Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (3) ατόμων με σύμβαση έως δύο μήνες για την κάλυψη κατεπειγουσών,εποχιακών αναγκών, για τις ανάγκες προγράμματος ολοήμερης απασχόλησης παιδιών ηλικίας από 6-12- ετών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Αλικιανός 19-7-2013

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                Αριθμ.Πρωτ. : 196 

NΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ                                                             

Δ/νση: ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ

Τηλ.: 28213-41028

2821083585 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

Πλήρωσης τριών (3) θέσεων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου διάρκειας έως (2) δύο μηνών  για τις ανάγκες προγράμματος ολοήμερης απασχόλησης παιδιών ηλικίας από 6-12- ετών.Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

 

            Έχοντας υπόψη: 

 

 1. Την υπ’ αριθμόν 32/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά
 2. 2.     Την με αριθμ. πρωτ.  1742/19-07-2013 επικύρωση της ανωτέρω από την Αποκ/νη Δ/ση Κρήτης -Γεν. Δ/ση  Εσωτ. Λειτ.-Δ/ση  Δ/σης Τμήμα Δ/κού-Οικ/ κού. 

3.     Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. 

 

Ανακοινώνει 

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (3) ατόμων με σύμβαση  έως δύο μήνες για το προσεχές διάστημα  για την κάλυψη κατεπειγουσών,εποχιακών αναγκών, για τις ανάγκες προγράμματος ολοήμερης απασχόλησης παιδιών ηλικίας από 6-12- ετών.


Κλάδος/Ειδικότητα

Αριθμός

Ειδικά τυπικά προσόντα

Χρονική

διάρκεια1. ΠΕ Παιδαγωγοί ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ένα  (1) άτομο


2. ΠΕ Φυσικής Αγωγής (γυµναστές)  δύο (2) άτοµα


1
2

Όσα ορίζονται από τις διατάξεις των ΠΔ50/2001,347/2003 κ΄ επικουρικά των Π.Δ.37α /87 και 22/90 όπως ισχύουν για τις αντίστοιχες κατηγορίες μονίμου προσωπικού ΟΤΑ

 Έως (2) μήνες


Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18  έως 65 ετών.

 

Γ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

          Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, Αλικιανός Χανίων και ειδικότερα στην υπάλληλο του Δήμου Σκουλάκη Όλγα ,εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που λήγει την  Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013.


Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ


Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:


 1. 1.     Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. 2.     Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
 3. 3.     Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.

       Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν

       και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

 1. 4.     Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
 2. 5.     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. 6.     Πιστοποίηση διαστήματος ανεργίας εφόσον διαθέτουν.

                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

                         ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

 

 

Τελ. ενημέρωση 20/07/2013

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)