Ανακοίνωση Πινάκων Πρόσληψης Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 1/2015 Κ.Ε.ΔΗ.Π

 


Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Πλατανιά  προχώρησε στην πλήρωση µίας (1)  θέσης  προσωπικού (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΠΕ) µε  σχετική προκήρυξη µε αρ. ΣΟΧ 1/2015 που δηµοσιεύτηκε ύστερα από την υπ’ αριθµό   11/11-03-2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
Με την αριθ. 12/2015 απόφαση του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆Η.Π., συστήθηκε  η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. 
Τα µέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική  προκήρυξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Πλατανιά, τα απαιτούµενα  προσόντα της ζητούµενης ειδικότητας και κατηγορίας, και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόµενα σε αυτά δικαιολογητικά.

 

Δείτε τα αποτελέσματα στο παρακάτω αρχείο

Τελ. ενημέρωση 09/04/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)