Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Προμήθεια Σκυροδέματος για αποκαταστάση μικρών ζημιών στην Οδιοποιία ΔΕ Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν, στην επιλογή προμηθευτή που αφορά την « Προμήθεια   Σκυροδέματος » συνολικής  αξίας  6944,00€, (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ 24%)

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι:

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

Είδος  προμήθειας 

Μονάδα  μέτρησης

Ποσότητα 

Τιμή  μονάδος   χωρίς  ΦΠΑ

Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ

1.

Σκυρόδεμα   κατηγορίας  C16/20

m3

96

58,33 €

5.599,68 €

 

 

 

 

ΦΠΑ (24%)

1.343,92 €

 

 

 

 

Συνολικό Εκτιμώμενο Κόστος

6.943,60 €
 

Η προμήθεια θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά , υπό την προϋπόθεση να γίνεται από τον υποψήφιο  πλήρη συμμόρφωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών.  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά επιβεβαιώνονται με φυλλάδια/τεχνικές περιγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας.

Η προσφορά του υποψηφίου  θα περιλαμβάνει :

 1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση  Προμήθεια  σκυροδέματος για την αποκατάσταση μικρών ζημιών στην οδοποιία ΔΕ Πλατανιά.
 2. Έναν φάκελο με την ένδειξη “ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΎΜΜΕΤΟΧΗΣ”. Στον συγκεκριμένο φάκελο θα πρέπει να κατατεθούν:Α) απόσπασμα ποινικού μητρώου. Ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών, η υποχρέωση αφορά: αα)περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση πλην είσπραξης και μεταβίβασης και Γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  γγ) Βεβαίωση  προσωπικής  ασφάλισης  (ΕΦΚΑ)  για  τους  εκπροσώπους  Δ) (για νομικά πρόσωπα) καταστατικό, ΦΕΚ κλπ, ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ
 3. Έναν φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και επισυνάπτοντας το αντίστοιχο δικαιολογητικό (φυλλάδια/ τεχνικές περιγραφές ) εντός του φακέλου.
 4. Δεύτερος φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που θα παραδοθεί κλειστός .
 5. Ο φάκελος με την προσφορά σας (Υπεύθυνη Δήλωση, Φάκελος Προδιαγραφών- Δικαιολογητικά, Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς και τον Φάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής) θα πρέπει να αποσταλούν/κατατεθούν έως τις 10.08.2017  και ώρα 10:00 και θα απευθύνεται προς την το Τμήμα Προυπολογισμού Λογιστηρίου Προμηθειών, στο Δημοτικό κατάστημα Γερανίου του Δήμου Πλατανιά.

Πληροφορίες επί των προδιαγραφών δίνονται από τον κ. Πρινάρακη Ζωή., στο τηλ 28213 41030 ή στο email: :zoi @platanias.gr.

 Η μελέτη και τα απαραίτητα έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.platanias.gr/

 

Ο Δήμαρχος

 

Ιωάννης Μαλανδράκης
Τελ. ενημέρωση 04/08/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)