Διακηρυξη Συνοπτικου Διαγωνισμου Για Την Επιλογη Αναδοχου Προμηθειας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας «Ειδών καθαριότητας, Υγιεινής και Ευπρεπισμού του Δήμου Πλατανιά, του Ν.Π.Δ.Δ., της ΚΕΔΗΠ,  της Α΄βαθμίας & Β΄βαθμιας Σχολικής  Επιτροπής αυτού»

Προϋπολογισμός μελέτης χωρίς Φ.Π.Α.:  40.791,52 

και με Φ.Π.Α. 24%:   50.581,49 € 

Χρήση 2017-2018

Πηγή χρηματοδότησης :  Ίδιοι Πόροι

 

 • Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας με CPV: 39830000-9
 • Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού με CPV: 19640000-4

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006

γ)την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   240/2017 ( ΑΔΑ:.ΩΣΘΤΩΞ5-89Χ )  με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και

δ) τους όρους της παρούσας και

ε) Τις  υπ’ αριθ.206/2017 και 207/2107 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά (ΑΔΑ:Ω93ΩΩΞ5-Ρ1Ω)  και (ΑΔΑ:65Η5ΩΞ5-ΝΘ7) για την διάθεση της  πίστωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της   Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των πρότάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α

499 για τον ΚΑ 10.6635.002
500  για τον ΚΑ 20.6634.002

 • Την   υπ’ αριθ. 27/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά (ΑΔΑ:Ω4ΓΘΟΚ64-32Α) για την διάθεση της  πίστωσης και η βεβαίωση του αρμοδίου υπαλλήλου, επί της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με 110 για τον ΚΑ 10.6635.002
 • Την  υπ΄ αρ.  55/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Πλατανιά (ΚΕΔΗΠ) περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας και διάθεσης πίστωσης των αντίστοιχων ποσών (ΑΔΑ:7ΘΨΗΟΚ6Ο-2Ξ2 )για την διάθεση της  πίστωσης και η βεβαίωση του αρμοδίου υπαλλήλου, επί της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με 139  για τον ΚΑ 64.08.01.0000
 •  Την υπ  αριθμό 16/2017  απόφαση της Α ΄ Βαθμιας Σχολικής  Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας και διάθεση πίστωσης των αντίστοιχων ποσών  για το 2017 με τις αντίστοιχες προβλέψεις για το έτος 2018
 • Την υπ  αριθμό 15/2017  απόφαση της Β ΄ Βαθμιας Σχολικής  Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας και διάθεση πίστωσης των αντίστοιχων ποσών  για το 2017 με τις αντίστοιχες προβλέψεις για το έτος 2018 

 

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω προμήθειας

Τελ. ενημέρωση 21/07/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)