Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΣύμφωνα με τη σύγχρονη αντίληψη για το ρόλο του κράτους, ως βασικού παρόχου υποδομών, υπηρεσιών και χρήστη ΤΠΕ, η Πολιτεία οφείλει να παίξει ηγετικό ρόλο για τη διασφάλιση και τη μεγιστοποίηση των δυνητικών ωφελειών από την υιοθέτηση και τη χρήση ΤΠΕ για και από όλους τους πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία.

Η Πολιτική Ηγεσία των Υπουργείων στο πλαίσιο της καθημερινής ανάληψης δεκάδων σημαντικών υποθέσεων, οι οποίες απαιτούν τη συλλογή και επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφορίας για τη λήψη αποφάσεων, θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της τα κατάλληλα εργαλεία πληροφορικής για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της διαθέσιμης πληροφορίας.

Για το λόγο αυτό απαιτείται η ύπαρξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Κυβέρνησης, το οποίο θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες:

 1. Συνεργατικού περιβάλλοντος επικοινωνίας για την οργάνωση των γραφείων, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες όπως:
  • Δημιουργία, διαχείριση, αποθήκευση εγγράφων, πινάκων, παρουσιάσεων, ανακοινώσεων. Διαμόρφωση σε συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες κειμένων πολιτικής όπως Νομοσχέδια, Υπ. αποφάσεις, Εισηγήσεις (ιστορικό εκδόσεων, δικαιώματα πρόσβασης).
  • Ημερολόγιο, προσβάσιμο από όλο το στελεχιακό δυναμικό (Γραμματεία, Δ/ντής Γραφείου) για την καταγραφή και ενημέρωση όλων των συναντήσεων.
  • Καταγραφή και διαχείριση αιτημάτων για ραντεβού.
  • Δημιουργία και συντήρηση ηλεκτρονικών καταλόγων με τηλέφωνα, email, διευθύνσεις, ομάδες επαφών (λίστες), με δυνατότητα συγχρονισμού τους με κινητό τηλέφωνο και μαζικές αποστολές sms, ηλεκτρονικών μηνυμάτων, προσκλήσεων, εγγράφων.
  • Βιντεοδιάσκεψη για επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα διαμοιρασμού κειμένων.
  • Δημιουργία και διαχείριση Εσωτερικού τηλεφωνικού καταλόγου.
 2. Καταχώρηση με μοναδικό κωδικό (αρ. καταχώρησης ή πρωτοκόλλου), κατηγοριοποίηση, χρέωση, διακίνηση και παρακολούθηση εισερχομένων με οποιοδήποτε τρόπο (κατάθεση εγγράφου, fax, τηλεφωνική κλήση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, sms) αιτημάτων/θεμάτων από πολίτες ή άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες.
 3. Αποδελτίωση θεμάτων ενδιαφέροντος κάθε φορέα από έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (εφημερίδεςραδιόφωνο - τηλεόραση - Ιντερνετ κλπ).
 4. Υποστήριξη της δημόσιας διαβούλευσης σχεδίων νόμων, προδιαγραφών υπηρεσιών και εξοπλισμού, κυβερνητικών προτάσεων κ.ά.
 5. Δημοσιοποίηση αποφάσεων και περιεχομένου (web sites, cms) στο πλαίσιο της πολιτικής διαφάνειας.
 6. Δημοσιοποίηση προσκλήσεων για πλήρωση θέσεων του υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του και διαχείριση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.
 7. Παρακολούθηση υλοποίησης και καταγραφής παρεμβάσεων των έργων που υλοποιούνται στον τομέα ευθύνης κάθε Υπουργείου.
 8. Παρακολούθηση του προϋπολογισμού και των χρηματοδοτούμενων έργων κάθε υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του
 9. Ελεγχόμενη πρόσβαση σε ήδη υπάρχουσα πληροφορία όπως Μητρώα που έχουν δημιουργηθεί (Μητρώο Υπαλλήλων, Μητρώο Φορέων, κλπ) για την ανάκτηση πληροφορίας που τους αφορά.

Tο ΠΣ της Κυβέρνησης θα πρέπει να παρέχει διαβαθμισμένα επίπεδα πρόσβασης και παρουσίασης της διαθέσιμης πληροφορίας, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες διαφορετικών ομάδων χρηστών και να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Επιπλέον, θα πρέπει να λειτουργεί σε ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας που θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφορίας με άλλα ΠΣ διαφορετικών φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Σήμερα δεν υπάρχει ενιαίος και ολοκληρωμένος τρόπος οργάνωσης των γραφείων της Πολιτικής Ηγεσίας (γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων). Μία πρώτη καταγραφή που έγινε από την ομάδα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποτύπωσε την παρακάτω κατάσταση:
 • δεν αξιοποιούνται επαρκώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Δημόσιου Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, με αποτέλεσμα αυξημένο κόστος
 • γίνεται χρήση διαφορετικών εφαρμογών για την κάλυψη βασικών υπηρεσιών (π.χ. ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου), ακόμα και εντός του ίδιου Υπουργείου
 • μόνο σε 5 Υπουργεία λειτουργεί συνεργατικό περιβάλλον επικοινωνίας (π.χ. Google apps), ενώ στα υπόλοιπα οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται δεν έχουν τη δυνατότητα κοινής διαχείρισης (π.χ. ημερολόγιο, καταγραφή αιτημάτων)
 • υπάρχει έλλειψη σε άδειες χρήσης βασικών δικτυακών υπηρεσιών, αντιβιοτικών, λογισμικού OCR, διαχείρισης PDF (Adobe Acrobat), κοινού αποθηκευτικού χώρου αρχείων (file server) και αντιγράφων ασφαλείας (backup)
 • υπάρχει ελλιπής υποστήριξη των βασικών υπολογιστικών και δικτυακών υπηρεσιών και όπου υπάρχει παρέχεται με αυξημένο κόστος

Άμεσα για την αντιμετώπιση των παραπάνω ελλείψεων προτείνεται με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Πληροφορικής να τεθούν κατά περίπτωση σε λειτουργία τα παρακάτω:

 • Η χρήση υπηρεσιών του Δημόσιου Δικτύου Σύζευξις (π.χ. σύνδεση στο Ίντερνετ, σύνδεση στο δίκτυο τηλεφωνίας, υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσία τηλεδιάσκεψης).
 • Η χρήση υπάρχοντος λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.
 • Η χρήση συνεργατικού περιβάλλοντος επικοινωνίας για την οργάνωση των γραφείων, άμεσα διαθέσιμο και με μικρό κόστος (Zimbra, Google Apps).
 • Εγκατάσταση διαθέσιμου ελεύθερου λογισμικού (π.χ. το αντιβιοτικό avg free edition και το λογισμικό ασφάλειας Microsoft Security Essentials), και διαθέσιμου εξοπλισμού (εξωτερικός σκληρός δίσκος για τη δημιουργία αντιγράφων).
 • Η ανάθεση καθηκόντων σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο για χρήση και διαχείριση της υπηρεσίας ανοικτής διακυβέρνησης (opengov.gr), όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα υπουργεία για τη δημόσια διαβούλευση αποφάσεων / νομοσχεδίων και για την ανάρτηση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των γραφείων Υπουργών και των εποπτευόμενων φορέων τους, (http://www.opengov.gr/ΌνομαΥπουργείου).
 • Η ανάρτηση στον ιστότοπο κάθε Υπουργείου όλων των Δελτίων Τύπου στα θέματα που τους αφορούν, με ενιαίο τρόπο, ώστε να υπάρχει συνολική εικόνα από κάθε Υπουργείο για τις ανακοινώσεις και τα θέματα των Γραφείων Τύπου (προσθήκη μηχανισμών διαμοίρασης περιεχομένουRSS feeds).

Μακροπρόσθεσμα:
Το Πληροφοριακό Σύστημα της Κυβέρνησης θα υλοποιηθεί με το μοντέλο "software as a service", δηλ. το λογισμικό θα προσφέρεται ως υπηρεσία. Τα μέλη της κυβέρνησης θα προσπελαύνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου χρησιμοποιώντας έναν περιηγητή. Ειδικό προσωπικό θα είναι επιφορτισμένο με την υποστήριξη του συγκεκριμένου συστήματος. Το ΠΣ της Κυβέρνησης θα προσφέρει όλες τις απαιτούμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του Κυβερνητικού έργου, για τη συνεργασία των μελών της κυβέρνησης μεταξύ τους αλλά και με εξωτερικούς συνεργάτες. Επίσης, θα διαθέτει τις κατάλληλες διεπαφές ώστε να προσπελαύνει άλλα ΠΣ της δημόσιας διοίκησης για την λήψη απαραίτητων για το Κυβερνητικό έργο πληροφοριών. Τέλος, θα διαθέτει λειτουργικότητα για την δημοσιοποίηση εγγράφων στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των διαδικασιών διαφάνειας, όπως έχουν ήδη εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εσωτερικών.

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

Information Technology Principles for Open Government

Citizen access to government information is a necessary condition of a free society. In the 21st century this access primarily takes place online, a phenomenon that increases prospects for an informed citizenry but also enables more direct citizen participation in government processes and a wide range of activities including citizen
journalism, technological innovation, and scientific research. ... http://balkin.blogspot.com/2009/12/information-technology-principles-for.html

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Μερικές βασικές σκέψεις για πιθανές νέες προτάσεις

Σημειώσεις με σκέψεις  για πιθανές νέες προτάσεις βασισμένες και σε παλαιότερες εισηγήσεις προς το Γραφείο του ΠΘ που μπορεί να είναι συμπληρωματικές με δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Μέτρα υπέρ του πολίτη: τα χρήματα του  έλληνα φορολογούμενου θα πηγαίνουν για  τις υπηρεσίες  και ανάγκες του  πολίτη (ανοίγουμε μέτωπο και λέμε - όχι στην διαφθορά, όχι στην σπατάλη, όχι στην πελατειακή ρουσφετολογία, όχι στην αδιαφανή εξυπηρέτηση παρασιτικών δραστηριοτήτων, όχι στην εξυπηρέτηση των ισχυρών και λίγων)...

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

Προτάσεις προς άμεση υλοποίηση

Σε συνέχεια των συζητήσεων που έχουμε κάνει προτείνω στα μέτρα που θα ανακοινωθούν από τα Υπουργεία Οικονομικών & Ανάπτυξης να συμπεριληφθούν μετά από τεχνικό-οικονομική μελέτη και τα παρακάτω:

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

Το OLPC στη Φλώρινα


Αξίξει να το διαβάσετε ...

" Κάθε καινοτομία προϋποθέτει συμβατό αναλυτικό πρόγραμμα, ευέλικτο ωρολόγιο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό, επιμορφωμένους δασκάλους, εξοπλισμό και συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό και τους γονείς. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ισχύει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Άρα η εισαγωγή καινοτομιών στο σχολείο συναρτάται με τη διάθεση και τις γνώσεις των εκπαιδευτικών που τολμούν τέτοια βήματα.
Τώρα, στην περίπτωση της δικής μου τάξης. Είμαι επιμορφωτής Β΄ επιπέδου πράγμα που σημαίνει ότι γνωρίζω πώς να αξιοποιήσω τις ΤΠΕ στην τάξη. Αυτό όμως δεν φτάνει. Από πέρυσι, που είχα τα ίδια παιδιά στην Ε΄ τάξη, έκανα έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, με ετήσιο ορίζοντα. Τον σχεδιασμό τον ανακοίνωσα καταρχήν στον διευθυντή και στους συναδέλφους, κάτι που μου εξασφάλισε τη συναίνεσή τους, πράγμα που δεν είναι αυτονόητο. Ακολούθησε συνάντηση με τους γονείς, τους οποίους ενημέρωσα για τις καινοτομίες.
Οι καινοτομίες αφορούσαν τη διδασκαλία ενός ή δύο μαθημάτων την εβδομάδα στην αίθουσα υπολογιστών και την αγορά διαδραστικού πίνακα. Τελικά τα καταφέραμε να κάνουμε και τα δυο. Αν και η ενασχόληση με τους υπολογιστές ήταν ευχάριστη και διδακτικά αποτελεσματική για τα παιδιά, αυτό που τους ενθουσίασε ήταν ο διαδραστικός πίνακας. Έκτοτε έρχονταν νωρίς στο σχολείο για να παίξουν μαζί του, αναλάμβαναν να τον προσέχουν στα διαλείμματα και ζητούσαν να κάνουμε περισσότερες εργασίες σ' αυτόν. Ειδικότερα, αποδείχτηκαν πολύ αποτελεσματικές οι προσομοιώσεις (animations) των πειραμάτων φυσικής που κάναμε μέσω διαδικτύου. Αυξήθηκε το ενδιαφέρον τους για τη φυσική, κατανοούσαν ευκολότερα φυσικά φαινόμενα και νόμους. Το ίδιο συνεχίζουμε και φέτος. Με τους υπολογιστές κατασκευάζουν εννοιολογικούς χάρτες για το μάθημα της φυσικής και συλλέγουν υλικό από το διαδίκτυο για ομαδικές εργασίες στο μάθημα της γλώσσας, κυρίως. Χρησιμοποιούν πολύ τα λεξικά του www.greek-language.gr και άλλες, συγκεκριμένες και ελεγμένες εκ των προτέρων από εμένα, ιστοσελίδες.
Πέρυσι επίσης, έκανα και τρία 2ωρα σεμινάρια στους γονείς, όχι μόνο για να ενημερωθούν για το τι κάνουμε, αλλά κυρίως για να δοκιμάσουν και οι ίδιοι τα εργαλεία των παιδιών τους και να ενημερωθούν για τους κινδύνους του διαδικτύου και τους τρόπους αποφυγής τους.
Τα γράφω όλα αυτά, ξεχνάω βέβαια και πολλά άλλα, για να πω ότι οι ΧΟ δεν έπεσαν από τον ουρανό μέσα στην τάξη μας. Τα παιδιά ήταν ήδη εξοικειωμένα και είχαν αποδεχτεί ότι διδάσκονται – μαθαίνουν μόνοι τους καλύτερα – με έναν νέο τρόπο. Ο νέος αυτός τρόπος δεν είχε να κάνει μόνο με τις τεχνολογικές καινοτομίες. Κάναμε 5 ημερήσιες εκδρομές εκτός νομού, 20 περίπου διδακτικές επισκέψεις στην πόλη της Φλώρινας και σε κοντινά χωριά για να επισκεφθούμε μουσεία, εργαστήρια, κτίρια, κλπ. Θέλω να πω, ότι για να σταθεί μια καινοτομία στο σχολείο θα πρέπει να αλλάξει συνολικά το παιδαγωγικό και διδακτικό πλαίσιο. Διαφορετικά, η καινοτομία θα παραμένει μια ζωή στον αέρα σαν "πιλοτικό πρόγραμμα". Νομίζω ότι η ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα αντίφασης και αναποτελεσματικότητας.
Οι ΧΟ μας ήρθαν στα μέσα Οκτωβρίου. Το διδακτικό μοντέλο ήταν ήδη σε εφαρμογή από πέρυσι. Απλά τώρα κάθε παιδί έχει το δικό του μαθησιακό εργαλείο. Ο ΧΟ είναι κυριολεκτικά ένας μαθητικός υπολογιστές και όχι ένας υπολογιστής για μαθητές. Τα παιδιά εξοικειώθηκαν αμέσως με το γραφικό περιβάλλον και τις ιδιοτροπίες του λειτουργικού – όλα είναι "παιδιά" της Microsoft" – και κατανόησαν πολλούς από τους τρόπους λειτουργίας του. Αυτό που ζητούσαν από τις πρώτες ημέρες επίμονα ήταν: "Τι μπορώ να κάνω με την τάδε δραστηριότητα κύριε;" Π.χ. είδαν τη Χελώνα και ζήτησαν μια πρόταση για να τη χρησιμοποιήσουν, πρόσεξαν τον Λαβύρινθο (για κατασκευή εννοιολογικών χαρτών) και αμέσως ζήτησαν να φτιάχνουν τους χάρτες με αυτό το εργαλείο. Θέλω να πω ότι τώρα οι εφαρμογές απέκτησαν νόημα διδακτικό, αφού αμέσως τα παιδιά κατάλαβαν ότι είναι εργαλεία για την τάξη και όχι γενικώς και αορίστως εκπαιδευτικό λογισμικό. Εξάλλου, διαφωνώ με την κατασκευή κλειστών εφαρμογών για τη διδασκαλία του τάδε ή του δείνα γνωστικού αντικειμένου. Προτιμώ εφαρμογές ανοιχτού τύπου που δίνουν τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε τα παιδιά να κατασκευάσουν αυτό που θέλουν: Η Τέχνη της Χελώνας, eToys, Pippy, Scratch. Και διαπιστώνω ότι τα παιδιά παθιάζονται με αυτές, αφού καταλαβαίνουν τις (θεωρητικά) άπειρες δυνατότητές του. Δηλαδή, όταν στην αίθουσα υπολογιστών κάνουμε το εκπαιδευτικό λογισμικό του Π.Ι., η αντίδρασή τους δεν προδίδει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ αντίθετα με τις δραστηριότητες του ΧΟ ενθουσιάζονται και θέλουν να δουλεύουν. Όταν τους αναθέτω μια εργασία, γραπτή συνήθως, για το σπίτι, η πρώτη ερώτηση είναι: "Κύριε να την κάνουμε στον ΧΟ;". Αυτό φανερώνει ότι τώρα τα παιδιά θέλουν να γράφουν κείμενα – πολυμεσικά βεβαίως – αφού αντιλαμβάνονται τα οφέλη ενός επεξεργαστή κειμένου. Διαφορετικά, στο χαρτί δεν τους πολυενθουσιάζει.
Το πνεύμα συνεργασίας. Συνεργασία εννοείται μόνο μεταξύ ισότιμων μελών και όχι σε μια δομημένη και άκαμπτη ιεραρχία. Δηλαδή, δάσκαλος και παιδιά είναι ισότιμοι. Αυτό βέβαια, δηλαδή ο "υποβιβασμός" ας πούμε του δασκάλου στο επίπεδο των παιδιών, έχει και το κόστος του, αφού τα παιδιά, ως παιδιά, "εκμεταλλεύονται" την "καλοσύνη". Παίρνει αρκετό καιρό η θεμελίωση τέτοιων σχέσεων. Πιστεύω ότι μέχρι ένα σημείο το έχω καταφέρει. Είναι χωρισμένα σε ομάδες (με βάση κοινωνιόγραμμα) και δουλεύουν πολλές εργασίες ομαδικά. Ο ΧΟ τους ενώνει, αφού τώρα έχουν το μέσο για να ξεδιπλώσουν τις ικανότητές τους. Γράφουν απίστευτα συνεργατικά κείμενα, πράγμα αδύνατο στη συμβατική διδασκαλία.
Ο νέος ρόλος του δασκάλου. Χμ, θέλει πολύ συζήτηση. Ας το θέσω διαφορετικά: νέοι ρόλοι για όλους. Καταρχήν θα πρέπει να δούμε ότι έχουμε μπροστά μας παιδιά και όχι μαθητές. Παιδιά που θέλουν να παίξουν, θέλουν να διαμαρτυρηθούν για τους καταπιεστικούς και διδακτικά ξεπερασμένους δασκάλους τους, να πούνε τα παράπονά τους από το οικογενειακό περιβάλλον, να φωνάξουν, τελοσπάντων, ότι κανείς δεν τους καταλαβαίνει. Παιδιά που έχουν υγιείς απορίες και είναι περίεργα για τον κόσμο γύρω τους. Ο δάσκαλος; Τέλειωσε πια! Αν συνεχίσουμε έτσι, θα ανακυκλωνόμαστε για αιώνες μέσα στη μιζέρια και την κακομοιριά μας. Το θέμα είναι πολιτικό: ζώντας σε μια κοινωνία που δεν σέβεται τον εαυτό της, δεν μπορούμε να ζητάμε από τα παιδιά να την αναπαράγουν. Είναι ντροπή μας. Συνεπώς, πρέπει να δημιουργήσουμε έναν άλλο δάσκαλο, επαγγελματία, επιστήμονα, ένα, ας πούμε, μεγάλο παιδί. Τέρμα οι λειτουργοί και τα λειτουργήματα, αυτές οι ξεχειλωμένες καταστάσεις που επιτρέπουν να λειτουργούμε όπως μας καπνίσει.
Τα παιδιά καταλαβαίνουν το διαφορετικό, αυτό που τους πλησιάζει. Το εκτιμούν με τον δικό τους τρόπο και το δείχνουν κυρίως με τον ενθουσιασμό τους και τη διάθεση για προτάσεις, προκειμένου να μην περάσει η εβδομάδα χωρίς να κάνουν κάτι διαφορετικό. Αλλά, αυτό το διαφορετικό που προτείνουν θα πρέπει να γίνεται αποδεκτό κι ας "κοστίζει" στον δάσκαλο προετοιμασία στο σπίτι.
Οι σχέσεις των μαθητών; Ο ΧΟ πάντως δεν δημιούργησε μια σοσιαλιστική κοινωνία. Βελτιώνονται συνεχώς στον τομέα της συνεργασίας. Αυτό βοηθάει τους πιο "αδύναμους" ή τους λιγότερο εκδηλωτικούς να τολμούν και να συμμετέχουν. Θέλουν τώρα να γράψουν ένα μήνυμα, θέλουν να κάνουν ένα συνεργατικό κείμενο. Τώρα έχει αξία να "δούμε όλοι μαζί ένα κείμενο" για να το βελτιώσουμε.
Οι ΧΟ παρουσιάζουν κάποια προβλήματα, αλλά αυτό δεν είναι τροχοπέδη. Στις επόμενες εκδόσεις του software θα λύνονται σταδιακά όλα αυτά τα bugs και έτσι θα είναι περισσότερο αξιόπιστος. Πάντως για την ώρα είναι λειτουργικότατος!
Άφησα τελευταίο ένα κρίσιμο ζήτημα. Την υιοθέτηση του ΕΛΛΑΚ στην εκπαίδευση. Είναι ζήτημα πρωτίστως ηθικό και δευτερευόντως οικονομικό. Κανένας δεν νιώθει άβολα όταν κατεβάζει από το διαδίκτυο λογισμικό, τραγούδια, βίντεο και ότι άλλο επιθυμήσει. Κυρίως, δεν νιώθει παράνομος, αφού κανένας δεν του είπε ότι αυτό που κάνει είναι μια πράξη παράνομη. Οι μαθητές μας είναι εθισμένοι στην παρανομία. Ο ΧΟ είναι το εξαιρετικό παράδειγμα υιοθέτησης και χρήσης ΕΛΛΑΚ στο σχολείο. Τώρα τα παιδιά δεν ζητάνε urls με υλικό για κατέβασμα. Έμαθαν το www.activities.sugarlabs.org, το www.edutv.gr, κλπ, και ικανοποιούνται περισσότερο αφού νόμιμα κατεβάζουν, βλέπουν και χρησιμοποιούν εφαρμογές. Βέβαια, κι αυτό θέλει τον τρόπο του. Από πέρυσι τους είχα "εθίσει" στο ΕΛΛΑΚ, αφού χρησιμοποιούσαμε openoffice, gimp, firefox, freemind, και μάλιστα μαζί με τα παιδιά μεταφράσαμε και ένα παιχνίδι, το Lincity-ng. Τώρα όταν βλέπουν μια δραστηριότητα του ΧΟ σε άλλη γλώσσα, το πρώτο που λένε είναι "Ε, εντάξει, το μεταφράζουμε κι αυτό!". Ο ΧΟ δίνει το παράδειγμα της κοινοτικής – εθελοντικής συνεργασίας. Και αυτό είναι από τα μέγιστα κέρδη για τα παιδιά. Να δούνε ότι δεν υπάρχουν μόνον εταιρείες και ιδιώτες που έχουν μόνο σκοπό τους το κέρδος, αλλά και κοινότητες εθελοντών που παράγουν εξαιρετικά δείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού. Να μια καλή ευκαιρία να κάνουμε πράξη την αλληλεγγύη, την αμοιβαιότητα, τον εθελοντισμό. Να μια ευκαιρία να κάνουμε τα παιδιά πιο ευτυχισμένα, αφού η ευτυχία βιώνεται ναι μεν ατομικά, είναι όμως κοινωνική υπόθεση. Μόνος σου δεν είσαι ευτυχισμένος, είσαι απλά ευχαριστημένος.
Το ζήτημα της τεχνολογίας, άρα και του ΧΟ, δεν μπορεί να αποκοπεί από τα κοινωνικά και πολιτιστικά συμφραζόμενά του. Δεν μπορεί να αποτελέσει πολιορκητικό κριό μόνο για τη διδασκαλία. Πρέπει να στοχεύει στην αλλαγή παραδείγματος, στη δημιουργία ενός νέου κοινωνικού περιβάλλοντος.

Ελπίζω να κάλυψα τα ζητήματα που έθεσες. Ξέρω ότι αυτά που γράφω φαίνονται και αντιμετωπίζονται από τον περισσότερο κόσμο με καχυποψία ή και ανθυπομειδιάματα. Τουλάχιστον δεν απαγορεύονται!
"

Συνοπτική περιγραφή της δράσης για τα συγγράμματα

Συνοπτική περιγραφή της δράσης για τα συγγράμματα που έχει σχεδιάσει και αναπτύσσει το ΕΔΕΤ. Με την εφαρμογή αυτή θα έχουμε έλεγχο για τα συγγράμματα που προμηθεύονται όλοι οι φοιτητές με δυνατότητα για σταδιακή εισαγωγή του ηλεκτρονικού συγγράμματος.

Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2009

eLogin για τις Δημόσιες Υπηρεσίες

Σκοπός της υπηρεσίας "eLogin για τις Δημόσιες Υπηρεσίες" είναι να αποτελέσει ένα κεντρικό, μοναδικό, έμπιστο σημείο αυτόματης επιβεβαίωσης της ταυτότητας όσων επιθυμούν να συναλλάσσονται με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου.

Το Πρόβλημα που Υπάρχει Τώρα

Υπάρχουν διάφορα συστήματα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών και δημόσιων υπηρεσιών και κάθε ένα από αυτά υλοποιεί το δικό τον δικό του μηχανισμό διαχείρισης χρηστών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι πολίτες να έχουν πολλές διαφορετικές “ηλεκτρονικές ταυτότητες”, χωρίς να υπάρχουν δυνατότητες διασταύρωσης ή κεντρικού ελέγχου. Αυτό το πρόβλημα του κατακερματισμού της πιστοποίησης των χρηστών μεγαλώνει εκθετικά, όσο γίνονται διαθέσιμες νέες υπηρεσίες στους πολίτες.