Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Ενημέρωση για τις δράσεις την Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Ως ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης λειτουργούμε στο γραφείο του Πρωθυπουργού από τον Οκτώβριο του 2009. Οι δράσεις που υλοποιούμε στηρίζονται κυρίως σε υπάρχουσες υποδομές και ανθρωπινό δυναμικό, αφορούν την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση και σε προτάσεις πολιτικής στον τομέα των Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με αναπτυξιακό όφελος. Έως σήμερα έχουμε συμβάλει στον άμεσο σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων που υποστηρίζουν την ανοιχτή διακυβέρνηση, όπως το http://www.opengov.gr, την Διαύγεια( http://diavgeia.gov.gr/), την υποστήριξη εφαρμογής του νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση(http://egovplan.gr/ ), την απογραφή (http://apografi.gov.gr/statistics), τα ανοιχτά γεωχωρικά δεδομένα (http://geodata.gov.gr/), την ανοιχτή δημόσια διοίκηση(http://openpad.gov.gr/), το http://ogp.opengov.gr/, κλπ, και με προτάσεις πολιτικής όπου μας ζητήθηκε από τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς.Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί εμπίπτουν στις παρακάτω τέσσερις ενότητες:
1.Καλύτερος έλεγχος των δαπανών αξιοποιώντας υφιστάμενα συστήματα
2.Διαφάνεια και Συμμετοχή του Πολίτη
3.Υποστήριξη θεσμικών παρεμβάσεων και νόμων με δίκτυα στελεχών της δημόσιας διοίκησης, πληροφοριακά συστήματα καθώς και συνεργατικά εργαλεία επιτελικής παρακολούθησης
4.Οριζόντια μεταφορά τεχνογνωσίας μέσα από τη κινητοποίηση στελεχών που επιθυμούν να συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων

Βασική αρχή στον τρόπο υλοποίησης αποτελεί ο κεντρικός συντονισμός, η αποκεντρωμένη υλοποίηση, αξιοποιώντας μεθοδολογίες ευέλικτης υλοποίησης και διαχείρισης έργων. Σε όλες τις δράσεις, προσπαθούμε να αξιοποιούμε υπάρχουσες υποδομές και ανθρωπινό δυναμικό από τον δημόσιο τομέα πάντα με την έγκριση των αρμόδιων υπουργών. Σε όλες τις δράσεις χρησιμοποιούμε ανοιχτές διαδικασίες και τεχνικές “crowdsourcing” για να κινητοποιήσουμε τους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν τα κατάλληλα διοικητικά και τεχνολογικά προσόντα και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.

Πιο αναλυτικά από το 2009 έχουν υλοποιηθεί οι παρακάτω δράσεις σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία :
1.Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ - diavgeia.gov.gr για την υποχρεωτική ανάρτηση των αποφάσεων των φορέων στο Διαδίκτυο. Έως τώρα έχουν ενταχθεί 3000 Φορείς του Δημοσίου και έχουν αναρτηθεί πάνω από 2.5 εκ. αποφάσεις.

2.Επιχειρησιακό σχέδιο εφαρμογής του Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - egovplan.gr και υποστήριξη για τη συγκρότηση σε κάθε Υπουργείο των Οργανωτικών και Υποστηρικτικών δομών από ικανά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης (Ομάδες Διοίκησης Έργου για τον συντονισμό και υλοποίηση δράσεων ανα τομέα πολιτικής)

3.Τεχνική Υποστήριξη της Απογραφής των μισθοδοτούμενων του δημοσιού σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών apografi.gov.gr - Αφορά στο μητρώο μισθοδοτούμενων του ελληνικού Δημοσίου μέσω του οποίου έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία τους πάνω από 750.000 μισθοδοτούμενοι

4.Πρόγραμμα “AΓΟΡΑ” - agora.gov.gr Για την παρακολούθηση των δημόσιων συμβάσεων φορέων του δημοσίου από το αίτημα προμήθειας έως τις πληρωμές. Στο ηλεκτρονικό μητρώωο καταχωρούν τα απαιτούμενα στοιχεία οι αρμόδιοι φορείς και η παρακολούθησή τους θα γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και από την Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων . (Για την ενεργοποίηση του προγράμματος ΑΓΟΡΑ χρειάζεται να εκδοθεί σχετική ΚΥΑ η οποία έχει προετοιμαστεί από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου)

5.Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Επιχειρησιακή υποστήριξη της Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση - opengov.gr η οποία παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες για διαβουλεύσεις σε σχέδια νόμων και προσκλήσεων στελέχωσης μετακλητών θέσεων της Δημόσιας Διοίκησης

6.Διάθεση Ανοικτών Δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης - Συγκεκριμένα η δράση geodata.gov.gr για τη διάθεση γεωχωρικών δεδομένων . H Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις 28 χώρες του Κόσμου που παρέχουν ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα (http://www.data.gov/opendatasites/ )

7.Οριζόντια μεταφορά τεχνογνωσίας και αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών για Υπουργεία για τη φιλοξενία υποδομών αξιοποιώντας τεχνικές “cloud computing” και ευέλικτης ανάπτυξης λογισμικού(Agile Development). Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι φορείς και οι δράσεις για τις οποίες υποστηρίζονται

8.Διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής συνεργαζόμενοι με τα συναρμόδια υπουργεία υλοποιήσαμε δράσεις για τη δικτύωση και συνεργασία στελεχών πληροφορικής του δημόσιου τομέα (itdirectors.gov.gr). Επίσης, συντονίσαμε την παραγωγή προτάσεων πολιτικής για την εξειδίκευση της ψηφιακής ατζέντας 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα( http://www.digitalgreece2020.gr ).

9.Επιτελικός συντονισμός για την προώθηση κεντρικών Παρεμβάσεων ΤΠΕ σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία ( π.χ Θεσμικό Πλαίσιο Προμηθειών και Ηλεκτρονικές Προμήθειες, Αγορά Καυσίμων, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Ενιαία Αρχή Μισθοδοσίας και Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων, Παραγωγική Λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείων, Κάρτα Πολίτη, Online Παρακολούθηση Προϋπολογισμού, Γεωδεδομένα και Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα, Εθνικά Μητρώα, Ευρυζωνικότητα, Εθνικό Δίκτυο FFTH, Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης – Σύζευξις ΙΙ, Υπολογιστικές Υποδομές (Cloud computing) ψηφιακό Σχολείο, Περιουσία Δημοσίου, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Φορολογική Δικαιοσύνη, e-Καλλικράτης Δημιουργία – Έναρξη επιχείρησης σε ένα βήμα, Ψηφιακή Δικαιοσύνη και Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας, Ανοιχτά Δημόσια Δεδομένα, Αξιοποίηση έργων Γ ΚΠΣ, Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, Σύστημα διαχείρισης αποδείξεων και λοιπών φορολογικών στοιχείων)

Προτείνουμε να διασφαλιστεί η συνέχεια των παραπάνω δράσεων καθώς και η αξιοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης και ικανών στελεχών σε τομείς όπως Ηλεκτρονικό Σύστημα Προμηθειών το On line σύστημα παρακολούθησης προϋπολογισμού το Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης - ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ή Ενιαία Αρχή Πληρωμής- Διαχείριση Προσωπικού τα Εθνικά Μητρώα, ενέργειες για την διαφάνεια στην Αγορά Καυσίμων , Περιουσία Δημοσίου , Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση FTTH).

Ενδεικτικά μπορούν να γίνουν τα εξής:

- Φοροδιαφυγή/Εισφοροδιαφυγή, Μπορούν να εντοπιστούν με σύγχρονες τεχνικές(data mining και έξυπνους αλγόριθμους) και να υπολογιστούν μεγέθη όπως το φορολογητέο εισόδημα κάθε φορολογούμενου από την κατανάλωση ρεύματος, νερού και τηλεφώνου, κλπ.

- Λαθρεμπόριο Καυσίμων, μπορούμε να αξιοποιήσουμε ενδεικτικά τους ψηφιακούς ταχογράφους( http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=670&id=&tid=670 ) για τον έλεγχο των κινήσεων των βυτιοφόρων, γιατί όλα τα καύσιμα διακινούνται με βυτιοφόρα.

- Συνταγογράφηση, αξιοποίηση υπαρχόντων λύσεων, για να δούμε άμεσο όφελος, έως να ολοκληρωθούν οι μεγάλοι διαγωνισμοί.

- Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες αξιοποιώντας πλατφόρμες και υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα και τεκμηρίωση και διάδοση της διαδικασίας για Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (με τη δημιουργία οδηγιών-toolkits και τη σύνταξη εγκύκλιων).

- Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού, αξιοποίηση όλων των λύσεων που προσφέρουν τα υπάρχοντα συστήματα για να γνωρίζουμε σε πραγματικό χρόνο που δαπανάται τι, από ποίον και γιατί.

Τι μπορούμε να κάνουμε ως ομάδα:
- Να συμβάλλουμε στην υιοθέτηση για λήψη άμεσων πρωτοβουλιών και αξιοποίηση υφιστάμενων συστημάτων για τις παραπάνω δράσεις.
- Να υποστηρίξουμε την εφαρμογή διατάξεων του Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
- Ηλεκτρονικές προμήθειες με υπάρχουσες πλατφόρμες με την ταυτόχρονη λειτουργία του προγράμματος ΑΓΟΡΑ.
- προώθηση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την κάλυψη όλων των ταμείων και όλων των ιατρικών πράξεων.
- την διασύνδεση του μητρώου μισθοδοτούμενων του δημοσίου με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
- τη δημιουργία ενιαίας βάσης κρατικής περιουσίας αξιοποιώντας υπάρχοντα συστήματα και στοιχεία.

Επίσης προτείνουμε:
- Διαπραγμάτευση με την Ε.Ε. για αξιοποίηση κοινοτικών πόρων για έργα με μεγάλο δημοσιονομικό όφελος και αναπτυξιακό προσανατολισμό, όπως το FTTH.
- Τη Δημιουργία Υποστηρικτικών Δομών στελεχών του δημόσιου τομέα μέσα από ανοιχτές προσκλήσεις στο opengov με προτεραιότητα την ενίσχυση έλεγχου του προϋπολογισμού, τα έσοδα, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και τις ηλεκτρονικές προμήθειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου