ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

14/11/2014


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Η διαγωνισµός  αφορά στην προµήθεια καυσίµων (Βενζίνη αµόλυβδη, πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης) λιπαντικών ελαίων και χηµικών πρόσθετων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, αυτοκινήτων  του ∆ήµου Πλατανιά  και των νοµικών του προσώπων. Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται έως την συµπλήρωση του ποσού των 340.523,55ευρώσυµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% και άφορα της εξής οµάδες :   
Οµάδα 1: Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική Ενότητα Βουκολιών
(CPV:  09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός:  21.026,67€, πλέον Φ.Π.Α. 23%: 4.836,13 €, Σύνολο: 25.862,80€.
Οµάδα 2: Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική Ενότητα Κολυµβαρίου (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 27.018,96€, πλέον Φ.Π.Α. 23%: 6.214,36€,
Σύνολο: 33.233,32€.

Οµάδα 3: Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική Ενότητα Μουσούρων (CPV: 09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 23.024,42€, πλέον Φ.Π.Α. 23%: 5.295,61€,
Σύνολο: 28.320,03€.
Οµάδα 4: Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αµόλυβδη - ∆ηµοτική Ενότητα Πλατανιά
(CPV:  09100000-0: 09132100- 4, 09134100-8)
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 119.720,94€, πλέον Φ.Π.Α. 23%: 27.535,80€,  
Σύνολο: 147.256,74€.
Οµάδα 5: Πετρέλαιο θέρµανσης
(CPV:  09100000-0:  09135100-5)
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 59.933,75€ €, πλέον Φ.Π.Α 23%13.784,76€,
Σύνολο: 73.718,51€€.  
 Οµάδα 6: Λιπαντικά –Χηµικά πρόσθετα
(CPV:  09211000-1, 24900000-3,24957000)
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 26.123,70 €, πλέον Φ.Π.Α 23% 6.008,45€,
Σύνολο: 32.132,15

3. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α. Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα),β. Αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα),γ. Νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά), δ. Συνεταιρισµοί, ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που δραστηριοποιούµενοι στο αντικείµενο της εν θέµατι διαγωνιστικής διαδικασίας, δύνανταινα διενεργούν τη συγκεκριµένη προµήθεια (ανά Οµάδα της διακήρυξης) και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997 και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. και οι οποίοι
πληρούν τους όρους και διαθέτουν τα προσόντα που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας Προκήρυξης.
   
4. ∆ιαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης.  
Επιλεγείσα διαδικασία: Ανοικτός διεθνής ∆ηµόσιος µειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης α) τη χαµηλότερη τιµή που προκύπτει από το προσφερόµενο µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθ φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης στο νοµό Χανίων για τα υγρά καύσιµα και β) τη χαµηλότερη τιµή για τα λιπαντικά έλαια και χηµικά πρόσθετα. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν δικαίωµα να υποβάλουν πρόσφορα σε µια η σε περισσότερες οµάδες της προµήθειας.


5. Τρόπος-Τόπος παράδοσης.
Το πετρέλαιο κίνησης και η αµόλυβδη βενζίνη θα παραδίδονται τµηµατικά και ο εφοδιασµός των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων που ανήκουν σε κάθε δηµοτική ενότητα του ∆ήµου θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της κάθε δηµοτικής ενότητας. Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά για το πετρέλαιο θέρµανσης στα κτίρια και στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου Πλατανιά και των Νοµικών τουπροσώπων  οπουδήποτε ευρίσκονται. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να τροφοδοτεί καύσιµα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Οι παραδόσεις των λιπαντικών ή/και χηµικών πρόσθετων, θα γίνονται εντός 48 ωρών ύστερα από την σχετική ειδοποίηση του αρµόδιο τµήµατος έκαστου Φορέα Προµήθειας.


6. Χρονοδιάγραµµα. Η χρονική διάρκεια είναι 14 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης .


7. ∆ιάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισµού.
α)Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την έδρα του ∆ήµου Πλατανιά όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες : ∆/νση: Γεράνι , Γρ. Προµηθειών Τηλέφωνα: 2821340052 Κα ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ
β)Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του ∆ιαδικτύου στην
διεύθυνση http://www.platanias.gr  


8. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών.
α)Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους στα γραφεία του ∆ήµου την ΤΕΤΑΡΤΗ 26 / 11 / 2014  και ώρα από 11:00 π.µ. έως 11:30 π.µ.
β)Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του ∆ήµου Πλατανιά, Γεράνι, Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς στην παραπάνω διεύθυνση µε την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να παραληφθούν έως την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού (δηλαδή έως τις ΤΡΙΤΗ 25 / 11 / 2014).


8. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ήµου Πλατανιά στο Γεράνι, στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στις ΤΕΤΑΡΤΗ 26 / 11 / 2014 και ώρα 11.30 π.µ. Στην αποσφράγιση των προσφορών µπορεί να παρίσταται προµηθευτής ή ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτών.


9. Εγγυήσεις συµµετοχής.
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να κατατεθεί από
τον υποψήφιο προµηθευτή Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό πουθα καλύπτει το 2%, επί της συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης της/των οµάδας /ων που
συµµετέχουν συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.


10. Ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δηµοσίευση.
Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03 / 10 / 2014

Ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στο τεύχος δηµοσίων συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 14 / 11 / 2014.  
11. Πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο∆ήµο Πλατανιά τηλ. 2821340052, κ  Φαξ : 2821340090. Κα ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ
 
 

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
 

Ι.ΜΑΛΑΝ∆ΡΑΚΗΣ

 

ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

Τελ. ενημέρωση 14/11/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)