Δημοτικοί Φόροι

 

Απόδοση του τέλους

Το τέλος διανομής παρεπιδομούντων όπως και τα τέλη επί ακαθάριστων εσόδων των καταστημάτων κατατήθεται στο οικείο δημόσιο ή δημοτικό ταμείο μέσα στην προθεσμία απόδοσης του Φ.Π.Α(άρθρο 17 παρ.6 και 7 του Ν 2130/93).Εάν οι υπόχρεοι δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α, καταβάλλουν το τέλος μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου από την είσπραξη μήνα (άρθρο 6 παρ.4 Ν 1080/80).

Συγχρόνως με την καταβολή του τέλους οι υπόχρεες επιχειρήσεις υποβάλλουν στο δήμο ή στην κοινότητα δήλωση,στην οποία αναγράφονται: το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα και η διεύθυνση του υποχρέου, το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η δήλωση, το συνολικό ποσό των μισθωμάτων επί του οποίου υπολογίζεται το τέλος και το οφειλόμενο ποσό (άρθρο 6 παρ.4 Ν 1080/80, άρθρο 53 παρ. 1 Ν 1416/84).

Εκτός της δήλωσης αυτής, όσοι υπόκεινται σε Φ.Π.Α, υποχρεούνται να υποβάλλουν στο δικαιούχο δήμο ή κοινότητα και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του Φ.Π.Α (άρθρο 19 παρ.8 Ν 2130/93)

Τελ. ενημέρωση 14/04/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)