Πρόσληψη Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ

 

Ο Δήμος Πλατανιά  σας ενημερώνει ότι  θα προχωρήσει στην  πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας  ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχικών αναγκών.

Συγκεκριμένα  σύμφωνα και με την υπ αριθμ. 106/2015 απόφαση του Δ.Σ. Πλατανιά θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων

για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας για τις εξής κατά αριθμό

    ατόμων ειδικότητες:                          

1.Τέσσερα (4) άτομα  ΔΕ οδηγούς φορτηγών- απορριμματοφόρων με ψηφιακό   ταχογράφο .

2. ΄Επτά (7)  άτομα ΥΕ εργάτες  αποκομιδής απορριμμάτων.

3. Δύο (2) άτομα  Χειριστών Γκρέιντερ

4. Ένα (1) άτομο  ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων έργου (προωθητήρα γαιών μπουλντόζα )

5.Ένα (1) άτομο ΔΕ Χειριστών Εκσκαφέα Φορτωτή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :  (αναφέρονται ενδεικτικά )

1.Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.

2.Πιστοποιητικό οικογ. Κατάστασης.

3.Φωτ/φο τίτλου σπουδών, πτυχίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος  (όπου απαιτείται).

4. Υπεύθυνη δήλωση  ότι  πληρούν  τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους  υπαλλήλους .

5.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν στο αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νoμικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου η για την κάλυψη περιοδικών η πρόσκαιρων αναγκών ή οχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

6.ΑΜΚΑ

7.ΑΦΜ

8.Βεβαίωση προϋπηρεσίας .

9. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά(Δ/νση Γεράνι Χανίων τηλ. 2821340016 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Έως  05-5-2015.

 

 

Τελ. ενημέρωση 29/04/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)