Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Απριλίου έτους 2016 ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

1. Λήψη Απόφασης για την άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 191/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Χανίων.

2. Ανάκληση πίστωσης και νέες ψηφίσεις πιστώσεων.


Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Εμμανουήλ Ντουντουλάκης

Τελ. ενημέρωση 18/04/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)