Προκήρυξη Διεθνούς Μειοδοτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει διεθνή μειοδοτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαριότητα (σάρωση) κοινοχρήστων χώρων, οδών και πλατειών Δήμου (2017-2018)», προϋπολογισμού 426.894,54€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) και με Φ.Π.Α. (24%) 529.349,24€, με δικαίωμα προσαύξησης έως και +15% (βάσει των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν.4412/216): 79.402,39€ (συμπ. ΦΠΑ 24%), για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Επιπλέον, προβλέπεται δικαίωμα η αναθέτουσα αρχή να παρατείνει τη σύμβαση, με τους ίδιους όρους, για ένα (1) έτος μετά τη λήξη της (δικαίωμα προαίρεσης).

Τελ. ενημέρωση 03/09/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)