ανάπτυξη

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

consulting-athens.gr : Μηχανισμοί Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

campaign-01

Για το consulting-athens.gr της Τζουλιάνα Κοντίνη, Επιστημονικού στελέχους ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕcontini@imegsevee.gr

Στο πλαίσιο μιας γενικής προσπάθειας υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο της Αθήνας το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ) έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό υποστήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων.

Ο μηχανισμός προσφέρει υποστήριξη μέσα από σειρά δράσεων, χωρίς κόστος για τις επιχειρήσεις, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους συμβουλευτικής, αξιοποιώντας εργαλεία καλών πρακτικών, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας της επιχείρησης και της υποστήριξης της για την ανάκαμψη από τις συνέπειες της κρίσης, ενώ αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ώστε να επιτύχει να αναπτύξει μια βιώσιμη και ανταγωνιστική εξωστρεφή επιχειρηματικότητα.

Οι κύριες δράσεις υποστήριξης προς τις αθηναϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εξατομικευμένες, επιδιώκουν να δώσουν ρεαλιστικές και εφαρμοσμένες λύσεις με βάση την πραγματικότητα της κάθε επιχείρησης και  αναλύονται ως εξής:

Δράση συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα επιχειρηματικότητας

 Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ζητήματα καθημερινής λειτουργίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ουσιαστικά μέσα από μια δίμηνη χωρίς κόστος υποστήριξη που πραγματοποιείται από έμπειρους συμβούλους στο χώρο της επιχείρησης δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να εντοπίσει τα αδύνατα σημεία της, να καταγράψει τις ανάγκες της και να αναγνωρίσει τις δυνατότητες και προοπτικές υγειούς ανάπτυξης της.

Οι κατηγορίες της υποστήριξης είναι οι ακόλουθες:

 •   Προώθηση πωλήσεων
 •   Οργάνωση & Βιωσιμότητα
 •   Ρευστότητα & Χρηματοδότηση
 •   Εξωστρέφεια & Εξαγωγές
 •   Άλλα εξειδικευμένα πεδία, όπως φορολογικά ζητήματα, ασφαλιστικά και φορολογικά ζητήματα, μεταβίβαση και διαδοχή επιχείρησης, θέματα ποιότητας και ασφάλειες τροφίμων κ.α.

Αίτηση για την υποστήριξη σε θέματα επιχειρηματικότητας μπορούν να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή παράρτημα στο Δήμο Αθηναίων, πατώντας στον παρακάτω ενεργό σύνδεσμο: αίτηση επιχειρηματικότητας

Δράση συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα καινοτομίας

Η υποστήριξη αυτή έχει στόχο να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη διερεύνηση των καινοτομικών δυνατοτήτων τους. Επιδιώκεται μέσα από καθοδήγηση έμπειρων συμβούλων καινοτομίας να υποστηριχθούν οι αθηναϊκές επιχειρήσεις ώστε να επιτύχουν την αποτελεσματική ανάπτυξη, εισαγωγή και αξιοποίηση κάποιας καινοτομίας. Η συμβουλευτική έχει διάρκεια τρεις μήνες και με την ολοκλήρωση της, η επιχείρηση λαμβάνει ένα αναλυτικό σχέδιο καινοτομίας που θα τη βοηθήσει να αναπτύξει τη στρατηγική της.

Ανάλογα με το στάδιο ωρίμανσης της καινοτομίας και την πραγματικότητα κάθε επιχείρησης, η υποστήριξη οδηγεί:

 •   Στην ανάπτυξη ενός αναλυτικού οδηγού καινοτομίας και καλών πρακτικών
 •   Στην αποτύπωση της δυναμικής της καινοτομίας της επιχείρησης
 •   Στην ανάδειξη των επικρατέστερων καινοτόμων ιδεών προς ανάπτυξη
 •   Στην αξιολόγηση των διαστάσεων που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εισαγωγή της συγκεκριμένης καινοτομίας
 •   Στη διερεύνηση και αποτύπωση των απαιτούμενων τρόπων και βημάτων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση της εξεταζόμενης   καινοτομίας
 •   Στην αποτύπωση των πιθανών πηγών χρηματοδότησης που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την υλοποίηση της συγκεκριμένης καινοτομίας

Υποστήριξη μπορούν να λάβουν επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή παράρτημα στο Δήμο Αθηναίων και είτε σκοπεύουν να αναπτύξουν ή να εισάγουν κάποια καινοτομία, είτε βρίσκονται σε διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης κάποιας καινοτομίας, είτε έχουν αναπτύξει και εισάγει κάποια καινοτομία και θέλουν να εξετάσουν πως μπορούν να την αναπτύξουν περαιτέρω για να την αξιοποιήσουν εμπορικά.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο αίτηση καινοτομίας .

Δράση ολοκληρωμένης υποστήριξης συμπράξεων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων

Οι συμπράξεις επιχειρήσεων αποτελούν ένα σύνολο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή και φορέων, οι οποίες μέσω άτυπων και τυπικών σχέσεων συνεργάζονται επιδιώκοντας ένα κοινό στρατηγικό σκοπό. Στόχος της δράσης ολοκληρωμένης υποστήριξης είναι να αναδειχθούν και να υποστηριχθούν τέσσερεις συμπράξεις πρωτοβουλίες.

Η πρακτική των συνεργασιών με τη μορφή δικτύων, συμπράξεων και συνεργατικών σχηματισμών έχει μακρά ιστορία αλλά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια παρουσιάζει ιδιαίτερη άνθηση και κοινή επιχειρηματική πρακτική, πιο συχνά σε χώρες με ανεπτυγμένη κουλτούρα συνεργασίας. Στην Ελλάδα, ιστορικά μια από τις χαρακτηριστικότερες μορφές συνεργατικών σχηματισμών υπήρξαν οι  αγροτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούσαν με στόχο την από κοινού παραγωγή προϊόντων και προώθηση τους σε αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού. Σήμερα, αν και η Ελλάδα κατατάσσεται ανάμεσα στις 20 τελευταίες χώρες ανάμεσα σε 148  σε σχέση με την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών και συμπράξεων επιχειρήσεων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2014), ολοένα και περισσότερες πρωτοβουλίες συμπράξεων, δικτυώσεων, και συνεργατικών σχηματισμών αναπτύσσονται με αίτημα την ανάδειξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την αύξηση της δυναμικής και της εξωστρέφειας της πρωτοβουλίας συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα επωφεληθούν τέσσερεις (4) συμπράξεις επιχειρήσεων , δύο (2) από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και δύο (2) από το ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ. Η υποστήριξη καλύπτει ένα μεγάλο εύρος πεδίων ενίσχυσης όπως αυτά περιγράφονται επιγραμματικά στους τέσσερεις παρακάτω άξονες:

Άξονας 1: Οριζόντια και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη

Άξονας 2: Εκπαίδευση

Άξονας 3: Δικτύωση

Άξονας 4: Προβολή και προώθηση

Η επιλογή των δύο (2) συμπράξεων, που θα υποστηριχθούν αυτή την περίοδο από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα γίνει με βάση τα ακόλουθα δύο κριτήρια:

Κριτήριο 1: Βαθμός ωριμότητας και βιωσιμότητας (σύνθεση και συμπληρωματικότητα των επιχειρήσεων, τυχόν υφιστάμενες ενέργειες συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα λοιπά συμπληρωματικά μέλη, εφικτότητα της προτεινόμενης παρέμβασης κοκ).

Κριτήριο 2: Προστιθέμενη αξία πρότασης (ενσωμάτωση καινοτομίας, εξαγωγικός προσανατολισμός εγχειρήματος, συμβολή στην απασχόληση, δημιουργία αλυσίδας αξίας κοκ).

Οι συμπράξεις που θα επιλεγούν να υποστηριχθούν θα λάβουν ολοκληρωμένη υποστήριξη στους παραπάνω άξονες, χωρίς κόστος και για χρονική διάρκεια επτά (7) μηνών.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν επιχειρηματικά σχήματα αποτελούμενα από τουλάχιστον πέντε (5) επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή παράρτημα το Δήμο της Αθήνας και οποία μοιράζονται ένα όραμα συνεργασίας μέχρι 31/03/2015.  Η αίτηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email: [email protected]

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν σε μια από τις τρεις προσφερόμενες δράσεις υποστήριξης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του έργου www.consulting-athens.gr ή να έρθουν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους κ.κ. Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη, Τζουλιάνα Κοντίνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 210-8846852 εσωτ. 401-402 .

Το έργο αποτελεί μέρος του αναπτυξιακού προγράμματος «Έργο: Αθήνα» του Δήμου Αθηναίων είναι μέλος στο Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική» 2007-2013 του ΕΣΠΑ.

H Crowdpolicy αποτελεί τον σύμβουλο της ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  για τον σχεδιασμό και την οργάνωση υλοποίησης του consulting-athens.

Το άρθρο διατίθεται μόνο στα Ελληνικά.

Ανοιχτές Τεχνολογίες για Ανάπτυξη και Διαφάνεια

του Θεόδωρου Καρούνου, άρθρο στην Καθημερινή 25.12.2014.

Το άνοιγμα των δημοσίων δεδομένων, δηλαδή η χωρίς περιορισμούς διάθεση δεδομένων και πληροφορίας που έχει ήδη χρηματοδοτήσει ο Ελληνας και ο Ευρωπαίος φορολογούμενος, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη, τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση, την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τα εξ ορισμού -δηλαδή χωρίς την ανάγκη ειδικών ρυθμίσεων- ανοιχτά δεδομένα που προκύπτουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα που χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους, αποτελούν προαπαιτούμενο για ένα ουσιαστικά δημοκρατικό κράτος και μια εύρυθμη αγορά. Παράλληλα, συμβάλλουν στην εδραίωση αποδοτικών παραγωγικών δραστηριοτήτων που μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και στην έξοδο από την κρίση.

Τα προγράμματα «εξ ορισμού διαφάνειας», όπως αυτό της Δι@υγειας, και όλοι οι σχετικοί νόμοι**, εάν εφαρμοστούν σχετικά αποτελεσματικά, θα βελτιώσουν ουσιαστικά την πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία και θα συνεισφέρουν σημαντικά στη βελτίωση της αξιοπιστίας και του κοινωνικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης. Στη Διαύγεια αυτό συμβαίνει, διότι η πρόσβαση του πολίτη στις αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ τους, ενώ η κοινωνία των πολιτών έχει δημιουργήσει σειρά διαδικτυακών εφαρμογών, από την Υπερδιαύγεια μέχρι το publicspending.net που επιτρέπουν την καλύτερη αναζήτηση, ταξινόμηση και χρήση των πράξεων και αποφάσεων της δημόσιας διοίκησης.

Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη οι δράσεις ανοικτών δεδομένων και ελεύθερης χρήσης της δημόσιας πληροφορίας να αυξηθούν και να ενισχυθούν. Είναι απαραίτητο, το σύνολο των δεδομένων που παράγονται με δημόσιους πόρους να είναι ελεύθερα διαθέσιμα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ετσι, για παράδειγμα, μπορεί να ελέγχεται ηλεκτρονικά η εγκυρότητα των τιμολογίων, μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει εφαρμογές για κινητές συσκευές για τον χρόνο και τη διαδρομή των δημοσίων συγκοινωνιών, μπορούμε να γνωρίζουμε και να συγκρίνουμε όλοι τις τιμές και την κατανάλωση των βασικών αγαθών ή των καυσίμων και να έχουμε όλοι την πληροφορία για τους χάρτες και τους δρόμους της χώρας, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουμε επιπλέον για κάτι που έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από τον Ελληνα φορολογούμενο.

Περαιτέρω, είναι ανάγκη το σύνολο του ψηφιακού πολιτιστικού και ερευνητικού περιεχομένου να είναι ελεύθερα διαθέσιμο, προκειμένου να αυξηθεί η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και να καταστεί η γνώση πραγματικά δημόσιο αγαθό. Μόνο έτσι μπορούν να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για μια κοινωνία της γνώσης, αλλά και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για βιώσιμη και κοινωνικά επιθυμητή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Επιπροσθέτως, είναι απαραίτητο να αποτελεί κεντρική στρατηγική της χώρας η ανάπτυξη ανοικτών τεχνολογιών, τόσο λογισμικού και υλικού.. Αυτό θα ωθήσει το εκπαιδευτικό σύστημα και τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν τεχνογνωσία στην προσαρμογή και τη δημιουργία ανοιχτών τεχνολογιών, ενισχύοντας εταιρείες που έχουν έδρα την Ελλάδα και συνεισφέρουν στην τοπική οικονομία, ώστε να μειωθεί η οικονομική αιμορραγία με τις άδειες του κλειστού λογισμικού που διώχνουν πόρους εκτός χώρας, επιβαρύνοντας το ελληνικό και ευρωπαϊκό εμπορικό ισοζύγιο. Ταυτόχρονα, αυτό σημαίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ανοικτό σχεδιασμό (open design) για την παραγωγή, π.χ. διαφόρων μορφών αισθητήρων που μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη αυτοματισμών σε πολλούς κλάδους της οικονομίας. Κάτι τέτοιο είναι πλέον απαραίτητο προκειμένου να αυξηθεί η αυτονομία της τοπικής οικονομίας, των επιχειρήσεων και των πολιτών, του αγρότη, του μικρομεσαίου επιχειρηματία και του καινοτόμου επαγγελματία.

Η καθιέρωση της ανοιχτότητας ως βασικής αρχής, σε όλα τα επίπεδα, εξασφαλίζει ότι το Δημόσιο δεν υποχρεούται να προμηθεύεται πολλές φορές τα ίδια συστήματα, αλλά μόνο υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύονται η τοπική ανάπτυξη και η αυτονομία της τοπικής οικονομίας, ενώ επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη διασύνδεση με τις παγκόσμιες κοινότητες ανοιχτών τεχνολογιών, συμβάλλοντας στην έξοδο από την κρίση με τη χρήση των δικών μας δυνάμεων και του δικού μας κεφαλαίου γνώσης.

**Νομοθετικές πρωτοβουλίες και συστήματα που προάγουν την ανοιχτότητα:
(1) ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Νόμος 3861/2010, https://diavgeia.gov.gr/info (2) Νόμος-Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ν.3979/2011, http://www.egovplan.gr/ (3) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο για τις προμήθειες του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, N.4013/2011, http://staging.agora.gov.gr/ & http://www.eprocurement.gov.gr/ (4) Αποθετήριο Μελετών Δημοσίου Τομέα, Ν.3966/2011, http://resources.ekdd.gr/knowledge/ & http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-06-19-09-30-23 (5 Νόμος για τα Ανοιχτά Δεδομένα του δημόσιου τομέα, Ν.4305/2014, http://go.eellak.gr/N3468, http://data.gov.gr/

 

Ο κ. Θ. Καρούνος είναι ερευνητής στο Εργαστήριο Διαχείρισης και Σχεδιασμού Δικτύων, ΕΜΠ και επικεφαλής του Advisory Board της Crowdpolicy.