Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

Βγαίνει για testing to regisrty.opengov.gr

Σήμερα βγαίνει για testing το https://registry.opengov.gr/ .  Έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία από τα αρχεία της κοινοβουλευτικής ομάδας, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους(ΓΛΚ).  Σε κανένα υπουργείο δεν υπάρχει πλήρης κατάλογος με ενιαία κωδικοποίηση των εποπτευόμενων φορέων και νομικών προσώπων που χρηματοδοτούνται από όλα τα Υπουργεία. 
 
Έως σήμερα τηρούνται χωριστά αρχεία σε κάθε υπουργείο χωρίς ενιαία κωδικοποίηση, άρα μη αξιοποιήσιμα για οποιαδήποτε ηλεκτρονική επεξεργασία. Συνολικό αρχείο χωρίς κωδικοποίηση έχει το Γενικό Λογιστήριο και η Γενική Γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων(ΓΓΠΣ) για φορολογικούς λόγους.  Για να έχουμε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απαιτείται να έχουμε "καθαρά" τουλάχιστον τα παρακάτω δύο μητρώα: 1. Πληθυσμού, ( Έλληνες πολίτες μόνιμοι κάτοικοι εσωτερικού, Έλληνες πολίτες μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος πολίτες τρίτων χωρών), τμήματα αυτών των αρχείων υπάρχουν χωρίς τυποποιημένη κωδικοποίηση στα δημοτολόγια, ληξιαρχεία και τα αρχεία εισόδου και νομιμοποίησης κατοίκων τρίτων χωρών(“ μεταναστών”) 2. Ακινήτων, στοιχεία για αυτό το μητρώο υπάρχουν στο ΕΤΑΚ και το Κτηματολόγιο, ΔΕΗ χωρίς τυποποιημένη κωδικοποίηση.
 
Στο πλαίσιο των δράσεων που σχεδιάζουμε στην Μονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & ΤΠΕ σε συνεργασία με τα αρμοδία Υπουργεία θα υλοποιηθούν μικρές παρεμβάσεις που αξιοποιούν υπάρχουσες υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό ώστε να αναπτυχθούν  στους επόμενους δώδεκα μήνες που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών εσωτερικά στο κράτος( G2G) και απλές υπηρεσίες προς τους πολίτες και επιχειρήσεις(G2C / G2B).  Για να γίνουν εφικτά τα παραπάνω επεξεργαζόμαστε μνημόνιο συνεργασίας για ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των φορέων που συντηρούν αρχεία το μνημόνιο θα οριστικοποιηθεί με την εποπτεία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα θίγονται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών.  Η εφαρμογή "Μητρώο Φορέων Δημόσιου Τομέα" είναι ένα πρώτο βήμα και θα είναι χρήσιμη όχι μόνο στην στελέχωση της διοίκησης των φορέων αυτών αλλά και στην ενιαία παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, με βάση τα έως τώρα στοιχεία περίπου 3.000 φορείς( ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ) χρηματοδοτούνται άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό και περίπου 20.000 φορείς χρηματοδοτούνται περιστασιακά. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου