Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και νομικών προσώπων αυτού, για 12 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, 2017 - 2018

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Πλατανιά, Γεράνι, Χανιά, Κουκουνάκη Αικατερίνη, 2821340029, fax: 2821340090, site : www.platanias.gr

Κωδικός CPV: Πετρέλαιο κίνησης: 09134100-8, Βενζίνη αμόλυβδη οχημάτων: 09132100-4, Πετρέλαιο θέρμανσης κτιρίων 09135100-5, Υγραέριο κίνησης οχημάτων (LPG) : 09133000-0, Λιπαντικά: 09211000-1 

Η εν λόγω προμήθεια γίνεται συγκεντρωτικά από το Δήμο Πλατανιά, για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων, αλλά οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά.

 

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ για 12 μήνες, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Ι

Δήμου Πλατανιά

208.958,44

ΙΙ

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά (Ν.Π.Δ.Δ.)

6.000,00

ΙΙΙ

Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.Δ.Η.Π.)

13.606,00

ΙV

Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά

17.000,00

V

B΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά

13.000,00

ΣΥΝΟΛΟ:

258.564,44€

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Η καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών είναι η 03/11/2017 και ώρα 15:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Τελ. ενημέρωση 10/10/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)