Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

Υπογραφή Μνημονίου G-Cloud

Υπογράφηκε σήμερα ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για την ανάπτυξη και λειτουργία
Κεντρικών Υπολογιστικών Υποδομών (G-Data Centers / G-Cloud) του Ελληνικού Δημοσίου

Μεταξύ της

 • Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών
 • Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 • Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Ειδικής Γραμματείας Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
 • Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
 • Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ
 • Κτηματολόγιο ΑΕ
 • Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ
 • Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ
με στόχο


 1. Την βέλτιστη αξιοποίηση υποδομών υλικού της Δημόσιας Διοίκησης που φιλοξενούν εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 2. Την επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της κεντρικής προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης οριζόντιου υπολογιστικού, αποθηκευτικού και δικτυακού εξοπλισμού που θα διατίθεται σύμφωνα με τις ανάγκες των φορέων.
 3. Την επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της μείωσης των υφιστάμενων κατανεμημένων data center/server room των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. 6/13
 4. Την μείωση του κόστους κτήσης, διαχείρισης και λειτουργίας των εν λόγω υποδομών και εξοπλισμού.
 5. Την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, με την δυναμική και άμεση, ελαστική διάθεση πόρων από οριζόντια υπολογιστικά κέντρα του Δημοσίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες, που μεταβάλλονται δυναμικά.
Παράλληλα συγκροτήθηκαν 2 επιτροπές

Η Συντονιστική Επιτροπή, ως αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας των δράσεων στο πλαίσιο του παρόντος μνημονίου με τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου από κάθε Μέρος.

Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά ανά τρίμηνο στα γραφεία της ΚτΠ Α.Ε. όπου τηρείται και το αρχείο της Επιτροπής και παρέχεται και η γραμματειακή υποστήριξη.

Η Τεχνική Επιτροπή ώς αρμόδια για τον τεχνικό συντονισμό της υλοποίησης των δράσεων του μνημονίου και τη λειτουργία των πιλοτικών υποδομών που θα αναπτυχθούν από τα Μέρη, με βάση τις κατευθύνσεις του μνημονίου και της Συντονιστικής επιτροπής.

Οι συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής γίνονται στην ΕΔΕΤ Α.Ε. η οποία αναλαμβάνει
και τη γραμματειακή της υποστήριξη

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Υποδομές 2ης φάσης απογραφής

Παραδόθηκαν εικονικές μηχανές για την εξυπηρέτηση της Β Φάσης της απογραφής Δημοσίων υπαλλήλων
Όλα τα μηχανήματα είναι εικονικές μηχανές σε περιβάλλον KVM και στην πλατφόρμα cloud ganeti στην οποία έχει δομηθεί το Private Cloud της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού.
Υπάρχουν 2 σερβερ για το πληροφοριακό site με floating IP, 1 mail για αποστολή μυνημάτων, 6 application server και 2 μηχανήματα για staging και δοκιμές των νέων version Πιο συγκεκριμένα site1.apografi.gov.gr 5 core 4.5 Gb RAM 12Gb site2.apografi.gov.gr 4 core 4 Gb RAM 12 Gb info.apografi.gov.gr 1 core 1Gb RAM 10 Gb node1.aporafi.gov.gr 4 core 6 Gb RAM 10 Gb node2.apografi.gov.gr 4 core 4 Gb RAM 20 Gb node3.apografi.gov.gr 4 core 6 Gb RAM 20 Gb node4.apografi.gov.gr 4 core 6 Gb RAM 19 Gb node5.apografi.gov.gr 4 core 6 Gb RAM 20 Gb node6.apografi.gov.gr 4 core 6 Gb RAM 20 Gb stage1.apografi.gov.gr 1 core 4 Gb RAM 10 Gb stage2.apografi.gov.gr 1 core 4 Gb RAM 10 Gb

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Κάλεσμα για Ανοικτά Δεδομένα

Το labs.opengov.gr προσκαλεί κάθε πολίτη να υποβάλλει τις προτάσεις του σχετικά με το ποια δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να διατίθενται ελεύθερα. Μπορείτε να συμμετάσχετε με προτάσεις στο labs.opengov.gr/data μέχρι τις 15/9/2010.

Σύμφωνα με το κείμενο της πρόσκλησης:

"Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ελεύθερη διάθεση δημοσίων δεδομένων, πραγματοποιούμε ανοιχτό κάλεσμα για τον προσδιορισμό δεδομένων στα οποία οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση θα επιθυμούσαν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση.

Τα δεδομένα αυτά μπορεί να βρίσκονται (α) στην κατοχή ενός οργανισμού του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα (β) να έχουν παραχθεί με δημόσιους πόρους ή (γ) να προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα αλλά η διάθεση τους μπορεί να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση μπορούν επίσης να αναφέρουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την πρόσβαση δεδομένων και να προτείνουν λύσεις για τη διάθεσή τους."

Σάββατο, 28 Αυγούστου 2010

Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Παρουσίαση πιλοτικής Εφαρμογής + Επιχειρησιακά Θέματα


Η διαδικασία ανάρτησης των αποφάσεων και των διοικητικών πράξεων σύμφωνα με τοΝόμο 3861/2010 ξεκινά πιλοτικά στο Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
H παρουσίαση αφορά επιχειρησιακά και τεχνικά θέματα με έμφαση στην πιλοτική εφαρμογή.
  

Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

Υποδομή για εφαρμογή αναζήτησης αποτελεσμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Μετά την χθεσινή μας επικοινωνία για την αρωγή της διαδικασίας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων έγιναν τα κάτωθι. α. Σχεδιασμός από το ΕΔΕΤ της αρχιτεκτονικής της εγκατάστασης που χρησιμοποιήθηκε β. Απόδοση 4 virtual machines με 8 cores / 2 Gb RAM / 20 Gb storage /per vm από το pool του ΕΔΕΤ με OS Debian Lenny 5.0 γ. Παραμετροποίηση των μηχανημάτων δ. Επίσκεψη στο ΥΠΕΠΘ και σε συνεργασία με τους υπεύθυνους του Υπουργείου μεταφορά της εφαρμογής σε VM, ρύθμιση του DNS του ΥΠΕΠΘ για την εκ περιτροπής χρήση των VM στην διεύθυνση http://results.minedu.gov.gr  ε. Ρύθμιση της MySQL για χρήση indexing στ. Stress-tests με το apache-bench στα οποία τα μηχανήματα ανταποκρίθηκαν χωρίς πρόβλημα ζ. Μετάβαση σήμερα το πρωί στις 06:00 στο ΥΠΕΠΘ. η. Εισαγωγή των αποτελεσμάτων στις βάσεις των μηχανημάτων. θ. Παρακολούθηση των μηχανημάτων ι. Εγκατάσταση awstats για παρακολούθηση στατιστικών πρόσβασης. Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα στο δίωρο 07:00 - 09:00 είχαμε ~544.000 μοναδικές αναζητήσεις. Τα μηχανήματα δουλεύουν κάτω από 10% της ισχύς τους.
Μέχρι στιγμής (στατιστικά 1:23μμ), έχουμε περισσότερες απο 734.000 αναζητήσεις στη βάση, πάνω απο 2.763.544 hits στο site και φτάσαμε μέχρι και 240 προσβάσεις ταυτόχρονα, χωρίς να αστοχήσει ούτε μια αναζήτηση.

Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

Μνημόνιο Συνεργασίας για γεωχωρικά δεδομένα

Με σκοπό την κοινοχρησία γεωχωρικών δεδομένων μεταξύ δημοσίων αρχών και την ελεύθερη διάθεσή τους προς τους πολίτες, στις 15 Ιουνίου 2010 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ εννέα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Οι προβλέψεις του μνημονίου ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ, καθώς δεδομένα δημοσίων αρχών διατίθενται ελεύθερα προς τους πολίτες μέσω του geodata.gov.gr.

Επιπλέον, έχουν καλυφθεί σημαντικές ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης σε γεωχωρικά δεδομένα με μηδενικό κόστος. Πρόκειται για ανάγκες που είτε (α) θα οδηγούσαν σε προμήθειες μεγάλου κόστους, είτε (β) δεν θα καλύπτονταν στο άμεσο χρονικό διάστημα λόγω έλλειψης πόρων.Η κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ δημοσίων αρχών, όχι μόνο οδηγεί σε άμεση εξοικονόμηση πόρων, αλλά κυρίως, βελτιώνει τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Η συμμετοχή επιπλέον φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στο μνημόνιο συνεργασίας είναι διαρκώς δυνατή. Σύντομα, με την εφαρμογή σε ισχύ του νόμου για την "Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών" (ΕΥΓΕΠ), η κοινοχρησία και η ελεύθερη διάθεση γεωχωρικών δεδομένων θα εφαρμοστεί σε όλο το έυρος της Δημόσιας Διοίκησης.

Μπορείτε να δείτε το μνημόνιο συνεργασίας:

 • Σε μορφή ODT (OpenOffice)
 • Σε μορφή DOC (Microsoft Office)
 • Σε μορφή PDF (Adobe Acrobat)

Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2010

10 Αρχές για το Άνοιγμα της Κυβερνητικής Πληροφορίας

Το Sunlight Foundation πρόσφατα δημοσίευσε δέκα βασικές αρχές σχετικά με το πώς οι κυβερνήσεις μπορούν να ανοίξουν τα ηλεκτρονικά αποθηκευμένα κυβερνητικά δεδομένα τους για δημόσια χρήση. Το αρχικό άρθρο (στα Αγγλικά) είναι διαθέσιμο εδώ. Στη συνέχεια παραθέτουμε τη μετάφραση των βασικών αρχών, καθώς και μία πρώτη αξιολόγηση της συμμόρφωσης του www.geodata.gov.gr με τις βασικές αρχές, η οποία θα ανανεώνεται περιοδικά.