Πλήρωσης µίας (1) θέσης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο µηνών του ∆ηµ. Παιδικού Σταθµού Βουκολιών


Η Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Πλατανιά

 
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθµόν 35/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Πλατανιά  
2. Την µε αριθµ. πρωτ. 2320/6-10-2014 επικύρωση της ανωτέρω από την Αποκ/νη ∆/ση Κρήτης -Γεν. ∆/ση
    Εσωτ. Λειτ.-∆/ση  ∆/σης Τµήµα ∆/κού-Οικ/ κού Ν. Χανίων.
3.  Τον Οργανισµό Εσωτερικής υπηρεσίας του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Πλατανιά.
4.  Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
5.  Τις ανάγκες  όπως έχουν προκύψει στο ∆ηµ. Παιδικό Σταθµό  Βουκολιών.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, (1) ενός ατόµου
µε σύµβαση έως δύο µήνες, για το προσεχές διάστηµα  για την κάλυψη κατεπειγουσών ,εποχιακών αναγκών.

Τελ. ενημέρωση 17/10/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)