Δελτίου Τύπου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015 – 2019 του Δήμου Πλατανιά

 

Στα πλαίσια σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης 2015 – 2019 του Δήμου Πλατανιά, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και την πιο πρόσφατη Υπουργική Απόφαση με αριθμό: 41179/23-10-2014 όπου καθορίζεται το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α’ βαθμού, ο Δήμος Πλατανιά καλεί τους δημότες και  τους φορείς του τόπου να προτείνουν δράσεις, οι οποίες εμπίπτουν στα γεωγραφικά όρια και αρμοδιότητες του Δήμου Πλατανιά.

Παρακαλώ,όπως καταθέσετε εγγράφως τις – δράσεις – προτάσεις – θέσεις σας στο αρμόδιο τμήμα για την εκπόνηση της μελέτης, στο τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, μέχρι την 19η Δεκεμβρίου 2014.

Ο Δήμαρχος

Μαλανδράκης Ιωάννης 

 

Τελ. ενημέρωση 08/12/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)