Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

[online!]Διαύγεια - API Ανοιχτών Δεδομένων, Έκδοση 0.2.1


Με το Πρόγραμμα Διαύγεια [Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010)] όχι μόνο θεσμοθετείται η υποχρέωση ανάρτησης των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο, αλλά και παρέχονται τα εργαλεία που είναι αναγκαία για την ουσιαστική και ανοιχτή πρόσβαση στις αποφάσεις αυτές.

Η ανοιχτή και ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια δεδομένα αποτελεί συστατικό στοιχείο για μια ουσιαστικής συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή και στην κοινωνία της πληροφορίας. Η δημοσίευση των πράξεων των δημοσίων οργάνων είναι ένα σημαντικό βήμα το οποίο έρχεται να ολοκληρωθεί με την παροχή μίας ανοιχτής υπηρεσίας που επιτρέπει την περαιτέρω χρήση και επεξεργασία των σχετικών δεδομένων και την αναζήτηση συγκεκριμένων πράξεων μέσα από μία σειρά από παραμέτρους όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα σελίδα.
Τα Ανοιχτά Δημόσια Δεδομένα αποτελούν κτήμα όλων μας και η ανοιχτή και ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά συνταγματικά κατοχυρωμένο (άρθρο 5 Α του Συντάγματος), θεμελιώδες δικαίωμα όλων των Ελλήνων πολιτών. Το API των Ανοιχτών Δεδομένων προσφέρει τη δυνατότητα άντλησης αποφάσεων και διοικητικών πράξεων που έχουν αναρτηθεί στο πλαίσιο της Διαύγειας με χρήση ανοιχτών προτύπων. Όλα τα δεδομένα που αντλούνται από το σύστημα είναι διαθέσιμα με άδεια χρήσης Creative Commons - Αναφορά Προέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι ο οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει, αναπαράγει και τροποποιήσει τα Δεδομένα αυτά χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό, πέραν της υποχρέωσης αναφοράς στην πηγή και της ρητής διαφοροποίησης του δευτερογενούς υλικού που τυχόν παραχθεί από το πρωτότυπο υλικό.
Το API ακολουθεί τη λογική του REST και επιστρέφει τα δεδομένα σε μορφή XML, σύμφωνα με το δημοσιευμένο XSD. Στην παρούσα έκδοση (0.2.1) παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες
περισσότερα : http://opendata.diavgeia.gov.gr/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου