Πλήρωσης δύο (2) θέσεων , ειδικότητα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πλήρωσης δύο (2) θέσεων , ειδικότητα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ,

διάρκειας έως (2) δύο μηνών 

των Παιδικών Σταθμών :

Βουκολιών, που εδρεύει στης Βουκολιές Χανίων

και Δ.Ε. Μουσούρων που εδρεύει στο Σκινέ  .

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

 

              Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμόν 53/2017 (ΑΔΑ: ΨΖΦΗΟΚ64-Ε9Υ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

    ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

2. Την με αριθμ. πρωτ. 1427/19-09-2017 (ΑΔΑ: 6Φ9ΣΟΡ1Θ-Π21) επικύρωση της ανωτέρω από την

    Αποκ/νη Δ/ση Κρήτης -Γεν. Δ/ση  Εσωτ. Λειτ.-Δ/ση  Δ/σης Τμήμα Δ/κού-Οικ/ κού Ν. Χανίων.

3.  Τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά.

      4.  Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.

             5.  Τις ανάγκες  όπως έχουν προκύψει στους Παιδικο0ύς Σταθμούς  Βουκολιών & Σκινέ.

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (2) δύο ατόμων με σύμβαση έως δύο μήνες , για το προσεχές διάστημα  για την κάλυψη κατεπειγουσών ,εποχιακών αναγκών.

 

Κλάδος/Ειδικότητα
Αριθμός
Ειδικά τυπικά προσόντα
Χρονική
διάρκεια

     ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

ΔΥΟ (2)

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

 Μέχρι δύο (2)  

     μήνες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

 

B.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι  Χανίων και ειδικότερα στην υπάλληλο του Δήμου Γιακουμάκη Βαρβάρα , εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που λήγει την 27η Σεπτεμβρίου  2017.

 

Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1. Αντίγραφο Πτυχίου

2. Φωτ/το αστυνομικής ταυτότητας.

3.  Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης.

4. ΑΜΚΑ

5. ΑΦΜ

6. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.

Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

 

 

                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣΤελ. ενημέρωση 22/09/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)