Προσθήκη ελλείποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης κα

 

α. Πιστοποιητικό, όπως το υπόδειγμα 13 κατάλληλα προσαρμοζόμενο, που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, περί της εγγραφής στο μητρώο αρρένων αυτού που έχει ελλιπή στοιχεία.

β. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως στην οποία να έχει καταχωριστεί το στοιχείο που λείπει.

αα. Τα εις το κεφάλαιο αυτό (Γ') της παραγράφου 8 της υποπαραγράφου β', περιπτώσεις αα και ββ', ισχύουν ανάλογα και εδώ.

Τελ. ενημέρωση 06/05/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)