ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΌΤΕΡΗ ΤΙΜΉ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ του Δήμου  Πλατανιά 

 

Έχοντας λάβει υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95

2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ

3) Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος

4) Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στον Κ.Α. 20/7131.001 στον οποίο προβλέπεται πίστωση 60.000ΕΥΡΩ για την προμήθεια ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

5) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

6) Την 829/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε πίστωση 60.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης

7) Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209

8) Την 486/2014 απόφαση Δημάρχου για την διενέργεια της προμήθειας

9) Την 1963/22-04-2014 έγκριση προμήθειας μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων της Αποκεντρωμένης διοίκησης κρήτης

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω αγαθών:

Α/Α

Κατηγορία δαπάνης

1

ΕΝΑ  (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

2

ΕΝΑ  (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

 

Τελ. ενημέρωση 07/10/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)