Όροι χρήσης

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ MAZI-TA-FAGAME

1. Ο διαδικτυακός τόπος mazi-ta-fagame.gr προσφέρει σε οιονδήποτε χρήστη-επισκέπτη υπηρεσίες ενημέρωσηςσυμμετοχής, διαβούλευσης και τεχνολογικές εφαρμογές μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού, ανοικτού και κλειστού κώδικα, υπό τους κάτωθι αναφερόμενους όρους χρήσης. Η χρήση-επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ώδε περιγραφόμενων όρων χρήσης. Ενώ περαιτέρω, η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο συνιστά έμπρακτη αποδοχή των τελευταίων.

2. Ο διαδικτυακός τόπος mazi-ta-fagame.gr πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς νόμιμους και με τρόπο που καθιστά απεριόριστη και ανεμπόδιστη τη χρήση του από τρίτους. Οιοσδήποτε χρήστης-επισκέπτης του εν λόγω διαδικτυακού τόπου, υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί στα πλαίσια που ορίζουν οι νόμοι και οι όροι χρήσης. Περαιτέρω, ο χρήστης-επισκέπτης του διαδικτυακού αυτού τόπου δεν πρέπει να προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που δύναται να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του τελευταίου και να επηρεάσουν τοιουτοτρόπως αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες.

3. Το συνολικό περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου διατίθεται στο κοινό με τους ειδικότερους όρους της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα (CC BY-NC-ND 3.0)  [http://creativecommons.gr], εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η άδεια χρήσης οιουδήποτε άλλου υλικού προστατευόμενου από το Ν. 2121/93 ή άλλο σχετικό νόμο και το οποίο έχει προσδιοριστεί ως Πνευματική Ιδιοκτησία τρίτου προσώπου δεν καλύπτεται από την ανωτέρω άδεια χρήσης.

Για τη χρήση και εκμετάλλευση του υλικού που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα, ο τελικός χρήστης, για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης, θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Τα προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου είναι κατά κανόνα προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού-Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΑΚ) και όταν διατίθενται, η διάθεσή τους γίνεται με τους ειδικότερους όρους της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU GPL ή κάποιας άλλης άδειας ΕΛ/ΑΚ. Η συγκεκριμένη άδεια με την οποία το λογισμικό είναι διαθέσιμο, προσδιορίζεται ειδικά στον διαδικτυακό τόπο διάθεσης του σχετικού λογισμικού.

4. Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά στον διαδικτυακό του τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβέςαληθές και επίκαιρο, καθώς τόσο το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ) όσο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού αυτού τόπου του παρέχονται ως έχουν επακριβώς.

Ουδεμία ευθύνη φέρουν οι διαχειριστές ή ο ιδιοκτήτης για τυχόν ζημίες (θετικές, αποθετικές κλπ) ή απαιτήσεις νομικής φύσεως (αστικής ή ποινικής) που προκλήθηκαν στον χρήστη-επισκέπτη από την κατά τα ως άνω χρήση του εν λόγω διαδικτυακού τόπου.

5. Ο διαδικτυακός τόπος δύναται να παρέχει στο χρήστη-επισκέπτη των υπηρεσιών του, τη δυνατότητα συμμετοχικής διαδικασίας και δημόσιας διαβούλευσης σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνονται υπό τη μορφή ερωτημάτων. Οι εκάστοτε απαντήσεις του χρήστη-επισκέπτη-συμμετέχοντα στην ως άνω διαδικασία, καταγράφονταιαναλύονται και λαμβάνονται εν γένει υπόψη για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα που τίθεται κάθε φορά σε δημόσια διαβούλευση με συμμετοχική διαδικασία. Οι ειδικότεροι όροι της συμμετοχικής αυτής διαδικασίας και δημόσιας διαβούλευσης καθορίζονται ανά περίπτωση.

Ο ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης όλων αυτών των πληροφοριακών δεδομένων καθώς και των πορισμάτων στα οποία αυτό οδηγείται και τα οποία διατίθενται στους επισκέπτες μέσα από αυτό τον ως άνω διαδικτυακό τόπο, ο δε χρήστης-επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου αποδέχεται τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τη συμμετοχή του στη δημόσια διαβούλευση, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω.

6. Ο ανωτέρω περιγραφόμενος διαδικτυακός τόπος, ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων και τούτο μόνο προς πληροφόρηση. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων και προς τούτο υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οιαδήποτε ζημία δύναται να προκύψει από τη χρήση τους, κατά την περίπτωση που ο χρήστης-επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης-επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο mazi-ta-fagame.gr και υπόκειται στους όρους χρήσης των τελευταίων.

7. Οι διαχειριστές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την άριστη λειτουργία του δικτύου, με την επισημείωση ότι ουδόλως δύναται να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

8. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, ως μέσο μαζικής επικοινωνίας, οι διαχειριστές και ο ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται, για οιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί υπό οιεσδήποτε συνθήκες, ο χρήστης-επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ανωτέρω διαδικτυακού τόπου. Επιπροσθέτως, δεν δύναται να εγγυηθεί ουδείς κάθε σχετιζόμενο με τον διαδικτυακό του τόπο ή τους διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη-επισκέπτη ελεύθερους από «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως επίσης δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα ή διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

9. Δια του εν λόγω διαδικτυακού τόπου οι διαχειριστές και ο ιδιοκτήτης δύναται να συλλέγει αποκλειστικά τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών-επισκεπτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς τους ή για την επικοινωνία με τους τελευταίους.

Ο χρήστης-επισκέπτης συγκατατίθεται ρητώς να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία όπου αυτό απαιτείται. Οι διαχειριστές δύναται να χρησιμοποιούν τα ανωτέρω προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνουν σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εκάστοτε εγγεγραμμένο χρήστη-επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος ρητώς δεν επιθυμεί τούτο, καθώς η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο όταν το Υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του (εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 5 Ν. 2472/1997).

Κανείς δεν διαθέτει περαιτέρω (προς πώληση, επεξεργασία κλπ) προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών-επισκεπτών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ούτε βεβαίως μεταφέρει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών-επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών προβλέψεων-υπαγορεύσεων και μόνο προς τις αρμόδιες Αρχές.

Οι διαχειριστές είναι δυνατόν να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες-επισκέπτες για λόγους στατιστικής και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Ο χρήστης-επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του διαδικτυακού τόπου, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του.

Δια του εν λόγω διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP address) και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν κάθε φορά από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη-επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη-επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι χρήσιμες και δημοφιλείς περιοχές.

Τα μη προσωπικά στοιχεία δύνανται επιπροσθέτως να περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε χρήστης-επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Επιπλέον, ο χρήστης-επισκέπτης του ως άνω διαδικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να εμποδίζει την αποδοχή της χρήσης cookies σε κάθε περίπτωση. Στην περίπτωση κατά την οποία, ο χρήστης-επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.  Η συγκέντρωση όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουν οι διαχειριστές μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα οποία, είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες είτε συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

10. Ο δικτυακός τόπος mazi-ta-fagame.gr έχει τη δυνατότητα να παρέχει στους χρήστες-επισκέπτες του την υπηρεσία ανάρτησης μηνυμάτων (message boards / forum) ώστε οι τελευταίοι να λαμβάνουν μέρος στη συζήτηση επίκαιρων θεμάτων με την αποστολή-καταχώριση γραπτών μηνυμάτων.

Ο χρήστης-επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου οφείλει να τηρεί τους κανόνες της ευπρεπούς και εν γένει καλής συμπεριφοράς, χωρίς να προβαίνει σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις, να εκθέτει ή/και να δημοσιοποιεί κάθε είδους προσωπικά δεδομένα που αφορούν τρίτους. Οι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να απαγορεύουν ή να διακόπτουν την προβολή γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων, καθώς και σε περίπτωση που ο εκάστοτε χρήστης-επισκέπτης αναρτά διαφημίσεις μαζί με την υπογραφή ή τα μηνύματά του. Οι διαχειριστές σε καμία περίπτωση δεν αποδέχονται ή ενστερνίζονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τις διατυπωμένες – στα εν λόγω μηνύματα/ χώρους – ιδέες, αντιλήψεις και πράξεις. Οι διαχειριστές δύναται να ελέγχουν, να διορθώνουν ή και να διαγράφουν το περιεχόμενο των μηνυμάτων του χρήστη-επισκέπτη, ο οποίος αποδέχεται τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τη συμμετοχή του στην υπηρεσία ανάρτησης μηνυμάτων, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω.

11. Μέσω του ως άνω αναφερθέντος διαδικτυακού τόπου δύναται να αναρτηθούν έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Η χρήση των παραπάνω συνεπάγεται ότι ο χρήστης-επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας. Ο δικτυακός τόπος ουδεμία ευθύνη φέρει για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται σε κάποια περιοχή αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε περιοχές αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου.

12. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του εν λόγω διαδικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι αντίκειται στο ως άνω ισχύον νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

13. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου mazi-ta-fagame.gr και του εκάστοτε χρήστη-επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και επομένως δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οι εκτεθέντες ανωτέρω όροι της χρήσης του τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους. Οι διαχειριστές διατηρούν μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιούν, προσθέτουν, μεταβάλλουν το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνουν τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω του αυτού διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του εν ισχύ νομικού πλαισίου.

 

Διαδωσέ το...