ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ του Δήμου  Πλατανιά 

 

Έχοντας λάβει υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

3. Τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ)

4. Την υπ΄ αριθμ. 27319/02(ΦΕΚ 945Β/24-7-2002) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

5. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 περ. γ παρ.12 του άρθρου 2

6. Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995

7. την με αριθμ. Π1.3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789/τ.Β΄/12-10-2010)Αποφ. Υπ[. Οικονομικών

    περί καθορισμού ποσού των 60.000,00€ χωρίς φπα για προμήθεια αγαθών με

    συνοπτικές  διαδικασίες ( πρόχειρος διαγωνισμός).

8. Την πράξη του ελεγκτικού Συνεδρίου κλιμάκιο 7 Πράξη 170/2012 όπου : «.....κρίθηκε ότι αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τον ΕΚΠΟΤΑ  για την απόφαση διενέργειας πρόχειρου  διαγωνισμού είναι ο Δήμαρχος και όχι το Δημοτικό Συμβούλιο».

9.  τΗΝ 230/2014 αΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ δΗΜΟΤΙΚΟΎ σΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

10. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια.

11. Τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας

12.   Το γεγονός ότι το ποσό των απευθείας αναθέσεων για το συγκεκριμένο είδος

       προμήθειας έχει καλυφθεί και για το υπερβάλλον πρέπει να ακολουθηθεί

      η διαγωνιστική διαδικασία

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του

Δήμου Πλατανιά ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.040,00 € με τον Φ.Π.Α.

Τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης θα καθορίσει και θα εγκρίνει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή.

 

Τελ. ενημέρωση 07/10/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)