Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

Πρόταση για δημιουργία Διυπουργικού Πληροφοριακού Σύστημα της Κυβέρνησης


Διυπουργικό Πληροφοριακό Σύστημα της Κυβέρνησης

Οι 12 μήνες διακυβέρνησης σε συνθήκες που ύπαρχει τόσο έντονη η απαίτηση για παραγωγή έργου έχει αναδείξει την ανάγκη την ύπαρξη ενός πληροφοριακού εργαλείου για τον συντονισμό, τον έλεγχο και την διαχείριση των λειτουργιών της κυβέρνησης. Ο στόχος αυτός κάθε άλλο παρά απλός είναι. Σε μία χρονική στιγμή που η κυβέρνηση βρίσκεται σε μία κατάσταση διαρκής αναδιάταξης του κράτους αλλά παράλληλα υπάρχει ανάγκη καθημερινής λειτουργίας και παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου η ευελιξία που πρέπει να παρέχεται πρέπει να είναι απαραίτητο συστατικό του όλου εγχειρήματος. Για τον λόγο αυτό η υλοποίηση ενός έργου το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών είναι τόσο πολύπλοκο που η ολοκλήρωση του είναι εξαιρετικά αμφίβολη στις παρούσες συνθήκες. Δύο βασικά χαρακτηριστικά πρέπει να ληφθούν υπ'όψη. Η ύπαρξη ενός φορέα που θα διαχειριστεί το έργο και η κλιμακωτή ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μέσα από την αρχική παραγωγική λειτουργία πιλοτικών έργων στις βασικές απαιτήσεις που ο στόχος απαιτεί.Ο φορέας ο οποίος συγκεντρώνει θεσμικά την αρμοδιότητα για την στήριξη του κυβερνητικού έργου είναι η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελεί το βασικό κόμβο συντονισμού του νομοθετικού έργου και της αρωγής της Κυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα έχει υπό την ευθύνη του τόσο την νομοπαρασκευαστική διαδικασία όσο και την κωδικοποίηση της υπάρχουσας. Κατά συνέπεια η επικοινωνία με τα Υπουργεία αλλά και με τους φορείς που εμπλέκονται σε αυτή είναι σημαντικό στοιχείο για την αποτελεσματικότητα της ΓΓΚ στο έργο της. Η μηχανογράφηση της διαδικασίας επικοινωνίας ήταν και θα είναι πάντα ένα εξαιρετικό μέσο για την αύξηση της παραγωγικότητας σε όλους τους τομείς και αυτό προφανώς συμπεριλαμβάνει το συντονιστικό έργο της ΓΓΚ.

Η χρήση της πληροφορικής στις εργασίες της ΓΓΚ είναι η ακόλουθη

 1. Οι εφαρμογές γραφείου για την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με του φορείς για την ανταλλαγή εγγράφων και λογιστικών φύλλων.
 2. Η παρακολούθηση των κοινοτικών οδηγιών μέσω ανταλλαγής λογιστικών φύλλων με τα υπουργεία και τους φορείς που εμπλέκονται σε αυτή (ΥΠΕΞ, ΜΕΑ κλπ)
 3. Η κατάθεση των σχεδίων νόμου στην ΚΕΝΕ πριν την εισήγησή τους στις επιτροπές της Βουλής (μέσω μαγνητικής δισκέτας)
 4. Ο έλεγχος του νομοθετικού έργου πρίν από την έκδοση των ΦΕΚ σε επικοινωνία με το Εθνικό Τυπογραφείο όπου χρησιμοποιήται η εφαρμογή του Εθνικού Τυπογραφείου. Η επεξεργασία γίνεται με εφαρμογή που αφορά την στοιχειοθεσία του εγγράφου (Corel Draw) του ΦΕΚ και ενημερώνεται online.

Πέραν των παραπάνω υπάρχουν εφαρμογές οι οποίες δεν παρακολουθούνται με ηλεκτρονικό τρόπο με χαρακτηριστικό παράδειγμα την διαδικασία κωδικοποίησης της νομοθεσίας. Δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία του έργου της ΓΓΚ. Το πρώτο είναι η διακίνηση της πληροφορίας και η επαναχρησιμοποίηση της σε διαφορετικές φάσεις μίας διαδικασίας. Για παράδειγμα μια κοινοτική οδηγία ελέγχεται για την ενσωμάτωσή της η μή στην εθνική νομοθεσία, το σχετικό σχέδιο νόμου που αφορά την ενσωμάτωσή του κατατίθεται στην ΚΕΝΕ για έλεγχο, ο τελικός νόμος ελέγχεται ξανά ως ΦΕΚ πρίν την επίσημη έκδοσή του, ο ίδιος νόμος χρησιμοποιήται στην έλεγχο ενσωμάτωσης των κοινοτικών οδηγιών και τέλος πιθανά ο ίδιος νόμος να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί κατά την κωδικοποίηση κάποιας σχετικής θεματική ενότητας.

Γίνεται αντιληπτό ότι η ΓΓΚ συμμετέχει σε μια διαδικασία ελέγχου και συντονισμού ώς κεντρικός κόμβος σε αυτή. Το δεύτερο στοιχείο με βάση τα παραπάνω είναι η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ της ΓΓΚ και των εμπλεκόμενων φορέων.

Η ύπαρξη ενός πληροφοριακού συστήματος θα πρέπει να ενσωματώνει τα δύο αυτά χαρακτηριστικά και να λειτουργεί σαν εργαλείο για την αύξηση της παραγωγικότητας της Γραμματείας και της διευκόλυνσης του έργου της.

Για την διευκόλυνση του παραπάνω στόχου προτείνουμε την δημιουργία ενός διυπουργικού πληροφοριακού συστήματος υπό την εποπτεία της ΓΓΚ το οποίο θα ικανοποιεί τις παρακάτω λειτουργικές απαιτήσεις.

 1. Θα παρακολουθεί και θα συντονίζει την ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών
 2. Θα παρακολουθεί και θα συντονίζει το νομοθετικό έργο της Κυβέρνησης
 3. Θα καταγράφει τις διαδικασίες των Υπουργείων και των φορέων της Κυβέρνησης
 4. Θα συγκεντρώνει τις νομοθετικές διατάξεις με βάση τις παραπάνω διαδικασίες και θα διευκολύνει την κωδικοποίηση τους

Μεθοδολογία
 1. Καταγραφή και μοντελοποίηση των διαδικασιών οι οποίες εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της ΓΓΚ
 2. Καταγραφή και μοντελοποίηση των διαδικασιών των Υπουργείων και των φορέων της Κυβέρνησης
 3. Καταγραφή και μοντελοποίηση δεδομένων στις οποίες εμπλέκεται η ΓΓΚ.
 4. Απόκτηση περαιτέρω τεχνογνωσία μέσω της υλοποίησης πιλοτικών εφαρμογών.
 5. Ανάπτυξη ειδικευμένου Πληροφοριακού συστήματος.

Το έργο μπορεί να χωριστεί στις αντίστοιχες φάσεις και παραδοτέα.

Α Φάση

Πιλοτικές Εφαρμογές

Παραδοτέο 1

Πιλοτική εφαρμογή παρακολούθηση κοινοτικών οδηγιών. Η εφαρμογή θα ενσωματώνει τις παρακάτω λειτουργίες
 • Διαχείριση χρηστών ανά υπουργείο
 • Εισαγωγή νέων οδηγιών προς παρακολούθηση
 • Δυνατότητα σήμανση κατάστασης κοινοτικής οδηγίας
 • Δυνατότητα εισαγωγής σχολίων για την κατάσταση της κοινοτικής οδηγίας
 • Στατιστικά στοιχεία ανά υπουργείο, ανά κατάσταση οδηγίας ή όποιου άλλου πεδίου
 • Δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων ενημέρωσης κατάστασης μέσω διαδικτυακής φόρμας
 • Διαδικτυακή λειτουργία
 • Ελεγχόμενη πρόσβαση με ρόλους

Παραδοτέο 2

Πιλοτική εφαρμογή κατάθεσης σχεδίων νόμου στην ΚΕΝΕ. Η εφαρμογή θα έχει την ακόλουθη λειτουργικότητα
 • Δυνατότητα κατάθεσης νομοθεσίας μέσω προτύπων οδηγών μέσω διαδικτυακής φόρμας σαν δομημένη πληροφορία
 • Δυνατότητα κατάθεσης αιτιολογικών εκθέσεων είτε συνολικά είτε ανά άρθρο
 • Δυνατότητα κατάθεσης στοιχείων για την μέτρηση διοικητικών βαρών
 • Δυνατότητα αντιστοίχησης σε θεματικές κατηγορίες είτε συνολικά είτε ανά άρθρο
 • Διαδικτυακή λειτουργία
 • Ελεγχόμενη πρόσβαση με ρόλους

Παραδοτέο 3

Πιλοτική εφαρμογή καταγραφής και διαχείρισης διαδικασιών και αρμοδιοτήτων υπουργείων. Η εφαρμογή θα πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές
 • Εισαγωγή νέων διαδικασιών
 • Καταγραφή αρμοδιοτήτων
 • Κωδικοποίηση νομοθετικών διατάξεων που ορίζουν τις αρμοδιότητες
 • Μοντελοποίηση και διαχείριση οργανισμού Υπουργείων
 • Αντιστοίχηση αρμοδιοτήτων στις αντίστοιχες θέσεις οργανισμού Υπουργείων
 • Διαδικτυακή λειτουργία
 • Ελεγχόμενη πρόσβαση με ρόλους

Παραδοτέο 4

Πιλοτική εφαρμογή διαχείρισης πολιτικού προσώπων Υπουργείων. Η εφαρμογή θα έχει επεκτείνει το παραδοτέο 3, θα ενσωματώνει την εμπειρία του opengov και θα έχει τις παραπάνω λειτουργίες.
 • Αντιστοίχηση πολιτικών προσώπων που υπηρετούν στις αντίστοιχες θέσεις οργανισμών Υπουργείων
 • Δυνατότητα προκήρυξης προσκλήσεων πλήρωσης θέσεων
 • Δυνατότητα αποτύπωσης προσόντων πολιτικών θέσεων
 • Δυνατότητα αξιολόγησης προσκλήσεων θέσεων πολιτικού προσωπικού
 • Διαδικτυακή λειτουργία
 • Ελεγχόμενη πρόσβαση με ρόλους

Παραδοτέο 5

Πιλοτική εφαρμογή διαβούλευσης της νομοθεσίας. Η εφαρμογή θα έχει επεκτείνει το παραδοτέο 2, θα ενσωματώνει την εμπειρία του opengov και θα έχει τις παραπάνω λειτουργίες.
 • Δυνατότητα διαβούλευσης των σχεδίων νόμου ανά άρθρο ή συνολικά από τους κοινωνικούς εταίρους
 • Δυνατότητα διαβούλευσης των σχεδίων νόμου ανά άρθρο ή συνολικά από τους πολίτες
 • Δυνατότητα διαβούλευσης των σχεδίων νόμου ανά άρθρο ή συνολικά από τους συμμετέχοντες στις επιτροπές της Βουλής
 • Καταγραφής των σχολίων του νόμου ανά άρθρο ή συνολικά κατά την διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια
 • Καταγραφής των αλλαγών και των τροπολογιών στο βασικό σχέδιο νόμου
 • Διαδικτυακή λειτουργία
 • Ελεγχόμενη πρόσβαση με ρόλους

Παραδοτέο 7

Πιλοτική εφαρμογή παρακολούθησης και αξιολόγησης κυβερνητικού έργου. Η εφαρμογή θα επεκτείνει το παραδοτέο 3 και 5 και θα έχει τις επιπλέον λειτουργίες.
 • Μέτρηση παραγωγής νομοθετικού έργου Υπουργείου
 • Μέτρηση κόστους από παραβιάσεις ή μη ενσωματώσεις κοινοτικών οδηγιών
 • Μέτρηση κόστους διοικητικών βαρών
 • Μέτρηση αποδοτικότητας διαχείρισης προϋπολογισμού

Παραδοτέο 8

Πιλοτική εφαρμογή κωδικοποίησης της νομοθεσίας. Η εφαρμογή αυτή θα επεκτείνει το παραδοτέο 2 και θα έχει τις ακόλουθες λειτουργίες
 • Εισαγωγή νόμων προς κωδικοποίηση με δομημένο τρόπο
 • Μοντελοποίηση κωδίκων
 • Δυνατότητα αντιστοίχησης νόμων και διατάξεων με άλλους νόμους
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικές πηγές ταξινόμησης νομοθεσίας νόμων ή άρθρων νόμων
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με Εθνικό Τυπογραφείο
 • Διαχείριση θεματικού καταλόγου κωδίκων
 • Δυνατότητα αναθεώρησης κωδίκων
 • Δυνατότητα παροχής αναθεωρημένου κειμένου νόμων που έχουν επηρεαστεί από κωδικοποίηση


Β Φάση

Εκπόνηση Μελετών

Στην φάση αυτή προτείνεται να προκύψουν 7 αντίστοιχα παραδοτέα στα οποία θα γίνεται ανάλυση της εμπειρίας από τα πιλοτικά έργα, καταγραφή της διεθνούς και κυρίως της ευρωπαϊκής εμπειρίας για το κάθε ένα από τα παραδοτέα και θα καθοριστούν οι οριστικές απαιτήσεις και λειτουργικότητες που πρέπει ικανοποιούνται. Επίσης θα πρέπει να καθορίζεται ο τρόπος διαχείρισης με συνολικό τρόπο των παραπάνω λειτουργιών. Πιο συγκεκριμένα.

7 Παροτέα που θα περιλαμβάνουν
 • Αποτύπωση εμπειρίας από πιλοτικό έργο
 • Αποτύπωση Διεθνούς εμπειρίας
Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται δύο ακόμα παραδοτέα
Παραδοτέο Β9

Μελέτη διαδικασιών και λειτουργιών ΓΓΚ. Το έργο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες
 • Αποτύπωση διαδικασιών και αρμοδιοτήτων ΓΓΚ
 • Αντιστοίχηση αρμοδιοτήτων ανά παραδοτέο

Παραδοτέο Β10

Μελέτη συνολικού πληροφοριακού συστήματος ΓΓΚ. Το έργο αυτό θα συγκεντρώνει τα αποτελέσματα από τα έργα Β1 εώς και Β9 και θα επιλύει τις λεπτομέρειες για την σύνταξη των προδιαγραφών του συνολικού πληροφοριακού συστήματος της ΓΓΚ και του επιχειρησιακού σχεδίου με βάση το οποίο θα λειτουργεί.

Φάση Γ

Δημιουργία ενιαίου πληροφοριακού συστήματος

Παραδοτέο Γ1

Δημιουργία ενιαίου πληροφοριακού συστήματος. Το έργο αυτό θα αποτελεί και το κεντρικό έργο της δράσης. Θα στηρίζεται στην μελέτη του παραδοτέου Β10 και θα ενσωματώνει την εμπειρία από τα πιλοτικά έργα των οποίων την λειτουργικότητα θα επεκτείνει, Η επέκταση αυτή θα έχει στόχο την ενοποιημένη λειτουργία με βάση το τρόπο λειτουργία της ΓΓΚ. Οι προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος θα αποτελέσουν αντικείμενο του παραδοτέου Β10.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου