδυμένων τάφρων, οχετών, πλακοσκεπών, κοινοχρήστων χώρων) για την απορροή των ομβρίων προς αποφυγή πλημμυρών»

 

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την διενέργεια διαδικασίας συλλογής προσφορών για τις   «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες σε υποδομές Δ.Ε. Βουκολιών (Καθαρισμός φρεατίων, αγωγών, επενδεδυμένων τάφρων, οχετών, πλακοσκεπών, κοινοχρήστων χώρων) για την απορροή των ομβρίων προς αποφυγή πλημμυρών»

Τελ. ενημέρωση 18/11/2015

«Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες σε υποδομές Δ.Ε. Μουσούρων (Καθαρισμός φρεατίων, αγωγών, επενδεδυμένων τάφρων, οχετών, πλακοσκεπών, κοινοχρήστων χώρων) για την απορροή των ομβρίων προς αποφυγή πλημμυρών»

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την διενέργεια διαδικασίας συλλογής προσφορών για τις   «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες σε υποδομές Δ.Ε. Μουσούρων (Καθαρισμός φρεατίων, αγωγών, επενδεδυμένων τάφρων, οχετών, πλακοσκεπών, κοινοχρήστων χώρων) για την απορροή των ομβρίων προς αποφυγή πλημμυρών»

Τελ. ενημέρωση 18/11/2015

Διακήρυξη για τις «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες σε υποδομές Δ.Ε. Κολυμβαρίου (Καθαρισμός φρεατίων, αγωγών, επενδεδυμένων τάφρων, οχετών, πλακοσκεπών, κοινοχρήστων χώρων) για την απορροή των ομβρίων προς αποφυγή πλημμυρών»

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την διενέργεια διαδικασίας συλλογής προσφορών για τις   «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες σε υποδομές Δ.Ε. Κολυμβαρίου (Καθαρισμός φρεατίων, αγωγών, επενδεδυμένων τάφρων, οχετών, πλακοσκεπών, κοινοχρήστων χώρων) για την απορροή των ομβρίων προς αποφυγή πλημμυρών»

Τελ. ενημέρωση 18/11/2015

Διακήρυξη για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού στην Τ.Κ. Κοντομαρίου »

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την Χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «  Προμήθεια Εξοπλισμού για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού στην Τ.Κ. Κοντομαρίου ».

Τελ. ενημέρωση 18/11/2015

Διακήρυξη για τις «Εργασίες Eπισκευής Kεντρικής Kερκίδας Γηπέδου Ποδοσφαίρου Μάλεμε »

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την διενέργεια διαδικασίας συλλογής προσφορών για τις  «Εργασίες επισκευής κεντρικής κερκίδας γηπέδου ποδοσφαίρου Μάλεμε » συνολικού προϋπολογισμού 24.587,11€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 23086/29-10-2015 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 ...

Τελ. ενημέρωση 04/11/2015

Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ προκηρύσσει  ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ “ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ” Τ.Κ. ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ»

 προϋπολογισμoύ 130.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 103.051,80 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%)

Τελ. ενημέρωση 29/10/2015

Περίληψη της Εκ Νέου Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Περίληψη της Εκ Νέου  Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Δήμου Πλατανιά για την προμήθεια «τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά  και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου  και του  Ν.Π.Δ.Δ.» για 16 μήνες,αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης...

Τελ. ενημέρωση 21/09/2015

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού «Ειδών καθαριότητας, Υγιεινής και Ευπρεπισμού του Δήμου Πλατανιά, του Ν.Π.Δ.Δ., της ΚΕΔΗΠ, της Α΄βαθμίας & Β΄βαθμιας Σχολικής Επιτροπής αυτού»

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού «Ειδών καθαριότητας, Υγιεινής και Ευπρεπισμού του Δήμου Πλατανιά, του Ν.Π.Δ.Δ., της ΚΕΔΗΠ, της Α΄βαθμίας & Β΄βαθμιας Σχολικής Επιτροπής αυτού»...

Τελ. ενημέρωση 01/09/2015

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού «τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ.»

Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Δήμου Πλατανιά για την προμήθεια «τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ.» για 16 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης ΧΡΗΣΗ 2015-2016 Χρηματοδότηση: Ίδιοι ΠόροιΠροϋπολογισμός: 66.868,08 ευρώ με ΦΠΑ...

Τελ. ενημέρωση 01/09/2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Την Υποβολή Προσφορών Για Την Υπηρεσία “Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Πλατανιά”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για γην Υποβολή Προσφορών για την Υπηρεσία Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Πλατανιά...

Τελ. ενημέρωση 19/08/2015

Διακήρυξη έργου «Διατήρηση Και Αναβάθμιση Δημοτικής Έκτασης Υψηλής Φυσικής Αξίας Στη Θέση Άγιος Γεράσιμος Τ.Κ. Μοδίου Δ. Πλατανιά»

Ο Δήμος Πλατανιά  διακηρύττει ότι την 1η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Πλατανιά στον Αλικιανό, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν.3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Τ.Κ. ΜΟΔΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ». Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι:949223 και πρόκειται για έργο με τίτλο «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Τ.Κ. ΜΟΔΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...

Τελ. ενημέρωση 12/08/2015

Καταθεση προσφορών για Μεταφορά Κατασκηνωτών της ΔΙΚΤΥΝΑ-ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Α.Ε.

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων Κολυμβαρίου “ΔΙΚΤΥΝΝΑ -ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Α.Ε.", ζητεί  προσφορές από ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων και του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Χανίων  -Ρεθύμνου,για τη μεταφορά των κατασκηνωτών του Υπουργείου Εργασίας για την χρονική περίοδο από 1 Αυγούστου έως και 30 Οκτώβριου 2015 , από  λιμάνι Σούδα προς Κολυμβάρι Χανίων ( κατάλυμα ΔΙΚΤΥΝΝΑ) και επιστροφή, καθώς και για ημερήσιες εκδρομές  των  καταστκηνωτών...

Τελ. ενημέρωση 06/08/2015

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις Ανάγκες του Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΩΖΓΧΩΞ5-0ΒΟ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν, στην επιλογή προμηθευτή που αφορά την <<Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά>> συνολικής αξίας 10.947,00€,(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)...

 

 


Τελ. ενημέρωση 31/07/2015

Επανα-προκηρυξη Δημοπρασίας Εξοπλισμου Κτιριου Πολλαπλων Χρησεων Στην Τ.Κ. Βουκολιων (Ηλεκτρομηχανολογικος Εξοπλισμος )

Επανα-προκήρυξη Δημοπρασίας Εξοπλισμού Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων στην Τ.Κ. Βουκολιών (Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός)....

Τελ. ενημέρωση 30/07/2015

Ανακοίνωση Διαγωνισμών Έργων

Ανακοίνωση Διαγωνισμών Έργων, οι οποίοι είχαν αναβληθεί λόγω της τραπεζικής αργίας...

Τελ. ενημέρωση 29/07/2015

Περίληψη Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Υγρών Καυσίμων, Λιπαντικών & Χημικών Προσθέτων Για Τις Ανάγκες Των Εγκαταστάσεων, Μηχανημάτων, Αυτοκινήτων Του Δήμου Πλατανιά Και Των Νομικών Του Προσώπων

Περίληψη διακήρυξη ηλεκτρονικού δημοσίου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας Υγρών Καυσίμων, Λιπαντικών & Χημικών Προσθέτων για τις ανάγκες των Εγκαταστάσεων, Μηχανημάτων, Αυτοκινήτων του Δήμου Πλατανιά και των νομικών του προσώπων...

Τελ. ενημέρωση 22/07/2015

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ο Δήμος Πλατανιά Νομού Χανίων, προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό [%] από τον μειοδότη, επί του δημοπρατούμενου ποσού, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών για την ανάθεση της εργασίας εις βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Πλατανιά για το οικονομικό έτος 2015 με τίτλο: Καθαριότητα (σάρωση) κοινοχρήστων χώρων, οδών και πλατειών Δήμου για το έτος 2015-2016” προϋπολογισμού 548.679,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 13%) με εγγεγραμμένη πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 20-6279.007, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, του Π.Δ. 60/2007 και του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006)...

Τελ. ενημέρωση 22/07/2015

Αναβολή Δημοπρασίας του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΝΩΣΚΕΛΗΣ, ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΚΑΚΟΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»,

Αναβολή  Δημοπρασίας του  έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΝΩΣΚΕΛΗΣ, ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΚΑΚΟΠΕΤΡΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...

Τελ. ενημέρωση 07/07/2015

Διακήρυξη Επανάληψης Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ναυαγοσωστικής Προστασίας Παραλιών Δήμου Πλατανιά 2015

Ο Δήμος Πλατανιά Νομού Χανίων, προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό [%] από τον μειοδότη άνευ ορίου, επί του δημοπρατούμενου ποσού, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο«Ναυαγοσωστική προστασία παραλιών Δήμου Πλατανιά 2015»σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80,του Π.Δ. 60/2007 και του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006)...

Τελ. ενημέρωση 03/07/2015

Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας 'Αποκατάσταση Ζημιών Από Θεομηνίες Σε Κτιριακές Υποδομές Του Δήμου Πλατάνια'

Περιληπτική  Διακήρυξη Δημοπρασίας "Αποκατάσταση Ζημιών Από Θεομηνίες Σε Κτιριακές Υποδομές Του Δήμου Πλατάνια"...

Τελ. ενημέρωση 03/07/2015

Αναβολή Δημοπρασίας του Έργου: 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ'

Αναβολή Δημοπρασίας του Έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ"...

Τελ. ενημέρωση 30/06/2015

Διακήρυξη Για Την Προμήθεια Υπόβασης

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια υπόβασης» συνολικού προϋπολογισμού 3.542,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 12248/29-05-2015 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα. Οι σφραγισμένες και κλειστές οικονομικές προσφορές, που επίσης θα περιέχουν πρόσφατη (έως 2 έτη) εργαστηριακή κοκκομετρική ανάλυση και πιστοποίηση εργοστασίου παραγωγής, θα γίνονται δεκτές μόνο αν έχουν πρωτοκολληθεί, έως και τις 02 Ιουλίου 2015...

Τελ. ενημέρωση 26/06/2015

Διακήρυξη Για Την Προμήθεια Ψηφιακής Φωτογραφικής Μηχανής Και Παρελκομένων

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και παρελκομένων» συνολικού προϋπολογισμού 300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 12754/05-06-2015 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα. Οι σφραγισμένες και κλειστές οικονομικές προσφορές, που επίσης θα περιέχουν prospectus, πιστοποίηση εργοστασίου παραγωγής, τεχνικά χαρακτηριστικά κ.ά., θα γίνονται δεκτές μόνο αν έχουν πρωτοκολληθεί, έως και την 01 Ιουλίου 2015...

Τελ. ενημέρωση 26/06/2015

Διακήρυξη Για Την Προμήθεια Λαμπτήρων Και Λοιπών Παρελκομένων

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπών παρελκομένων» συνολικού προϋπολογισμού 250,92€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 12990/09-06-2015 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα. Οι σφραγισμένες και κλειστές οικονομικές προσφορές, που επίσης θα περιέχουν prospectus, πιστοποίηση εργοστασίου παραγωγής, τεχνικά χαρακτηριστικά κ.ά., θα γίνονται δεκτές μόνο αν έχουν πρωτοκολληθεί, έως και την 01 Ιουλίου 2015...

Τελ. ενημέρωση 26/06/2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Την Υποβολή Προσφορών Για Την Παροχή Υπηρεσίας Τακτικού Διαχειριστικού Ελέγχου Χρήσης 2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την Παροχή Υπηρεσίας Τακτικού Διαχειριστικού Ελέγχου Χρήσης 2014...

Τελ. ενημέρωση 23/06/2015

Διακήρυξη Για Την Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού» συνολικού προϋπολογισμού 3.419,41€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 10511/07-05-2015 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα. Οι σφραγισμένες και κλειστές οικονομικές προσφορές, που επίσης περιέχουν prospectus, πιστοποίηση εργοστασίου παραγωγής, τεχνικά χαρακτηριστικά κ.ά., θα γίνονται δεκτές μόνο αν έχουν πρωτοκολληθεί, έως και τις 22 Ιουνίου 2015...

Τελ. ενημέρωση 18/06/2015

Διακηρυξη Προχειρου Διαγωνισμου Με Αντικειμενο Την Προμηθεια Εξοπλισμου Κτιριου Πολλαπλων Χρησεων Στην Τ.Κ. Βουκολιων (Επιπλα Και Λοιπος Εξοπλισμος)

Διακήρυξη  Πρόχειρου Διαγωνισμού με αντικείμενο την Προμήθεια Εξοπλισμού Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων στην Τ.Κ. Βουκολιών (Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός)...

Τελ. ενημέρωση 17/06/2015

Διακηρυξη Δημοπρασιας Της Πράξης: «Βελτιωση Αγροτικης Οδοποιιας Στις Τ.Κ. Ανωσκελης, Βουκολιων,Κακοπετρου Δημου Πλατανια»

Διακήρυξη Δημοπρασίας της Πράξης:  «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στις Τ.Κ. Ανωσκέλης, Βουκολιών,Κακοπέτρου Δήμου Πλατανιά»...

Τελ. ενημέρωση 17/06/2015

Διακήρυξη Δημοπρασίας Εξοπλισμου Κτιριου Πολλαπλων Χρησεων Στην Τ.Κ. Βουκολιων (Ηλεκτρομηχανολογικος Εξοπλισμος )

Ο Δήμαρχος Πλατανιά  κηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη, κατόπιν αξιολογήσεως της πλέον χαμηλότερης  προσφοράς για την προμήθεια : Εξοπλισμου Κτιριου Πολλαπλων Χρησεων Στην Τ.Κ. Βουκολιων (Ηλεκτρομηχανολογικος Εξοπλισμος ) ΥΠΟΕΡΓΟ 3 του προγράμματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας: 7 - «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ  ενδεικτικού προϋπολογισμού 50.118,40 € (συμπ. Φ.Π.Α. 23%) με εγγεγραμμένη πίστωση σε βάρος του  Κ. Α.  30-7341.015 του προϋπολογισμού του έτους 2015. Φορέας Υλοποίησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Πλατανιά...

Τελ. ενημέρωση 17/06/2015

Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Πλατανιά

Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Πλατανιά...

Τελ. ενημέρωση 10/06/2015

Βελτιωση Αρδευτικου Εργου Σεμπρωνα, Δ.Ε. Μουσουρων, Δημου Πλατανια

Ο Δήμος Πλατανιά διακηρύττει ότι την 16η του μηνός  Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.(λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης ( Ν. 3669/2008 Κ.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 4281/2014, Ν. 4250/2014, Ν. 4278/2014, Ν. 4072/12, Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕΜΠΡΩΝΑ, Δ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ...

Τελ. ενημέρωση 27/05/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)