Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

Σύνθετος δείκτης ηλεκτρονικής ετοιμότητας για φορείς της δημόσιας διοίκησης


Εισηγούμαι στο πλαίσιο του opengov και της παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου να καταρτίσουμε και τον δείκτη eReadiness των Υπουργείων αρχικά και στην συνέχεια όλων βασικών φορέων του ευρυτέρου δημόσιου τομέα. 


Σύνθετος δείκτης ηλεκτρονικής ετοιμότητας για φορείς της δημόσιας διοίκησης

Οι δείκτες και ιδιαίτερα οι σύνθετοι δείκτες αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως χρήσιμα εργαλεία για την χάραξη πολιτικών, καθώς και για την επικοινωνία των πολιτικών αυτών στο ευρύ κοινό. Χρησιμοποιούνται ευρύτερα για την σύγκριση χωρών, περιφερειών ή και φορέων σε μία σειρά τομείς όπως το περιβάλλον (Enviromental Sustainability Index), την ανταγωνιστικότητα (Global Competitiveness Index), την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού (Human Development Index) καθώς και σε τεχνολογίες (Network Readiness Index, Digital Opportunity Index, Digital Access Index, Technology Achievement Index, κ.α.).
Αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι η ολοκληρωμένη παρακολούθηση της εξέλιξης της ηλεκτρονικής ετοιμότητας (e-Readiness) των υπουργείων αρχικά και όλων των φορέων της δημόσιας δημόσιας διοίκησης στην συνέχεια με ένα σαφή, ρεαλιστικό και μεθοδικό τρόπο. Στόχος είναι η δημιουργία σύνθετου δείκτη ηλεκτρονικής ετοιμότητας δημόσιων φορέων (government e-readiness index) που θα συγκροτείται από ένα κατάλληλο σύνολο συνιστωσών / μεταβλητών. Οι σύνθετοι δείκτες θα παρακολουθούν την ετοιμότητα φορέων της δημόσιας διοίκησης σε συσχέτιση με την ετοιμότητα τους για υιοθέτηση και αξιοποίηση των ΤΠΕ, τόσο στο επίπεδο πρόσβασης και χρήσης, όσο και στο επίπεδο των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
Η βασική ερώτηση είναι « πόσο έτοιμα είναι τα υπουργεία να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους παρέχονται από τις ΤΠΕ;».Δημιουργία Σύνθετου Δείκτη Ηλεκτρονικής Ετοιμότητας για τη Δημόσια Διοίκηση
Σκοπιμότητα
 • Ποσοτικό εργαλείο για την παρακολούθηση της εξέλιξης της ηλεκτρονικής ετοιμότητας (e-Readiness) φορέων της δημόσιας διοίκησης


Τι περιλαμβάνει η δράση

 • Κατασκευή του σύνθετου δείκτη
  • Μεθοδολογικό πλαίσιο ανάπτυξης του σύνθετου δείκτη
  • Ανάπτυξη του σύνθετου δείκτη
  • Προσδιορισμός απαιτούμενων ερευνών για μέτρηση του δείκτη
 • Μέτρηση του σύνθετου δείκτη (ετησίως)
  • Συλλογή στοιχείων από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές
  • Αξιολόγηση της εξέλιξης του δείκτη
Μεθοδολογικό πλαίσιο
Το μεθοδολογικό πλαίσιο δημιουργίας του σύνθετου δείκτη, καθώς και οι επιμέρους δείκτες από τους οποίους διαμορφώνεται ο σύνθετος δείκτης καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας: Συνιστώσες σύνθετου δείκτη ηλεκτρονικής ετοιμότητας δημόσιων φορέων

Συνιστώσες
Επεξήγηση
Σ1 Διαθεσιμότητα και χρήση υποδομών
Η μεταβλητή αυτή συνδέεται με επενδύσεις για την απόκτηση ενσωματωμένης γνώσης (Λογισμικό, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, Hardware) από τους δημόσιους φορείς, Η μεταβλητή μετράει τη διαθεσιμότητα βασικών υποδομών (ευρυζωνική σύνδεση), την προσβασιμότητα και χρήση τους.
Σ2 Ενσωμάτωση ΤΠΕ στους δημόσιους φορείς
Η μεταβλητή αυτή συνδέεται με τις οργανωτικές αλλαγές που προκύπτουν από την εισαγωγή ΤΠΕ επιτρέποντας την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων φορέων αλλά και τη βελτίωση της διαφάνειας και της διακυβέρνησης.

Σ2 Ανθρώπινο δυναμικό
Η μεταβλητή αυτή παρουσιάζει την βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων καθώς και του management που επιτρέπει την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας με τη μείωση χρόνου εκτέλεσης εργασιών, την αξιοποίηση νέας γνώση κ.α.
Σ4
Θεσμικό πλαίσιο


Η μεταβλητή αυτή ενδεικτικά θα καταγράφει αλλαγές που αφορούν το πλαίσιο αυτό όπως:
 • Την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και μείωση της γραφειοκρατίας
 • Το ρυθμιστικό περιβάλλον (regulatory barriers – απελευθέρωση υποδομών κ.α)

Η χρησιμότητα ενός τέτοιου μεθοδολογικού πλαισίου είναι ουσιαστική, εφόσον λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες του σημερινού περιβάλλοντος, δηλαδή τους στόχους των επιχειρησιακών προγραμμάτων Ψηφιακή Σύγκλιση και Διοικητική Μεταρρύθμιση, τις σχετικές εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, τις διεθνείς τάσεις και την εξέλιξη της έρευνας και της τεχνολογίας για τις ΤΠΕ.
--
Σχετικές πηγές:
- Το annex two της παραπάνω αναφοράς για το 2008, αλλά και στο http://www2.unpan.org/egovkb/index.aspx
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου