Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για μεταδημότευση και για κάθε νόμιμη χρήση

 

Δικαιολογητικά απαραίτητα απο το Ν.2647/1998 (όχι Επικυρωμένα)

 1. Φωτοαντίγραφο φορολογικής δήλωσης του ενδιαφερομένου
 2. Φωτοαντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΗ του ενδιαφερομένου
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι: είμαι μόνιμος κάτοικος Πλατανιά από το έτος ..... και διαμένω επί της οδού ......... αριθμός .... ...., από το έτος .....
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του ενδιαφερόμενου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το πρώτο ή το δεύτερο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ο ενδιαφερόμενος καλείται να προσκομίσει ένορκη βεβαίωση από συμβολαιογράφο.

 

 

 Έντυπο αίτησης βεβαίωσης μονίμου κατοικίας για μεταδημότευση

Έντυπο αίτησης βεβαίωσης μονίμου κατοικίας για κάθε χρήση

Τελ. ενημέρωση 14/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)