Προσκληση Υποβολης Προσφορας Προμηθεια Υλικων Σημανσης Αδεσποτων Ζωων Συντροφιας

 

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην απευθείας  ανάθεση  προμήθειας ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 744,00 € και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή σχετικής προσφοράς.

ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Μικροτσίπ

τεμ

150

4,00 €

600,00 €

 

 

 

 

ΦΠΑ 24%

144,00 €

 

 

 

 

Σύνολο

744,00

Η περιγραφή των προς προμήθεια ειδών  περιλαμβάνεται στην 9873/1-6-2017 Τεχνική Περιγραφή που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Περιεχόμενο Προσφοράς:

 

Στην προσφορά πρέπει να αναλύονται οι προσφερόμενες τιμές όπως παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τους όρους της  9873/1-6-2017 τεχνικής περιγραφής.

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

 

Ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών, η υποχρέωση αφορά: αα)περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β. Φορολογική ενημερότητα.

 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

 

Εκτός από την ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης για το απασχολούμενο προσωπικό της, απαιτείται και ενημερότητα για κάθε διαχειριστή, εταίρο ή μέλος Δ.Σ., εφόσον αυτοί υποχρεούνται ασφάλισης. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος, διαχειριστής κλπ δεν υποχρεούται ασφάλισης, παρακαλούμε για την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου περί μη υποχρέωσης.

 

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (καταστατικό, ΦΕΚ κλπ, ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ  

 

 

 

Τα ζητούμενα είδη πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα. Η μεταφορά τους προς το Δημαρχείο Πλατανιά γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή.

 

 

 

Η υποβολή των προσφορών γίνεται με κατάθεση σφραγισμένης προσφοράς στο Δημαρχείο του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι έως και τις 15/06/2017.

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Ιωάννης ΜαλανδράκηςΤελ. ενημέρωση 09/06/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)