Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Συνάντηση με την Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ - Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διασύνδεση με το Αγορά

Στα πλαίσια του έργου Ηλεκτρονικό Μητρώο Προμηθείων και Δημοσίων Συμβάσεων πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου  στην Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ - Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  συνάντηση για την διαλειτουργικότητα των δύο συστημάτων.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί το Σύστημα, όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν στα προγράμματα (ενέργειες που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) ή του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) για την προγραμματική περίοδο 1994 – 1999 και 2000-2006, στις επενδύσεις του επενδυτικού νόμου και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Στόχος της συνάντησης ήταν να διαλειτουργήσουν τα δύο συστήματα ώστε να καταγράφονται αυτόματα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο τα δεδομένα που αφορούν στα προγράμματα και το αντίστροφα, ώστε να μειωθεί ο φόρτος του τελικού χρήστη του εκάστοτε Φορέα.Τα βασικά θέματα που αναλύθηκαν είναι τα ακόλουθα:
 1. Ο κύκλος ζωής ενός Συγχρηματοδοτούμενου Έργου 
 2. Τι υποστηρίζει το Ηλεκτρονικό Μητρώο Προμηθείων και Δημοσίων Συμβάσεων
 3. Χρήστες - Φορείς
Ο κύκλος ζωής ενός Συγχρηματοδοτούμενου Έργου 
Από τους υπεύθυνους της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ - Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος αναλύθηκαν οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τη στιγμή που καταχωρείται από τον Φορέα ενα ΤΔΠΠ. Πιο συγκεκριμένα:


 • Φορείς: Κατάθεση προτάσεων σε προσκλήσεις
 • Η Διαχειριστική Αρχή πραγματοποιειται  ένας αρχικός έλεγχος για την κανονικότητα των προτάσεων
 • Αν περάσει αυτό τον έλεγχο τότε 
 • Η Διαχειριστική Αρχή Αποστέλλει στον Φορέα ένα  Σύμφωνο αποδοχής όρων
 • Ο Φορέας  υπογράφει το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων.
 • Με την υπογραφή από τον Φορέα του Σύμφωνου Αποδοχής Όρων, η Διαχειριστική Αρχή αποστέλλει την Απόφαση Ένταξης. Γίνεται η Έγκριση ΤΔΠΠ
 • Χρηματοδότηση Έργου: Από τη στιγμή που έχει υπογραφεί η Απόφαση έγκρισης αποστέλλεται στην Διεύθυνση Επενδύσεων για να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Χρηματοδότηση Έργου
 • Η Διαχειριστική Αρχή εγκρίνει προδιαγραφές πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε διαδικασία (ανάθεση, διαγωνισμός) . Η Διαχειριστική Αρχή  δεν έχει στοιχεία για τις προκηρύξεις. 
 • Εφαρμοζόμενη διαδικασία: Ανάλογα με τα ποσά τότε ακολουθούνται από τον Φορέα διαφορετικές διαδικασίες
 • Απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης:  Ο υποψήφιος ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση της ζητούμενης υπηρεσίας, λαμβάνει μία  σχετική ανακοίνωση η οποία είναι η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης.
 • Ακολουθεί η διαδικασία συμβασιοποίησης
 • Ακολουθούν τμηματικές πληρωμές

Τι υποστηρίζει το Ηλεκτρονικό Μητρώο Προμηθείων και Δημοσίων Συμβάσεων
Με βάση την ανάλυση που έγινε για το ΟΠΣ παρουσιάστηκαν και τα στοιχεία - λειτουργίες που υποστηρίζει το  Ηλεκτρονικό Μητρώο, και σε ποια στάδια των διαδικασιών εμπίπτει. 

Χρήστες - Φορείς 
Ένα βασικό πλεονέκτημα στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστήμα διασυνδέεται ήδη με το Πρόγραμμα Διαύγεια. Στα πλαίσια αυτής της ενέργειας έχει γίνει η αντιστοίχιση των χρηστών - Φορέων των δύο συστημάτων.

Επόμενα Βήματα
Τα επόμενα βήματα που θα ακολουθηθούν είναι:
 1. Καταγραφή των κοινών πεδίων των δύο συστημάτων
 2. Αποστολή από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οδηγών για την χρήση του API του συστήματος
 3. Καταγραφή των ενεργειών που πρέπει να γίνουν από τα δύο συστήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου