Πλήρωσης τριών (3) θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο μηνών

Πλήρωσης τριών (3) θέσεων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο μηνών  :

 

 μίας (1) θέσης ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών

και μίας (1) θέσης ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων  για τον Παιδικό Σταθμό

Βουκολιών που εδρεύει στης Βουκολιές Χανίων

και μίας (1) θέσης ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών για τον Παιδικό Σταθμό της

 Δ.Ε. Μουσούρων που εδρεύει στο Σκινέ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

 

              Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμόν 61/2017 (ΑΔΑ: Ω34ΞΟΚ64-ΟΜI) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

    ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

2. Την με αριθμ. πρωτ. 1537/12-10-2017 (ΑΔΑ: ΨΨ93ΟΡ1Θ-8ΧΔ ) επικύρωση της ανωτέρω από την

    Αποκ/νη Δ/ση Κρήτης -Γεν. Δ/ση  Εσωτ. Λειτ.-Δ/ση  Δ/σης Τμήμα Δ/κού-Οικ/ κού Ν. Χανίων.

3.  Τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά.

      4.  Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.

             5.  Τις ανάγκες  όπως έχουν προκύψει στους Παιδικούς Σταθμούς  Βουκολιών & Σκινέ. 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (3) τριών ατόμων με σύμβαση έως δύο μήνες , για το προσεχές διάστημα  για την κάλυψη κατεπειγουσών ,εποχιακών αναγκών.

 

Κλάδος/Ειδικότητα

Αριθμός

Ειδικά τυπικά προσόντα

Χρονική

διάρκεια

     ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΥΟ (2) 

Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και

Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και

Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή

Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή

Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή

Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις:

α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ

ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

 Μέχρι δύο (2)  

     μήνες  

ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΜΙΑ (1)

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/88 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

 Μέχρι δύο (2

     μήνες

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Τα τυπικά προσόντα όπως αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα

 

B.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι  Χανίων και ειδικότερα στην υπάλληλο του Δήμου Γιακουμάκη Βαρβάρα , εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που λήγει τη  Δευτέρα 23-10-2017.

 

Γ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1. Αντίγραφο Πτυχίου

2. Φωτ/το αστυνομικής ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης.

4. ΑΜΚΑ

5. ΑΦΜ

6. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.

 

Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

Τελ. ενημέρωση 16/10/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)