Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ


προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2017 - 2018

Τελ. ενημέρωση 22/12/2016

Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Με Σκοπό Την Επιλογή Αναδόχου Για Την Προμήθεια Καυσίμων

Τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1, 2 α. & γ. του Ν.4412/2016, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς να τροποποιούνται οι ουσιώδεις όροι της υπ’αρ. πρωτ. 21490 / 7-12-2016 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών και χημικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και των νομικών του προσώπων 2016 -2017 για δώδεκα (12) μήνες

Τελ. ενημέρωση 16/12/2016

Περίληψη Διακήρυξης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2016-2017)»

Έργο: O Δήμος Πλατανιά, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2016-2017)», εκτιμώμενης αξίας 167.400,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147)(σχετική η με αριθμό 380/2016 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία Οικοδομικών με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 112.393,04€ και κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) : 22.469,56€

Τελ. ενημέρωση 30/11/2016

Διακήρυξη Δημάρχου Πλατανιά ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι


Τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1, 2 α. & γ. του Ν.4412/2016, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς να τροποποιούνται οι ουσιώδεις όροι της υπ’αρ. πρωτ. 19500 / 10-11-2016 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών και χημικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και των νομικών του προσώπων 2016 -2017 για δώδεκα (12) μήνες

Τελ. ενημέρωση 11/11/2016

Ανακοίνωση Υπ' Αριθμ. Σοχ 3/2016 Για Τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Ανακοινώνει

           Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πλατανιά, που εδρεύει στο Γεράνι Ν. Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Τελ. ενημέρωση 09/11/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προμήθεια πλήρους εξοπλισμού λουτρού ΑΜΕΑ για σχολεία, γήπεδα και λοιπά δημοτικά κτίρια

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση  προμήθειας πλήρους εξοπλισμού λουτρού ΑΜΕΑ για σχολεία, γήπεδα και λοιπά δημοτικά κτίρια με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 3.502,25 

Τελ. ενημέρωση 02/11/2016

Προσκληση Υποβολης Προσφορας Για Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 3.699,83€ (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ψήφισης πίστωσης 309/2016 (ΨΘΟΟΩΞ5-ΨΝΥ)), με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά επί του συνόλου των ζητούμενων ειδών, υπό την προϋπόθεση να γίνεται από τον υποψήφιο προμηθευτή πλήρη συμμόρφωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στην ΚΥΑ 53361/11-10-2006 (ΦΕΚ 1503 τεύχος Β’).

Τελ. ενημέρωση 26/09/2016

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά  , πρόκειται  να  αναθέσει εργασία καθαριότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων Ταυρωνίτη-Αλικιανού για το επόμενο 14μηνο.

Παρακαλούμε για την κατάθεση  προσφορών σας μέχρι  23-8-2016 ,στα γραφεία της υπηρεσίας μας στο Γεράνι στο δημοτικό κατάστημα Πλατανιά , είτε στο fax: 2821340090, είτε στο e-mail [email protected]

Τελ. ενημέρωση 17/08/2016

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην ασφάλιση οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου για διάστημα 6 μηνών (έναρξη 5/9/2016 - λήξη 4/3/2017) με δικαίωμα προαίρεσης ενός εξαμήνου με τους ίδιους όρους, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές.

Τελ. ενημέρωση 19/08/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 Ο Δήμος Πλατανιά

Ανακοινώνει:

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πλατανιά, που εδρεύει στο Γεράνι Ν. Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Τελ. ενημέρωση 11/07/2016

Διακήρυξη Δημοπρασίας Του Έργου Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου Παιδικού Σταθμού Καμισιανών

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ προκηρύσσει  ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ» προϋπολογισμού 100.813,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

α) Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό  49.274,54 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%)

β) Κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό  13.270,03€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%) και

γ) Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό  18.256,23€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά, στον Αλικιανό, μέχρι τις 21/07/2016 ημέρα Πέμπτη.

 

Τελ. ενημέρωση 11/07/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών και χημικών προσθέτων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  για  απευθείας ανάθεση προμήθειας   λιπαντικών και χημικών προσθέτων  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010, τα οποία αποτελούν μέρος της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού, με Αρ. Πρωτ:5945/11 -4-2016 Διακήρυξης του Δημάρχου Πλατανιά, για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων μηνών.

Τελ. ενημέρωση 08/07/2016

Διακήρυξη Προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συσκευών, Ανταλλακτικών και Λογισμικών Υπολογιστών για τις υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΚΗΡΥΣΣΕΙ  

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά)  για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συσκευών Ανταλλακτικών και Λογισμικών Υπολογιστών για τις υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά.

Τελ. ενημέρωση 13/07/2016

Ακύρωση Δημοπρασίας Του Έργου Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου Παιδικού Σταθμού Καμισιανών

 

Σας ενημερώνουμε ότι η δημοπρασία του έργου με τίτλο "Διαμόρφωση αύλειου χώρου παιδικού σταθμού Καμισιανών" δε θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 ως είχε προγραμματιστεί. Θα πραγματοποιηθεί σε προσεχή ημερομηνία και μετά την αναδημοσίευση της προκήρυξής της.

 

Τελ. ενημέρωση 04/07/2016

Διακήρυξη Για Την Προμήθεια Υπόβασης ΔΕ Βουκολιών

 

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια υπόβασης ΔΕ Βουκολιών» συνολικού προϋπολογισμού 4.999,12€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την ορθή επανάληψη λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. της 7152/30-06-2016 τεχνικής περιγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.

 

Τελ. ενημέρωση 30/06/2016

Διακήρυξη Για Την Προμήθεια Υπόβασης ΔΕ Κολυμβαρίου

 

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια υπόβασης ΔΕ Κολυμβαρίου» συνολικού προϋπολογισμού 4.998,25€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την ορθή επανάληψη λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. της 7154/30-06-2016 τεχνικής περιγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.

 

Τελ. ενημέρωση 30/06/2016

Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ο Δήμος ΠΛΑΤΑΝΙΑ Νομού ΧΑΝΙΩΝ, Επαναπροκηρύσσει τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και  νομικών προσώπων αυτού, 2016-2017, 

 ήτοι:

1) Κοινωφελής Επιχείρησης  Δήμου Πλατανιά, ΚΕΔΗΠ

2)Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πλατανιά ,Ν.Π.Δ.Δ.

3) Σχολική Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά,

4) Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά 

για 12 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης

με κριτήρια κατακύρωσης:

α) τη χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο νομό Χανίων για τα υγρά καύσιμα. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν. 4257/14  

β) τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά έλαια και χημικά πρόσθετα. 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι   206.983,30 € πλέον ΦΠΑ  24%   49.675,99 €

ήτοι:    256.659,29 €  

Τελ. ενημέρωση 10/06/2016

Διακήρυξη για την Προμήθεια Πινακίδων Και Ειδών Οδοσήμανσης

 

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια πινακίδων και ειδών οδοσήμανσης» συνολικού προϋπολογισμού 2.336,16€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 8939/02-06-2016 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.

 

Τελ. ενημέρωση 09/06/2016

Περίληψη Διακήρυξης Πλειοδοτικής Δημοπρασίας Παραχώρησης Δικαιώματος Απλής Χρήσης Αιγιαλού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ανοικτής ,προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης ου δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος

για το έτος 2016

 

Τελ. ενημέρωση 08/06/2016

Διακήρυξη Για Την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών ΔΕ Μουσούρων

 

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών ΔΕ Μουσούρων» συνολικού προϋπολογισμού 1.154,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την ορθή επανάληψη λόγω αλλαγής Φ.Π.Α. της 6998/02-06-2016 τεχνικής περιγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.

 

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών ΔΕ Μουσούρων» συνολικού προϋπολογισμού 1.154,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την ορθή επανάληψη λόγω αλλαγής Φ.Π.Α. της 6998/02-06-2016 τεχνικής περιγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.

Τελ. ενημέρωση 02/06/2016

Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ προκηρύσσει  ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ»

 προϋπολογισμoύ 25.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).

Τελ. ενημέρωση 25/05/2016

Διακήρυξη Για Την Προμήθεια Υπόβασης ΔΕ Πλατανιά

 

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια υπόβασης ΔΕ Πλατανιά» συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 5326/01-04-2016 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.

 

Τελ. ενημέρωση 25/04/2016

Διακήρυξη Για Την Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος

 

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος» συνολικού προϋπολογισμού 9.992,52€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 5034/30-03-2016 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.

 

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος» συνολικού προϋπολογισμού 9.992,52€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 5034/30-03-2016 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.

Τελ. ενημέρωση 25/04/2016

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Δήμου Πλατανιά για την προμήθεια «κάδων συλλογής απορριμμάτων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με πρόχειρο διαγωνισμό , με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή   χωρίς Φ.Π.Α., για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, για όσες προσφορές πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης για την προμήθεια κάδων συλλογής απορριμμάτων.

Τελ. ενημέρωση 12/04/2016

Περίληψη διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού

Προμήθειας υγρών καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών προσθέτων   για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων & οχημάτων  του Δήμου Πλατανιά και των νομικών του προσώπων, 2016 -2017 , για 12 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης

Τελ. ενημέρωση 12/04/2016

Διακήρυξη Δημοπρασίας Για Το Έργο Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Τελ. ενημέρωση 21/03/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)