Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για τον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου μίας (1) Νηπιαγωγού ΠΕ για το προσεχές διάστημα (από 08/01/2014) για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

 Πλήρωση μίας (1)  θέσης Νηπιαγωγού ΠΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  διάρκειας  δύο (2) μηνών για τον Παιδικό  Σταθμό Κολυμβαρίου.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.ΔΗ.Π.)

Έχοντας υπόψη:

Την υπ αριθμ. 62/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά

Ανακοινώνει

την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  διάρκειας  δύο (2) μηνών για τον Παιδικό  Σταθμό Κολυμβαρίου μίας (1) Νηπιαγωγού ΠΕ για το προσεχές διάστημα (από 08/01/2014) για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.

 

Κλάδος/Ειδικότητα : ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΠΕ

Αριθμός : Μία (1)

Χρονική διάρκεια : δύο (2) μήνες

 Α) ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο Νηπιαγωγού ΠΕ, Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ, Βεβαίωση εντοπιότητας

 Β) Γενικά προσόντα τα παρακάτω

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18ω έως 65 ετών

  Γ) Υποβολή Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά;

1) Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας

2) Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

3) Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ

4) Πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή Κοινότητας για την μόνιμη κατοικία του υποψηφίου (Ν.2647/1998 άρθρο 4 παρ.5)

5) Βεβαίωση εντοπιότητας

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα.

γ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Π. και στον υπάλληλο του Δήμου Κουνδουράκη Εμμανουήλ μέχρι την Παρασκευή  20/12/2013 από ώρα 08.00 έως 11.00  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΑΠΝΙΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τελ. ενημέρωση 14/12/2013

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)