Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

Ανωνυμοποίηση - ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Πρόταση για το τέλος του Αρ. 5 του Νόμου για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση. 

6. Η διάθεση πληροφοριών που προκύπτουν από τη βάση δεδομένων προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους που δεν προβλέπονται στις παρ. 1, 2, 3 και 4, πραγματοποιείται με την με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει. Η διάθεση των εν λόγω πληροφοριών γίνεται μέσω την ανωνυμοποίησής τους, δηλαδή της απαλοιφής από τα πρωτογενή δεδομένα οποιουσδήποτε στοιχείου μπορεί να οδηγήσει άμεσα ή έμμεσα, δηλαδή μέσω της συνδυαστικής επεξεργασίας με άλλες πηγές δεδομένων, στον εντοπισμό του φυσικού προσώπου στο οποίο αφορούν τα πρωτογενή δεδομένα.

Οι τεχνικές ανωνυμοποίησης περιλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες για το χειρισμό των δεδομένων και ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε τεχνικό επίπεδο, καθώς και εγγυήσεις για την ανθεκτικότητα της διαδικασίας από τη συνδυαστική επεξεργασία άλλων βάσεων δεδομένων και πληροφοριών. Επιπλέον, πριν την εφαρμογή τους, τίθενται σε δημόσια διαβούλευση.

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η διάθεση ανωνυμοποιημένων στοιχείων που μπορούν να οδηγήσουν άμεσα ή έμμεσα σε γνώση των προσωπικών δεδομένων φυσικού προσώπου εντός μίας ομάδας μικρότερης των 10.000 φυσικών προσώπων.

Οι πιθανές τεχνικές ανωνυμοποίησης καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τεχνικές ανωνυμοποίησης που ισχύουν με την εφαρμογή του νόμου, αποτελούν:
•       Η διάθεση στατιστικών στοιχείων για όλη τη χώρα.
•       Η διάθεση στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο Περιφέρειας.
•       Η διάθεση στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο Δήμου.


--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου