Εγγραφή για πρώτη φορά σε Δημοτολόγιο (αδήλωτοι)

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης και αν δεν υπάρχει από δικαιολογημένη αιτία (π.χ. καταστροφή αρχείων), αρνητική απάντηση από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης και κάθε άλλο έγγραφο στοιχείο (βαπτιστικό, σχολική βεβαίωση) που να αποδεικνύει την ηλικία για τον άνδρα ή τη γυναίκα.
 2. Πιστοποιητικό εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων για τους άνδρες Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονιών με πλήρη στοιχεία. Αν δεν υπάρχει χρειάζεται Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονιών, πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγιο του πατέρα με πλήρη στοιχεία και πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο της μητέρας με πλήρη στοιχεία .
 3. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία), ότι δεν είναι γραμμένος στο Δημοτολόγιο κανενός Δήμου ή Κοινότητας του Κράτους.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/86 ότι είναι άγαμος. Αν είναι έγγαμος, χρειάζεται Ληξιαρχική πράξη γάμου και πιστοποιητικό γέννησης του ή της συζύγου.

 5. Αίτηση για την εγγραφή του ως αδήλωτου (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία).

 

Τελ. ενημέρωση 06/05/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)