Το «Πρόγραμμα Διαύγεια» παρουσιάστηκε ως βέλτιστη πρακτική στη Συνάντηση της ομάδας Εργασίας για τη Νομοθετική Διαφάνεια (Legislative Openness) της διεθνούς πρωτοβουλίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση – Open Government Partnership (OGP) που έλαβε χώρα στο Μαυροβούνιο από 15-16 Σεπτεμβρίου 2014. Στη συνάντηση συμμετείχαν το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Το «Πρόγραμμα Διαύγεια» παρουσιάστηκε υπό τον τίτλο «The Transparency Initiative in Greece: Providing online access to all laws, government acts and decisions» και αναδείχθηκε η σχέση του με τη νομοθετική διαφάνεια. Ειδικότερα τονίστηκε ότι το «Πρόγραμμα Διαύγεια» αποδίδει μια μοναδική εικόνα της νομοθετικής δραστηριότητας και της εφαρμογής της από το δημόσιο τομέα, αφού στην πλατφόρμα κάθε δημόσιου φορέα εμφανίζονται:

– τα νομοθετικά κείμενα που προτείνει,

– οι κανονιστικές πράξεις που εκδίδει,

– οι μεμονωμένες πράξεις και αποφάσεις προς εφαρμογή των νομοθετικών μέτρων.

Η παρουσίαση στέφθηκε από ιδιαίτερη επιτυχία ενώ έγινε αντιληπτή και προκάλεσε ενδιαφέρον η καινοτομία του Προγράμματος, όσον αφορά στο περιεχόμενο, τις νομοθετικές προβλέψεις, το μοντέλο οργάνωσης και την τεχνολογική υποδομή και τις εφαρμογές.

Από το http://blog.ots.gr/?p=658

 Γιώργος Καραμανώλης, Co-Founder & CTO Crowdpolicy

Το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ξεκίνησε τον Οκτ. του 2010. Έχω την τιμή να περιλαμβάνομαι στους βασικούς σχεδιαστές και συντονιστές του (έως το 2012). Από την έναρξη του σχεδιασμού του πριν γίνει Νόμος και Πληροφοριακό Σύστημα. Σε κάθε βήμα. Τεχνολογικό και Οργανωτικό.

Η εμπειρία ήταν πολύτιμηΗ “υπόσχεση” (που αναφέρεται πιο πάνω) σχετίζεται με την πρόθεση για την αποτύπωση και την τεκμηρίωσή της. Με τρόπο ώστε αυτή η εμπειρία να μπορεί να αξιοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο. Αυτό το άρθρο είναι μια πρώτη προσπάθεια. Έχει στόχο να αναδείξει κάποια χαρακτηριστικά του προγράμματος που σχετίζονται με την καινοτομία του. Χαρακτηριστικά που αποτελούν τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας σε έργα πληροφορικής ή υποδομών, χαρακτηριστικά που μπορούν να είναι μεταφέρσιμα ως τεχνολογία και ως μεθοδολογία και τα οποία επιδιώκω να περιγράψω με περισσότερη λεπτομέρεια..

12+1 Σημεία

1) Η καινοτομία του θεσμού — Ένα μοντέλο εφαρμογής των νόμων στην Ελλάδα που βασίζεται σε πληροφοριακό σύστημα, management και στην τεχνολογική και επιχειρησιακή αποκέντρωση

2) Η καινοτομία ως οργανωτικό μοντέλο εφαρμογής . Η επιχειρησιακή κλιμάκωση του προγράμματος σε χιλιάδες φορείς του δημοσίου σε λιγους μόνο μήνες…

3) O τρόπος που τα επιχειρησιακά και τεχνολογικά μοντέλα διαφάνειας οδηγούν σε αλλαγή κουλτούρας σε μεγάλους οργανισμούς και στο σύνολο

4) Η τεχνολογική καινοτομία. Αυτή που βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα και ανοικτό λογισμικό

5) Η τεχνολογική και η πολιτική ανοικτότητα (openness) . H προϋπόθεση για ανοικτές διαδικασίες (open processes)

6) Ο κανόνας 20–80 (Pareto rule). Ο τρόπος που μπορεί προσαρμόζεται για τον σχεδιασμό μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεων (Και σίγουρα πληροφοριακών συστημάτων.)

7) Ο ρόλος του ανθρώπινου δικτύου του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ ως κρίσιμη μάζα στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης που μπορούν να στηρίξουν μεταρρυθμίσεις και τη διοίκηση της αλλαγής (change management)

8) Το middle management. Η αλεργία του στην καινοτομία

9) Ενα υβριδικό win win μοντέλο υλοποίησης παρεμβάσεων. Μια αποτελεσματική και βιώσιμη ισορροπία in sourcing και out sourcing

10) Ένα μοντέλο υποστήριξης εξωτερικών και εσωτερικών “πελατών” βασισμένο σε γνωσιακές βάσεις και σε ηλεκτρονικά μέσα καταχώρησης πληροφορίας, αιτημάτων και πρόσβασης στην πληροφορία για την χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών

11) Η ΔΙΑΥΓΕΙΑ ως πλατφόρμα για την υλοποίηση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα που βασίζεται στη διάθεση δημοσίων δεδομένων

12 ) Διαφάνεια για την Ανάπτυξη — Η συμβολή του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Aυτό που (πρέπει να) βασίζεται στην κοινωνία της γνώσης, της πρόσβασης στην πληροφορία και στις ίσες ευκαιρίες

13) Η ευκαιρία και η αξιοποίηση της συμμετοχής του πλήθους (crowd) για το ίδιο το πρόγραμμα και η δυνατότητα επαναληψιμότητας του για αντίστοιχες παρεμβάσεις

Διαβάστε για το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

περιεχόμενο από το ιστολόγιό μου :

Εgov-ict team

 

http://www.opengovpartnership.org

https://diavgeia.gov.gr/