Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής της Ομάδας Ταυτοποίησης & Διόρθωσης Στοιχείων Ακινήτων

Στις 10/2/2012 πραγματοποιήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής της Ομάδας Ταυτοποίησης & Διόρθωσης Στοιχείων Ακινήτων.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
-
Παρουσιάσεις των βάσεων δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., της ΔΕΗ και του Κτηματολογίου, με αναλυτική περιγραφή των πεδίων τους.
- Προδιαγραφή της τεχνικής λύσης της απεικόνισης εγγραφών μεταξύ των τριών βάσεων.


Παρουσιάστηκε αναλυτικά από κάθε φορέα η γραμμογράφηση της βάσης δεδομένων τους με παρατηρήσεις σχετικά με την εγκυρότητα των δεδομένων, την χρησιμότητά τους στη διαδικασία ταυτοποίησης καθώς και τυχόν θέματα που θα μπορούσαν να προκύψουν αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Επίσης συζητήθηκαν πιθανοί τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να γίνει η ενοποίηση των βάσεων με ιδιαίτερη αναφορά σε περιπτώσεις που έχουν ιδιαιτερότητες και θα μπορούσαν να παρουσιάσουν προβλήματα σε μια πιθανή μέθοδο ταυτοποίησης. Τέλος συζητήθηκαν πιθανά σενάρια χρήσης για το υπο ανάπτυξη σύστημα.
Συμπεράσματα

Η χρήση γεωγραφικής πληροφορίας (διευθύνσεις κλπ) δεν επαρκεί για την ενοποίηση των βάσεων, κυρίως λόγω ελλιπών πληροφοριών για περιοχές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, οι οποίες όμως καλύπτουν περίπου το 50% των ακινήτων όλης της επικράτειας. Έτσι εκτός από γεωγραφική πληροφορία, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί από τις βάσεις και πληροφορία σχετικά με την επιφάνεια, την χρονολογία των ακινήτων καθώς και τα ονόματα των ιδιοκτητών. Συγκεκριμένα τα πεδία που ζητήθηκαν από την ΔΕΗ είναι (Περιφέρεια, Αριθμός Παροχής, Οδός, Αριθμός, Πόλη, ΤΚ, Ονοματεπώνυμο, πεδία επιφάνειας, Όνομα δήμου). Από την Γ.Γ.Π.Σ. και το κτηματολόγιο ζητήθηκαν όλα τα πεδία που έχουν σχέση με γεωγραφική πληροφορία, καθώς και πεδία σχετικά με επιφάνεια, ΑΦΜ και ονόματα ιδιοκτητών. Επίσης αποφασίστηκε οι ενέργειες που θα γίνουν, να περιλαμβάνουν εκτός από τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα.
Τέλος το σενάριο χρήσης του συστήματος αυτού θα ήταν η επικοινωνία μεταξύ Γ.Γ.Π.Σ., ΔΕΗ και Κτηματολογίου με τη χρήση ενός web service, το οποίο σε κάθε νέο αριθμό παροχής της ΔΕΗ θα πρέπει να ενημερώνει την βάση της Γ.Γ.Π.Σ., συσχετίζοντας ένα ή περισσότερα δικαιώματα με τον αριθμό παροχής και σε κάθε αλλαγή δικαιώματος επί ενός ακινήτου, θα ενημερώνει την ΔΕΗ σχετικά με τις αλλαγές των δικαιωμάτων για μια παροχή. Προτάθηκε δε η υποχρεωτική η υποχρεωτική συμπλήρωση του αριθμού παροχής στο Ε9 για κάθε ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο.

Πραγματοποίηση πειράματος ταυτοποίησης ακινήτων για 3 διαφορετικοί Καλλικρατικοί δήμοι της Ελλάδας, οι οποίοι παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά σχετικά με την πληρότητα πληροφορίας που υπάρχει για αυτούς. Ως αστική περιοχή με μεγάλη πληρότητα στα δεδομένα που είναι διαθέσιμα επιλέχτηκε η Καλαμαριά. Ως μεσοαστική επιλέχτηκε το Αίγιο και ως περιοχή με πολλά προβλήματα επιλέχτηκε η Σίφνος.
Οι φορείς δεσμεύτηκαν να στείλουν τα δεδομένα που αποφασίστηκαν από τις βάσεις τους για τις περιοχές αυτές, ώστε να γίνουν πειράματα και να διαπιστωθεί ο βαθμός αυτόματης ταυτοποίησης που μπορεί να υπάρξει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου