Τα τελευταία χρόνια οι πόροι που διατίθενται για την τοπική ανάπτυξη μέσα από τον τακτικό προϋπολογισμό φορέων, δήμων και λοιπών νομικών προσώπων μειώνονται συνεχώς. Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολλές φορές, με δυσκολία μπορούν σήμερα και καλύπτουν τις λειτουργικές τους δαπάνες.

Η παρούσα χρονική στιγμή είναι ιδανική για να αναπτυχθούν από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ολοκληρωμένα σχέδια αστικής ανάπτυξης, που θα οδηγήσουν σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, βασισμένο στην τοπική οικονομία. Η κάθε περιοχή έχει μοναδικά και συγκεκριμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, στα οποία πρέπει να γίνει η κατάλληλη επένδυση για να αποδώσουν. Υπάρχει μια 5-ετία σχεδόν για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης και οι φορείς μπορούν να διεκδικήσουν πλήθος χρηματοδοτήσεων από ελληνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους.

Μια σωστή προσέγγιση προς την αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις Δημοτικές Αρχές και τους τοπικούς φορείς μπορεί να οδηγήσει ώστε:

 • να γίνει πραγματικότητα το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου
 • να ικανοποιηθούν οι πιεστικές ανάγκες για άμεσες παραγωγικές επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο και δημιουργία θέσεων απασχόλησης
 • να ανασχεθεί η  κοινωνική κρίση και η ανεργία
 • να δοθεί μια νέα δυναμική στην τοπική οικονομία με τη συμμετοχή των ενεργών πολιτών
 • να υποστηριχθούν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις και να δοθούν κίνητρα για δημιουργία νέων
 • να προωθηθεί η προστασία του περιβάλλοντος και να γίνει άμεσα πράξη σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των δημόσιων υποδομών.

espa-2014-2020

Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες τη στιγμή αυτή που μπορεί μια τοπική οικονομία να εκμεταλλευτεί:

 • ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ)
 • Πρόγραμμα Horizon 2020
 • Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (EEA Grants)
 • EUSAIR ή Στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου (η Ελληνική επικράτεια είναι επιλέξιμη στο σύνολό της)
 • Ιδιωτική Χρηματοδότηση και Ιδιωτικές Επενδύσεις
 • Συμπράξεις Ιδιωτικού Δημόσιου Τομέα (ΣΔΙΤ) σε υποδομές και υπηρεσίες
 • Τραπεζικός δανεισμός για αναπτυξιακά έργα
 • Λοιπές Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες και Χρηματοδοτικά Μέσα της ΕΕ (εκτός ΣΕΣ)

Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων αποτελεί η ακόλουθη μεθοδολογία:

 • Αποτύπωση των βασικών αξόνων πολιτικής της περιοχής (πχ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Καθαριότητα, Δημόσιος χώρος, παραλία και πράσινο, Τοπική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα, Δικτύωση Πολιτών και εθελοντισμός κοκ) και κατάρτιση action plan άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων
 • Προσδιορισμός των στρατηγικών ενεργειών και δράσεων που απαιτούνται προκειμένου να υπάρξει χρηματοδότηση για τα αναπτυξιακά έργα
 • Διερεύνηση επιλεξιμότητας και χρηματοδότησης (ΣΕΣ 2014-2020, Horizon 2020 κοκ)
 • Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ αλλά και ιδιωτικών πρωτοβουλιών ή/και ιδιωτικής χρηματοδότησης/δανειοδότησης (πχ από ιδρύματα κοκ)
 • Οργάνωση εργαστηρίων καινοτομίας και πολιτικής τα οποία θα αποτελέσουν φυτώριο νέων καινοτόμων ιδεών
 • Συνεχής διαβούλευση με τους πολίτες και αξιοποίηση της προσφοράς των ενεργών πολιτών μέσα από στοχευμένες δράσεις

Η υλοποίηση ενός 5ετούς αναπτυξιακού σχεδίου θα είναι πιο ολοκληρωμένη εάν οι πολίτες της περιοχής ενημερώνονται συστηματικά και συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων, μέσω διαβουλεύσεων, εργαστηρίων, ημερίδων κοκ. Οι τοπικές αρχές πρέπει να είναι σε συνεχή αμφίδρομη επικοινωνία και να ακούνε τις ανάγκες των ανθρώπων. Επιπρόσθετα, οι ενεργοί πολίτες μπορούν να λάβουν πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και μέσα από εθελοντικές δράσεις να δημιουργήσουν λύσεις, από τις οποίες ο δήμος μπορεί να μάθει και να βελτιωθεί. Η αξία της υιοθέτησης απόψεων ή λύσεων που προέρχεται από τους ίδιους τους πολίτες μιας περιοχής είναι ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική ανάπτυξη.

Η Crowdpolicy έχει εμπειρία στη δημιουργία και υλοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την αμφίδρομη επικοινωνία των τοπικών αρχών με τους πολίτες και στον σχεδιασμό σχεδίων ανάπτυξης και τη χρηματοδότηση δράσεων και έργων. Αρκετές δράσεις που έχει υλοποιήσει η εταιρία έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και διεθνείς οργανισμούς.

Μιχάλης Ψαλλίδας, Managing Director, Crowdpolicy