Γνωστοποίηση Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης (12) διάρκειας, με Γεωπόνο (ΠΕ) ή (ΤΕ) Πτυχιούχο Σχολής  Τεχνολογίας-Γεωπονίας ή συναφούς, για τις ανάγκες του προγράμματος  LIFE14 CCA/GR/00389 - LIFE AgroClimaWater

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.ΔΗ.Π.)

Έχοντας υπόψη:

Την υπ αριθμ. 55/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά

Ανακοινώνει

α) την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης (12) διάρκειας, με Γεωπόνο (ΠΕ) ή (ΤΕ) Πτυχιούχο Σχολής  Τεχνολογίας-Γεωπονίας ή συναφούς, για τις ανάγκες του προγράμματος  LIFE14 CCA/GR/00389 - LIFE AgroClimaWater,, και με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τους όρους και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος.

 

β) ορίζει ως τυπικά προσόντα τα παρακάτω:

1) Πτυχίο Σχολής Τεχνολογίας-Γεωπονίας ή συναφούς, 2)Βεβαίωση εντοπιότητας,  3) προϋπηρεσία σε διαχείριση καλλιεργειών,  και 4) γνώση Αγγλικής

γ) ορίζει ως γενικά προσόντα τα παρακάτω

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

δ) Υποβολή Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά;

1)  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας

2) Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

3) Βεβαίωση εντοπιότητας

4) Αποδεικτικό  προϋπηρεσίας σε διαχείριση καλλιεργειών

5) Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας

ε) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Π. και στον υπάλληλο του Δήμου Κουνδουράκη Εμμανουήλ ή σε περίπτωση απουσίας του στον συνεργάτη της Κ.Ε.ΔΗ.Π. Μπεμπλιδάκη Ελευθέριο μέχρι την Δευτέρα  28/12/2015 από ώρα 08.00 έως 14.00  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΠΝΙΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τελ. ενημέρωση 18/12/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)