Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΚΟΛΥΜΒΑΡΟΥ-ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ-ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση  Προμήθειας υλικών συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων  ΔΕ Πλατανιά , Μουσούρων, Κολυμβαρίου, Βουκολιών»  αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω:

α/α

Προϋπολογισμό Δαπάνης με ΦΠΑ

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑ

Τεχνική Έκθεση

1

499,53 € -Υλικά συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Πλατανιά

3159/01.03.2017

15-6661.005

2840/22.02.2017

2

499,10€ -Υλικά συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Μουσούρων

3159/01.03.2017

15-6661.004

2789/22.02.2017

3

499,53€ -Υλικά συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Βουκολιών

3159/01.03.2017

15-6661.003

772/20.01.2017

4

499,29€ -Υλικά συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Κολυμβαρίου

3159/01.03.2017

15-6661.002

626/18.01.2017


Περιεχόμενο Προσφοράς:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ΔΕ.Ο ανάδοχος πρέπει να συμπληρώσει   έντυπο προσφοράς , σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται παρακάτω  και δεσμεύεται να καταθέσει στο Δήμο Πλατανιά τα  εξής ζητούμενα  δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά:
α) απόσπασμα ποινικού μητρώου. Ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών, η υποχρέωση αφορά: αα)περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση πλην είσπραξης και μεταβίβασης και
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
δ) (για νομικά πρόσωπα) καταστατικό, ΦΕΚ κλπ, ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ

Τρόπος υποβολής προσφορών:
Η υποβολή των προσφορών γίνεται είτε απευθείας στο Δημαρχείο του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι είτε µέσω fax: 2821340090 είτε μέσω email: [email protected], με καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρόσφορών την 17η/3/2017
Πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά:
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τηλ. 2821341034
Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών:
Τμήμα Προϋπολογισμού, λογιστηρίου και προμηθειών, τηλ. 28213 40021, 40025


Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Μαλανδράκης

 

Τελ. ενημέρωση 08/03/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)