Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα G-Cloud. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα G-Cloud. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Μνημόνιο συνεργασίας ΕΔΕΤ - Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το ΕΔΕΤ στο Υπ.Εργασίας σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου "Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας", μέσα από της υπηρεσίες "private cloud" της ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Ενημερωτικό Σημείωμα Δράσης για την ανάπτυξη Υπολογιστικών Κέντρων Δεδομένων του Δημοσίου


Εισαγωγή:

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης σε υπολογιστικές υποδομές, σε διεθνές επίπεδο, αναπτύσσονται μεγάλα υπολογιστικά κέντρα που παρέχουν οριζόντια πληροφοριακές υποδομές και υπηρεσίες. Τα υπολογιστικά κέντρα αθροίζουν τη ζήτηση σε πληροφοριακά συστήματα, εξασφαλίζουν ασφάλεια δεδομένων και υπηρεσιών και τεράστια οικονομία κλίμακας. Αποτελούν βιώσιμες υποδομές καθώς επιτυγχάνεται οικονομία από την οριζόντια λειτουργία και μέγιστη αξιοποίηση των πόρων που διαθέτουν, προσφέροντας ακριβώς τις απαιτούμενες υποδομές για κάθε φορέα, κάθε στιγμή.

Το κόστος προμήθειας και κυρίως λειτουργίας πληροφοριακών υποδομών, κατανεμημένα, σε κάθε μικρό ή μεγάλο οργανισμό, είναι τεράστιο. Το ελληνικό δημόσιο έχει άνω των 2.000 μεγάλων φορέων που εποπτεύει και χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων και για τις απαιτούμενες υπολογιστικές υποδομές. Ενδεικτικά στο ΕΠ ΚτΠ στο 3ο ΚΠΣ, δαπανήθηκαν άνω των 300Μ€ σε προμήθεια εξυπηρετητών. Το κόστος μόνο του ρεύματος για τη συνολική λειτουργία του κάθε εξυπηρετητή, για κάθε έτος, ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 20% του κόστους κτήσης. Η μέση εκτίμηση ωφέλιμης απόδοσης του, σύμφωνα με τις διεθνείς νόρμες, δεν ξεπερνά το 5%.

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΔΕΤ - Εθνικό Τυπογραφείο

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά στη μεταφορά τεχνογνωσίας της ΕΔΕΤ στο Εθνικό Τυπογραφείο σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του προγράμματος "Διαύγεια", μέσα από το "private cloud" της ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

Υπογραφή Μνημονίου G-Cloud

Υπογράφηκε σήμερα ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για την ανάπτυξη και λειτουργία
Κεντρικών Υπολογιστικών Υποδομών (G-Data Centers / G-Cloud) του Ελληνικού Δημοσίου

Μεταξύ της

 • Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών
 • Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 • Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Ειδικής Γραμματείας Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
 • Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
 • Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ
 • Κτηματολόγιο ΑΕ
 • Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ
 • Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ
με στόχο


 1. Την βέλτιστη αξιοποίηση υποδομών υλικού της Δημόσιας Διοίκησης που φιλοξενούν εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 2. Την επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της κεντρικής προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης οριζόντιου υπολογιστικού, αποθηκευτικού και δικτυακού εξοπλισμού που θα διατίθεται σύμφωνα με τις ανάγκες των φορέων.
 3. Την επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της μείωσης των υφιστάμενων κατανεμημένων data center/server room των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. 6/13
 4. Την μείωση του κόστους κτήσης, διαχείρισης και λειτουργίας των εν λόγω υποδομών και εξοπλισμού.
 5. Την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, με την δυναμική και άμεση, ελαστική διάθεση πόρων από οριζόντια υπολογιστικά κέντρα του Δημοσίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες, που μεταβάλλονται δυναμικά.
Παράλληλα συγκροτήθηκαν 2 επιτροπές

Η Συντονιστική Επιτροπή, ως αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας των δράσεων στο πλαίσιο του παρόντος μνημονίου με τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου από κάθε Μέρος.

Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά ανά τρίμηνο στα γραφεία της ΚτΠ Α.Ε. όπου τηρείται και το αρχείο της Επιτροπής και παρέχεται και η γραμματειακή υποστήριξη.

Η Τεχνική Επιτροπή ώς αρμόδια για τον τεχνικό συντονισμό της υλοποίησης των δράσεων του μνημονίου και τη λειτουργία των πιλοτικών υποδομών που θα αναπτυχθούν από τα Μέρη, με βάση τις κατευθύνσεις του μνημονίου και της Συντονιστικής επιτροπής.

Οι συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής γίνονται στην ΕΔΕΤ Α.Ε. η οποία αναλαμβάνει
και τη γραμματειακή της υποστήριξη

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Υπηρεσίες "OpenGov Private Cloud"


Συνεργαζόμαστε με τους αρμόδιους φορείς και ομάδες διοίκησης έργου για την υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων. Η ομάδα μας στην υλοποίηση όλων των δράσεων βασίζεται στην στενή και συστηματική συνεργασία με τα στελέχη του κάθε φορέα, στην αξιοποίηση μεθοδολογιών ´agile development´ και στην αξιοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων. Συνολικά διατίθενται 119 VM’s από 19 διακομιστές(servers) του ΕΔΕΤ για τα παρακάτω συστήματα και εφαρμογές.

Η υποστήριξη στα παρακάτω συστήματα διαφέρει ανά περίπτωση και αφορά μια ή παραπάνω από τις εξής τρεις λειτουργίες: 1)σχεδιασμός/ανάπτυξη/συντήρηση εφαρμογών, 2)υπηρεσίες συντήρησης εφαρμογών του λογισμικού συστήματος, 3) Συμβουλευτική υποστήριξη για την καλύτερη χρήση των εφαρμογών.  

Οι υπηρεσίες διατίθενται ως “private cloud¨ από διακομιστές(servers) του ΕΔΕΤ, με την τεχνική υποστήριξη του κέντρου διαχείρισης δικτύου του ΕΔΕΤ.
   Ο πλήρης πίνακας των συστημάτων εδώ.