Μεταδημότευση Ατόμου Διαζευγμένου

 

 1. Οταν είναι γραμμένο σαν διαζευγμένο σε Δήμο ή Κοινότητα, πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας με πλήρη στοιχεία, στο οποίο όμως θα γράφονται και τα στοιχεία του πρώην συζύγου, τα παιδιά που απέκτησε και τα στοιχεία του πρώην συζύγου, τα παιδιά που απέκτησε και τα στοιχεία του διαζυγίου (δικαστική απόφαση και διαζευκτήριο για θρησκευτικό γάμο ή δικαστική απόφαση που έγινε αμετάκλητη για πολιτικό γάμο).
 2. Οταν δεν είναι γραμμένο σαν διαζευγμένο σε Δήμο ή Κοινότητα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα που είναι γραμμένο και το διαζύγιο (διαζευκτήριο για θρησκευτικό γάμο και δικαστική απόφαση με έκθεση παραίτησης από ένδικα μέσα για πολιτικό γάμο).
 3. Βεβαίωση από τη Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας για διετή τουλάχιστον κατοικία στο Δήμο Χανίων.
 4. Ιδιωτικό συμφωνητικό και δικαστική απόφαση (για συναινετικό διαζύγιο) ή δικαστική απόφαση (για αντιδικία διαζύγιο) για τον καθορισμό επιμέλειας των ανήλικων παιδιών.
 5. Αίτηση για μεταδημότευση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία).

 

Τελ. ενημέρωση 06/05/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)