Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

 Για το λόγο ότι ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2016 εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με την υπ΄αριθμ. 329/15-2-2016 απόφαση της (το υπ΄αριθμ. 2452/17-2-2016 πρωτόκολλο εισερχομένου εγγράφου) και κάποιες πιστώσεις κρίνονται επιτακτικές για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, πρέπει να συγκληθεί έκτακτη οικονομική επιτροπή για την ψήφιση των πιστώσεων αυτών.

  1. Ψηφίσεις πιστώσεων


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Ιωάννης Μαλανδράκης

Τελ. ενημέρωση 17/02/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)