Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Ηλεκτρονικό Μητρώο: 1η Παρουσίαση στη ΓΓΕ.

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη παρουσίαση του Αγορά στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Παρουσιάστηκε η κεντρική ιδέα, οι τύποι των αντικειμένων που υποστηρίζονται καθώς και οι επιτρεπτές πράξεις.

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Προσθήκη δυνατότητας εξαγωγής σχολίων των διαβουλεύσεων

Mε χρήση της βιβλιοθήκης PHPExcel παρέχονται πλέον τα σχόλια των διαβουλεύσεων σε μορφή Excel ακριβώς όπως αυτη που αποστέλλεται στα Υπουργεία μετα το περας των διαβουλεύσεων.

Μετά το πέρας του χρόνου υποβολής σχολίων σε καθε διαβούλευση εμφανίζεται ο σύνδεσμος Εξαγωγή Σχολίων σε Excel στον πλαϊνό χώρο της ιστοσελίδας.

Προτάσεις για επόμενα export format:
- Doc (ή .odt)
- XML (ή JSON)
- CSV (αλλα λόγω του είδους των σχολίων (freetext) δε θα είναι χρηστικό).

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης και Έκδοσης ΚΥΑΗλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης και Έκδοσης Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων


Β Φάση - Business Analysis - Τ νx3

A. Εισαγωγή

Η παρούσα πρόταση προδιαγράφει την επιχειρησιακή λειτουργία (business analysis) του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης και έκδοσης Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ), όπως διαμορφώνεται στην Φάση Β΄ της εφαρμογής του. Η Φάση Β’  επεκτείνει την λύση που προτάθηκε για την Φάση Α’ του συστήματος. Η υφιστάμενη κατάσταση έκδοσης και υπογραφής των ΚΥΑ καταγράφεται στην πρόταση της Φάσης Α’ οπότε και δεν επαναλαμβάνεται εδώ.


Β. Διαχείριση και έκδοση ΚΥΑ μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος

Στη Φάση Α’ του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης και έκδοσης ΚΥΑ προβλέπεται η τροποποίηση της διαδικασίας σε επίπεδο Υπουργών και η διακίνηση του σχεδίου γίνεται πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η ψηφιακή υπογραφή των Υπουργών στο τελικό Σχέδιο ΚΥΑ. Η υφιστάμενη διαδικασία σχολιασμού του σχεδίου ΚΥΑ εντός των Υπουργείων (κατακόρυφη διαδρομή) από τα στελέχη των υπηρεσιών μέχρι το γραφείο του Υπουργού, παραμένει ως έχει.

Συνοπτικά, η Φάση Α΄ προβλέπει:

 1. Η κατακόρυφη διαδικασία εντός του Υπουργείου γίνεται με έντυπα (έγγραφα) μέχρι το επίπεδο του Υπουργού.
 2. Το Γραφείο του Υπουργού μετατρέπει το έγγραφο σχέδιο ΚΥΑ σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω σάρωσης.
 3. Το σχέδιο προωθείται ηλεκτρονικά στα συνυπογράφοντα Υπουργεία και τυπώνεται για να ακολουθήσει την κατακόρυφη έντυπη διαδικασία.
 4. Όταν το σχέδιο οριστικοποιηθεί, υπογράφεται ψηφιακά από τους Υπουργούς και προωθείται για δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Η επικοινωνία σε επίπεδο Υπουργών γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

Στη Φάση Β΄ η επεξεργασία του σχεδίου της ΚΥΑ από τα στελέχη του κάθε εμπλεκόμενου Υπουργείου και η επικοινωνία του μεταξύ των υπουργείων γίνεται εξ΄ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ψηφιακής συνεργατικής πλατφόρμας. Εισάγουμε τη διαδικασία Τ νx3, όπου Τ υποδηλώνει οριζόντια και κατακόρυφη ψηφιοποιημένη διαδικασία, ν τον αριθμό των Υπουργείων που συμμετέχουν στην έκδοση της ΚΥΑ και το 3 τα τρία επίπεδα εντός κάθε Υπουργείου ως εξής:

 1. Επίπεδο εισηγητών  και επίπεδο Υπηρεσιακών θέσεων ευθύνης (Τμηματάρχης, Δ/ντης, Γενικός Δ/ντης), υπηρεσιακό επίπεδο
 2. Επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 3. Επίπεδο Γραφείου Υπουργού.


Β1. Περιγραφή της διαδικασίας

Στο σύστημα αποκτούν πρόσβαση οι εισηγητές σχεδίου ΚΥΑ των Υπουργείων, που ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα ή το Γραφείο του Υπουργού και οι οποίοι συνθέτουν ένα αρχικό έγγραφο με το σχέδιο ΚΥΑ. Ορίζουμε το σχέδιο αυτό ως Σχέδιο ΚΥΑ 1. Το Σχέδιο ΚΥΑ 1 δημιουργείται στο ηλεκτρονικό συνεργατικό σύστημα διαχείρισης και έκδοσης ΚΥΑ, στο οποίο η πρόσβαση είναι εφικτή με τα απαραίτητα πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης σε επίπεδο φυσικών προσώπων.

Παράλληλα, στο Σχέδιο ΚΥΑ 1 έχουν πρόσβαση οι υπηρεσιακοί με θέσεις ευθύνης των Υπουργείων στα οποία ανήκουν οι εισηγητές. Το σύνολο των υπηρεσιακών στελεχών έχει τη δυνατότητα να κάνει παρατηρήσεις και σχόλια πάνω στο Σχέδιο ΚΥΑ ταυτόχρονα, όπως επίσης και να επεξεργαστεί το περιεχόμενό του. Όταν γίνεται κάποια αλλαγή στο κείμενο, αποστέλλεται με email σχετική ειδοποίηση σε όλα τα στελέχη που έχουν πρόσβαση. Για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας μεταξύ των υπηρεσιακών στελεχών των υπουργείων απαιτείται όλα τα στελέχη να αποδεχτούν το περιεχόμενο του σχεδίου. H αποδοχή γίνεται με σχετική σήμανση (flag) που μπορεί το κάθε στέλεχος να τοποθετήσει επί του σχεδίου. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις του κάθε στελέχους αποτυπώνονται στο σχέδιο με το ονοματεπώνυμό του, καθώς το κάθε στέλεχος έχει πρόσβαση με πιστοποίηση. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος t1 (ενδεικτικά 15 ημέρες).

Μόλις γίνει η αποδοχή του σχεδίου από τα υπηρεσιακά στελέχη, οι αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείς λαμβάνουν ειδοποίηση σχετικά με την εισήγηση που βρίσκεται στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και έκδοσης ΚΥΑ. Μπορούν στη συνέχεια να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική διαβούλευση με όμοιο τρόπο και στη συνέχεια σε αποδοχή και υπογραφή του Σχεδίου ΚΥΑ. Στη διαδικασία διαβούλευσης των Γενικών Γραμματέων επιλύονται τυχόν διαφωνίες που έχουν προκύψει κατά την διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των υπηρεσιακών στελεχών. Στο στάδιο αυτό τα υπηρεσιακά στελέχη δεν μπορούν να προβούν σε περαιτέρω αλλαγές. Σημειώνεται ότι στο επίπεδο των Γενικών Γραμματέων παρέχεται χρόνος t2 (ενδεικτικά 10 ημέρες) ώστε να υπογραφεί ψηφιακά το Σχέδιο ΚΥΑ.

Όταν οι Γενικοί Γραμματείς συμφωνήσουν στο περιεχόμενο του Σχεδίου ΚΥΑ, προχωρούν στην αποδοχή με ψηφιακή υπογραφή και το Σχέδιο ΚΥΑ προωθείται στο επίπεδο των Υπουργών. Οι Υπουργοί λαμβάνουν ειδοποίηση σχετικά με το Σχέδιο ΚΥΑ που βρίσκεται στο σύστημα και απαιτεί την υπογραφή τους. Οι Υπουργοί μπορούν να κάνουν αλλαγές στο περιεχόμενο του σχεδίου της ΚΥΑ πριν το υπογράψουν, κατά τη φάση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται αφού το Σχέδιο ΚΥΑ γίνει αποδεκτό από όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς και έτσι παράγεται από το σύστημα το Τελικό Σχέδιο ΚΥΑ. Το Τελικό Σχέδιο ΚΥΑ υπογράφεται ψηφιακά από τους Υπουργούς και οδηγείται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Η διαδικασία παρουσιάζεται σχηματικά με το παρακάτω διάγραμμα.


Στο σχεδιάγραμμα με μπλε απόχρωση παρουσιάζεται η διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των υπηρεσιακών στελεχών των υπουργείων που συμμετέχουν στην διαδικασία έκδοσης της ΚΥΑ. Η διαδικασία αυτή διαρκεί χρόνο t1. Με το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος ή με την αποδοχή του σχεδίου από όλα τα στελέχη (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο), το Σχέδιο ΚΥΑ μεταβαίνει στη διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων, η οποία  παρουσιάζεται με πράσινο χρώμα. Η διαδικασία αυτή διαρκεί χρόνο t2. Με το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος ή με την αποδοχή του σχεδίου από όλους τους Γενικούς Γραμματείς (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο), το έγγραφο προωθείται στους Υπουργούς για διαβούλευση και υπογραφή. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή της εισήγησης από τους Υπουργούς και την παραγωγή του αντίστοιχου εγγράφου, εντός χρόνου t3. Σε επίπεδο Υπουργών, η εκπνοή του χρόνου t3 δεν μπορεί να σημαίνει και την υπογραφή της ΚΥΑ, αλλά θα παράγει ειδοποίηση, η οποία θα ενημερώνει τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς (Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης κοκ).

Η καινοτομία στη διαδικασία είναι το σχήμα παράλληλης επεξεργασίας στο επίπεδο των υπηρεσιακών Τ νx3, η οποία δύναται να πραγματοποιείται συνδυάζοντας τεχνολογικά συνεργατικό σύστημα διαμόρφωσης του Σχεδίου ΚΥΑ και σύστημα αυθεντικοποίησης.

Β2. Συνολική παρακολούθηση ΚΥΑ και στατιστικά

Το σύστημα διαχείρισης και έκδοσης ΚΥΑ θα διαθέτει τη δυνατότητα παραγωγής στατιστικών δεδομένων για την αποτελεσματικότητα της εκτέλεσης των διαδικασιών. Κάθε Υπουργός θα μπορεί μέσα από ειδικό περιβάλλον (dashboard) να βλέπει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ΚΥΑ στις οποίες συμμετέχει. Επίσης, θα μπορεί να βλέπει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την απόδοση των διαδικασιών έκδοσης των ΚΥΑ στις οποίες έχει συμμετάσχει στο παρελθόν.

Επιπλέον, θα δίνεται η δυνατότητα σε χρήστες με εκτεταμένα δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα (π.χ. Γραφείο Πρωθυπουργού) να παρακολουθεί την απόδοση των διαδικασιών διαχείρισης και έκδοσης ΚΥΑ και να αναγνωρίζονται τα αδύναμα σημεία τους με σκοπό την επίλυση πιθανών εμποδίων και την βελτιστοποίηση των διαδικασιών.  


Β3. Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή

Τεχνικά, η λύση θα αποτελεί μια πλήρως διαδικτυακή εφαρμογή η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα:

α. Το υποσύστημα συγγραφής της ΚΥΑ (οδηγό τύπου wizard)
β. Το υποσύστημα διαβούλευσης
γ. Το υποσύστημα παρακολούθησης και στατιστικών
δ. Το υποσύστημα αυθεντικοποίησης
ε. Το υποσύστημα ανάρτησης και διακίνησης των υπογεγραμμένων εγγράφων (το οποίο θα μεταφερθεί από την Φάση Α)

Η υλοποίηση μπορεί να προσεγγιστεί  με ένα επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ή εγγράφων το οποίο θα παραμετροποιηθεί για τις ανάγκες του συγκεκριμένου σκοπού.

--

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (σύνδεσμος)

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι να μελετά, επεξεργάζεται και εισηγείται σχετικά με:

1. Το σχέδιο υλοποίησης του κανονιστικού πλαισίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
(οργανωτικά, επιχειρησιακά, διοικητικά).
2. Την προετοιμασία και σύνταξη των κανονιστικών πράξεων, που απαιτούνται για τηνυλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
3. Τα υπάρχοντα πληροφοριακά/επικοινωνιακά συστήματα, υλικό, λογισμικό, δίκτυα καιεν γένει υποδομές και τις δυνατότητες καθώς και το πλαίσιο βέλτιστης αξιοποίησής τους, για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου και εν γένει της πολιτικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Υπουργείου ΕΣ.Α.Η.Δ.
4. Τη διαλειτουργικότητα μεταξύ υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων, καθώς καιτων υπαρχόντων και των υπό ανάπτυξη συστημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη/επιχειρήσεων και την απλούστευση διαδικασιών.
5. Την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
6. Την αυθεντικοποίηση/πιστοποίηση των χρηστών στις εφαρμογές ηλεκτρονικήςδιακυβέρνησης.
7. Τις προτάσεις που υποβάλλονται από φορείς, καθώς και στο πλαίσιο των
διαβουλεύσεων του opengov, για ζητήματα που άπτονται της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.


Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • Επιχειρησιακή Προσέγγιση
Με δεδομένο ότι το Δημόσιο προσφέρει υπηρεσίες, η συγκρότηση των Μονάδων Πληροφορικής πρέπει να αρχίσει να ξεφεύγει από τα μοντέλα οργάνωσης που είχαν προσανατολισμό τη «διαχείριση των πληροφοριακών μέσων». Η σταδιακή υιοθέτηση αρχών της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ITSMInformation Technology Service Management) είναι απαραίτητη. Στόχος πρέπει να είναι να ενθαρρυνθεί η «επιχειρησιακή» προσέγγιση των συστημάτων πληροφορικής, δηλαδή η αντιμετώπισή τους ως μέσων που αποσκοπούν στην παροχή συγκεκριμένων επιχειρησιακών υπηρεσιών (εξυπηρέτηση επιχειρησιακών λειτουργιών) στους τελικούς χρήστες, και όχι η «τεχνολογική», περιοριστική οπτική που συνήθως αγνοεί τον τελικό σκοπό της επένδυσης σε συτήματα πληροφορικής.  

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αρχίσει, ακόμη και σε επίπεδο χρησιμοποιούμενης ορολογίας, να υιοθετούνται έννοιες της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Service) και ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ (Process).
 • Ορισμός «Υπηρεσίας Πληροφορικής»
«Υπηρεσία Πληροφορικής» (Business Service) είναι η υπηρεσία που προσφέρεται στις μονάδες εξυπηρέτησης των πολιτών προκειμένου να εξυπηρετείται μια «Επιχειρησιακή Λειτουργία» (π.χ. Έκδοση Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου, Έκδοση Διαβατηρίου, Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος). Η υπηρεσία Πληροφορικής και η οποία απαρτίζεται από
  • Εξυπηρετούμενες επιμέρους επιχειρησιακές δυνατότητες
  • Λογισμικό Εφαρμογών
  • Τεχνολογική Υποδομή (Η/Υ, Λογισμικό Συστημάτων, Δίκτυα)
  • Προσωπικό και
  • Τεκμηρίωση (επιχειρησιακές και τεχνικές προδιαγραφές, λειτουργικές απαιτήσεις, συμφωνημένα επίπεδα διαθεσιμότητας και ασφάλειας κ.ο.κ)
Έτσι η αρχική φάση ενός έργου πληροφορικής συνίσταται στο σχεδιασμό της επιχειρησιακής υπηρεσίας και στην αναγνώριση των απαραίτητων συστατικών στοιχείων, ώστε, πριν μπει σε εφαρμογή, να έχουν εξασφαλιστεί όλα τα απαραίτητα αυτά συστατικά μέρη (H/W, λογισμικό εφαρμογών,
 • Ορισμός Διεργασίας (Process)
Διεργασία είναι μια ακολουθία συνδεδεμένων, δομημένων δραστηριοτήτων ή ενεργειών, οι οποίες δέχονται συγκεκριμένα στοιχεία εισόδου (input) και παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα (output), προκειμένου να εξυπηρετηθεί ένας ειδικός σκοπός. Οι δραστηριότητες και οι ενέργειες εκτελούνται από αντίστοιχους ρόλους / υπευθυνότητες. Π.χ. η προδιαγραφή της λύσης για αυτόματη έκδοση
Για κάθε διεργασία υπάρχει ο «κύριος υπεύθυνος» (owner) και εμπλεκόμενοι συναρμόδιοι συντελεστές (actors).
 • Πως πάμε προς τα εκεί
Η μετάβαση σε μοντέλο προσανατολισμένο σε Υπηρεσίες δεν είναι απλή υπόθεση και θα απαιτήσει αρκετή προσπάθεια και αλλαγή κουλτούρας. Η μεθοδολογία ITIL που ακολουθούν οι περισσότεροι οργανισμοί είναι αρκετά σύνθετη για να επιχειρήσει κανείς την εφαρμογή της στις σημερινές συνθήκες. Ένα πρώτο βήμα, όμως, μπορεί να γίνει αν το οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας των Μονάδων Πληροφορικής αποκτήσει κάποια χαρακτηριστικά που θα διευκολύνουν μελλοντικά τη μετάβαση σε καθαρά service και process-oriented λειτουργία.
Για το λόγο αυτό επιχείρησα να καταγράψω τις βασικές διεργασίες / ρόλους (υπευθυνότητες) που απαιτούνται γενικά σε ένα οργανωμένο Κέντρο Πληροφορικής (βλ. συνημμένο πίνακα). Η ομαδοποίηση των ρόλων (4 βασικές Ομάδες) είναι αρκετά συμβατή με τα ITSM μοντέλα. Οι ομάδες αυτές ρόλων μπορούν να ενταχθούν σε μια οργανωτική μονάδα ( Διευθύνσεις - Τμήματα). Ο αριθμός των μονάδων φυσικά θα ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού, την ένταση χρήσης και υποστήριξης συστημάτων, την πολυπλοκότητα των εφαρμογών, καθώς και τους ειδικούς λόγους που μπορεί να επιβάλλουν «αυτάρκεια» του οργανισμού σε ορισμένες λειτουργίες της πληροφορικής.
Η κατάτμηση των 4 ομάδων ρόλων σε επιμέρους οργανωτικές μονάδες εξαρτάται από τον όγκο του προς εκτέλεση έργου και την αποστολή του. Τα κριτήρια κατάτμησης μπορεί να είναι
 • Με βάση το «επιχειρησιακό αντικείμενο»  π.χ. κατάτμηση της μονάδας εφαρμογών με βάση το επιχειρησιακό αντικείμενο (επιχειρησιακή εξειδίκευση)
 • Με βάση μικρότερες ομάδες ρόλων που έχουν συναφές αντικείμενο
 • Με γεωγραφικά κριτήρια, αν αυτό επιβάλλεται από τη λειτουργία του οργανισμού  τοπική υποστήριξη χρηστών από διάφορες περιφερειακές μονάδες
 • Με βάση Τεχνολογίες (υποδομές ή λογισμικό) 
Σε κάθε περίπτωση ο κατάλογος των διεργασιών / ρόλων (με όποια βελτίωση μπορεί να υποστεί) διευκολύνει στο να ορίζονται οι υπεύθυνοι για τους συγκεκριμένους ρόλους, ανεξάρτητα από την ισχύουσα ή αποφασιζόμενη οργανωτική διάταξη.
 • Ορισμένοι κανόνες
Είναι φανερό ότι η ομαδοποίηση δε μπορεί να γίνεται με αυθαίρετο τρόπο, ούτε με βάση το «προφίλ» προσώπων. Θα πρέπει να οριστούν κανόνες που δεν θα «νοθεύουν», ουσιαστικά τουλάχιστον, την ομαδοποίηση των ρόλων. Αναφέρω ενδεικτικά ορισμένους κανόνες:
 • Υπάρχει πάντοτε σε κάθε οργανισμό μονάδα που διαχειρίζεται τη στρατηγική και τη ζήτηση του οργανισμού σε υπηρεσίες Πληροφορικής και παρακολουθεί την ποιότητα των υπηρεσιών που απολαμβάνει ο οργανισμός, ακόμη και αν όλα τα συστήματά της αναπτύσσονται και λειτουργούν εκτός του Οργανισμού.
 • Οι βασικές εκτελεστικές μονάδες σε ένα «πλήρες» Κέντρο Πληροφορικής είναι οι:
  • Ανάπτυξη και Διαχείριση Εφαρμογών και
  • Διαχείριση Υποδομών και Λειτουργία Υπηρεσιών Πληροφορικής.
Όλες οι άλλοι ρόλοι έχουν διαχειριστικό χαρακτήρα και μπορούν να συνυπάρχουν στην ίδια οργανωτική μονάδα.
 • Οι ρόλοι που αναφέρονται ως «Υποστήριξη Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων» (όλοι ή μέρος αυτών) σε αρκετές περιπτώσεις υποστηρίζονται από μονάδες εκτός του Κέντρου Πληροφορικής (π.χ. Δ/νση προμηθειών, Οικονομικές Υπηρεσίες, Προσωπικό), φυσικά σε συνεργασία με αυτό. Αν υπάρχουν μέσα στο Κέντρο, μπορούν να ενταχθούν στη «Στρατηγική και Διακυβέρνηση Πληροφορικής» ή να παραμείνουν ως ανεξάρτητη μονάδα, επιφορτιζόμενη και με τον Προϋπολογισμό / Κόστος και την ανάπτυξη Δυναμικού Πληροφορικής.
Το βασικό θέμα είναι να καθορίζονται «οι κύριοι υπεύθυνοι» για κάθε ρόλο. Επίσης οι ονομασίες των οργανωτικών μονάδων έχουν τη σημασία τους, για λόγους ομοιογένειας στην κατανόηση του αντικειμένου των μονάδων.
 • Συμμετοχική Διαχείριση – Επιτροπή Υποστήριξης
Είναι απαραίτητη η λειτουργία σε κάθε οργανισμό Επιτροπής Υποστήριξης Πληροφορικής (IT Steering Committee), με μικτή σύνθεση, που θα περιλαμβάνει τους επικεφαλής των μονάδων της Πληροφορικής και βασικά επιχειρησιακά στελέχη του Οργανισμού. Η Επιτροπή αυτή μπορεί να επικυρώνει σημαντικές εισηγήσεις της μονάδας Πληροφορικής προς τη Διοίκηση (στρατηγική, ετήσιος προγραμματισμός, προτάσεις για σημαντικά έργα), να προτεραιοποιεί τα έργα και να αποτιμά την ποιότητα των υπηρεσιών που απολαμβάνει ο Οργανισμός. Η λειτουργία της είναι πολύ ευεργετική για τη δέσμευση των επιχειρησιακών μονάδων στα έργα πληροφορικής και στην αξιοποίηση των συστημάτων που λειτουργούν. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΡΟΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(IT PROCESSES / ROLES)

 1. Στρατηγική & Διακυβέρνηση Πληροφορικής ΙΤ Strategy & Governance
Στρατηγική
1.1 Στρατηγική Υπηρεσιών Πληροφορικής IT Service Strategy
1.2 Συντονισμός Υπηρεσιών Πληροφορικής IT Service Coordination
1.2.1 Κατάλογος Υπηρεσιών Πληροφορικής IT Service Catalogue
(Κατάλογος Υπηρεσιών: Συστατικά Μέρη Λύσης, Επιθυμητά Επίπεδα Χρήσης) (Service Catalogue: Identify service components, agree SLAs)
1.2.2 Διαχείριση Αιτημάτων Νέων Υπηρεσιών Πληροφορικής IT Demand Management
1.3 Στρατηγική εξασφάλισης πόρων Sourcing (insourcing, outsourcing)
1.4 Ετήσιος Προγραμματισμός Annual Plan
1.5 Προϋπολογισμός / Κόστος Budget / Cost

Διακυβέρνηση Υπηρεσιών Πληροφορικής IT Governance
  1. Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική Συστημάτων Πληροφορικής Enterprise Architecture
   1. Δομή Αρχιτεκτονικής Συστημάτων και Υπηρεσιών Systems Architecture
   2. Μέθοδοι-ΠρότυπαΔιαδικασίες Methods-Standards-Procedures
1.7 Προτεραιοποίηση έργων Priority Management
1.8 Διαχείριση Σχέσεων με Χρήστες (επικοινωνία, ενημέρωση) UsersRelationship Management
1.9 Παρακολούθηση έργου Πληροφορικής - Αναφορές Project Management Office - Reporting
1.10 Δυναμικό Πληροφορικής IT Skills & Capacity
[ΕκπαίδευσηΑνάπτυξη δεξιοτήτων] [Training – Skills Development]

 1. Ανάπτυξη και Διαχείριση Εφαρμογών Πληροφορικής Applications Management & Delivery
  1. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Εφαρμογών Applications Portfolio Management
  2. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Programs & Project Management
   1. Προγραμματισμός Έργων Projects Planning
2.2.2 Διαχείριση Έργων Project Management
  1. Σχεδιασμός Λύσεων Solution Design
  2. ΑνάλυσηΠροδιαγραφή εφαρμογών Applications Requirements Analysis
  3. Υλοποίηση Εφαρμογών Applications Development & Delivery
   1. Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Applications SW Development
   2. Παρακολούθηση Έργου Εξωτερικών Συνεργατών Applications Outsourcing
  4. ΈλεγχοςΕνσωμάτωση Εφαρμογών Applications Testing – Integration
  5. Δοκιμές Λειτουργίας Συστημάτων User Acceptance Tests
  6. Προετοιμασία παραγωγικής χρήσης Service Transition
   1. Έλεγχος και διασφάλιση προαπαιτούμενων Service Introduction
   2. Προώθηση σε παραγωγική χρήση Software Promotion
   3. Επαλήθευση -Δοκιμαστική χρήση συστημάτων Service Validation - Pre-production or Pilot use
 1. Διαχείριση Υποδομών και Λειτουργία Υπηρεσιών Πληροφορικής IT Infrastructure & Operations
3.1 Σχεδιασμός και Διαχείριση Υποδομών & Λειτουργιών
3.1.1 Σχεδιασμός και ΔιαχείρισηΤεχνολογικών Υποδομών ΙΤ Infrastructure Design & Management
3.1.2 Διαδικασίες Λειτουργίας Operations Procedures (Manual)
3.2 Λειτουργία Υπηρεσιών Πληροφορικής IT Services Operations
3.2.1 Παραγωγική Λειτουργία Συστημάτων Systems Operations
3.2.2 Υποστήριξη Συστημάτων Systems Support
3.2.3 Εξυπηρέτηση αιτημάτων Requests Management
3.2.4 Διαχείριση Προσβάσεων Access Rights Management
3.2.5 Υποστήριξη Χρηστών UsersSupport
3.2.6 Διαχείριση προβλημάτων και συμβάντων Problems & Incidents Management
3.3 Διαχείριση Βάσεων Πληροφοριών – Αποθήκευση Δεδομένων DB AdministrationData Storage Management
3.4 Σχεδιασμός & Λειτουργία Δικτύων Επικοινωνίας Networks
3.5 Διαχείριση Ποιότητας και Επιδόσεων Υπηρεσιών IT Quality & Performance Management
3.5.1 Σχεδιασμός και Διαχείριση Ασφάλειας Συστημάτων IT Security
3.5.2 Καταγραφή Διαθεσιμότητας Συστημάτων Systems Availability
3.5.3 Διαχείριση Συνέχειας Λειτουργίας Business Continuity & Disaster site
3.5.4 Διαχείριση Δυναμικότητας Συστημάτων Capacity Planning
3.5.5 Διαχείριση συμφωνιών επιπέδου υπηρεσιών SLAs Management

4. Υποστήριξη Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Management Support
4.1 Χρηματοδότηση - Οικονομική Διαχείριση Π.Σ. IT Finance
4.2 Σχέσεις με προμηθευτές – Διαχείριση συμβολαίων Vendor Management - Contracts
4.3 Ασφάλιση συστημάτων IT Assets Insurance
4.4 Συμμόρφωση Compliance
4.5 Θέματα προσωπικού Πληροφορικής IT Human Resources issues


 • [Διευκρίνιση: Με τον όρο Υπηρεσία Πληροφορικής δεν εννοείται υπηρεσιακή μονάδα αλλά παρεχόμενη υπηρεσία]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Παράδειγμα videoσκόπησης μαθήματος στο ΕΜΠ

Στο ΕΜΠ το μάθημα της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών του καθ.Α.Κοζύρη, φοιτητές έχουν video-σκοπήσει όλες τις διαλέξεις, δείτε τα σχόλια: http://shmmy.ntua.gr/forum/viewtopic.php?f=10&t=12171&start=80

Από την αρχή του topic: http://shmmy.ntua.gr/forum/viewtopic.php?f=10&t=12171

Οι διαλέξεις εδώ: http://shmmy.ntua.gr/forum/viewtopic.php?p=404901#p404901


Αυτό πρέπει να προτείνουμε σε καθηγητές στα γυμνάσια, κλπ...